Memleketimiz Koyun ve Sığırlarının Kan Plasması ve Serumunda Kalsyum ve Sodyum Klorür

Koyunların bir  nev'i  zehirli  ot  (Tribulus  Terrestris)  yemesi  ile husule  gelen  ot  zehirlenmelerinde  kanın elektrolit  muvazenesi  bozulmaktadır (10),  Koyunlarda  böyle  bir  ot  zehirlenınesi vak'asına, 

1. In this study we made investigation on the quantitative determinations of serum calcium in normal kıvırcık sheep ( 28 sh e ep) and cows serum ( 43 cows). The cows w ere from differet parts of Turkey and the blood is taken from the cows at slaughter- house of (Et ve Balık Kurumu) . The method of Kramer - Tisdall was used for the determination of calcium2. We made investigation on the quantitative determinafion of sodium shloride in blood serum and plasma of normal kıvırcık sheep (5{) Sheep) and Holstein cows (38 cows from Karaköy,Samsun stock farm).The method of Volhard modified by Bray was used or the determination of sodium chloride.3. The amounts of calcium in kıvırcık sheep and Holstein cows as follows: Blood serum calcium in kıvırcık sheep(mg/100 ml)Extreme range .. ... .... 5.56 - 13.20Mode ...... . ............... 11.50Aritmetic average ..... 11.5Mean value ............ 11.5 + 2.7Blood serum calciumin holtstein cows(mg/100 ml)5.3-12.3086.508 + 1.84. The amounts of soduim chloride in kıvırcık sheep's blood serum and plasma and Holstein cows' Blood as follows : Sodium chloride in kıvırcık sheep's (mg/100 ml) plasmaExtreme range . . . . . . . . . 420 - 620Mode ... . ... .. ............ 520Aritmetic average . . . .. 487Mean value . . . . . . . . . . . 487 + 64serum586-706640648648 + 32.7LİTERATURSodium chloridein Holstein cows's(mg/100 ml)serum560-750620647647 + 47.8

Kaynakça

ALBRiTTON: Standard Values tn Blood. 1955, 117, 118

BİRAND BlKMET: 590/7905 sayı ve 26/9/1960 tarihli rapor.

BRAY: Clinical Laboratory Methods. 1955, s. 294 : 295, 303, 304.

DAVİD L. COFFİN: Manuel of Veterinary Clinical Pathology, 1953, s . 115, 105, 107.

ERSOY ETEM : Çukurova Harası Damızlık Merkeplerinde Serumda Kalsyum ve Anorganik Fosfor Tayini. 1955, s . ı, 35.

FELtx HAUROWİTZ : Biochemitry. 1955, s. 334, 342.

GEORGE SCHAPlRA: Elements de Biochimie' 1959, s. 217. 218.

HAWK: Practical Physiologycal Chemistry. 1947, s. 862: 634, 645,1088, 1089.

MUDERRlSOGLU V : Biyokimya Laboratuar Tatbikatı. 1955, s. 83, 84.

STARY Z. : Biyokimya Dersleri. 1951, s. 101, 109.

Onderstepoort Journal of Veterinary Research. V. 28, No. 2, 1959, s. 229. 235.

PAMUKÇU MAHiR : 302 sayı ve 12/ 10/ 1960 Tarihli Rapor.

ERSOY ETEM: Samsun Vilayetindeki (Haematuria Vesicalis Chronica Bovis) li Sığırlar üzerinde Biyokimyasal Araştırmalar . 1960, s. 121 : 122, 123

Kaynak Göster

APA Müderrisoğlu, V . (1960). Memleketimiz Koyun ve Sığırlarının Kan Plasması ve Serumunda Kalsyum ve Sodyum Klorür . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (2) , 145-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/50220/647027