DEPO YÖNETİMİNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMASI: BİR İŞLETME İÇİN RFID TEKNOLOJİ SEÇİMİ

Tedarik zinciri yönetiminde her firma için depo yönetimi en önemli konulardan olmuştur. Firmalar bu bağlamda sorunsuz stok kontrolünü hedeflemektedirler. Bu hedef doğrultusunda firmalar birçok yöntemden yararlanmaktadırlar. Yöntemlerden birisi RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama) teknolojileridir. RFID teknolojisi, radyo frekanslarını kullanarak hareketli veya sabit varlıklardaki taşınan verinin kontrolünü sağlayıp çalışma ortamında bilgiye dönüştürülerek takip edilmesini sağlayan teknolojidir. Endüstri 4.0 dönüşümünü tamamlamış firmalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu nedenle Endüstri 4.0 dönüşüm sürecini gerçekleştirmemiş fabrikalar için işletmelerine en uygun RFID teknolojisin seçilmesi önemli bir problem halini almaktadır. Çünkü bu teknolojilerin yatırım maliyeti yüksek olmakla birlikte sektörlere göre uygulamaları değişmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada zayıf akım sektöründeki NOVA Grup Mühendislik firma için optimal RFID teknoloji seçimi problemi ANP, PROMETHEE ve MAUT yöntemleri ile incelenmiştir. Firmanın mevcut durumu göz önünde bulundurularak 6 farklı alternatif RFID teknolojisi ele alınmıştır. Ele alınan alternatifler firma ve sektör incelemeleri neticesinde 7 kritere göre değerlendirilmiştir. Bu kriterler sistemin performansı, iş yazılımı ile entegrasyonu, ilk yatırım maliyeti, işletim maliyeti, tedarikçi itibarı, kalite güvencesi ve satış sonrası hizmetler şeklindedir. Bununla birlikte bu çalışmada yapılan literatür incelemesi sonucunda RFID teknoloji seçimi problemi için ilk defa ANP, PROMETHEE ve MAUT yöntem entegrasyonu kullanılmıştır. Ayrıca ele alınan sektör açısından da bu çalışma literatüre katkı sağlar niteliktedir.

INDUSTRY 4.0 IMPLEMENTATION IN WAREHOUSE MANAGEMENT: SELECTING RFID TECHNOLOGY FOR A BUSINESS

Kaynakça

Akıncı BN., Danışan T., Eren T., (2021). Obezite Hastaları İçin Giyilebilir Teknolojilerin ÇKKV Yöntemleri ile Seçimi. Politeknik Dergisi, (basımda), 1-1. Doi: https://doi.org/10.2339/politeknik.886544

Aksüt, G., Eren, T., Tüfekçi, M., 2020. Tekstil Sektöründe Kadın Çalışanların Maruz Kaldığı Ergonomik Risklerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Belirlenmesi. Endüstri Mühendisliği, 32(1), 12-33. Doi: https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi.789642

Alp İ., (2015). Entropi Temelli MAUT Yöntemi ile Sürdürülebilirlik Gelişimi: Bir Vaka Çalışması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 65-81. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/528497

Arıbaş, M., & Özcan, U. (2016). Akademik Araştırma Projelerinin AHP ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi, 19(2), 163-173. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/385786

Büyüközkan, G., Karabulut, Y., Arsenyan, J. (2017). RFID service provider selection: An integrated fuzzy MCDM approach. Measurement 112:88-98. Doi: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.08.018

Chan, F., Chan, M., Tang, N. (2000). Evaluation Methodologies for Technology Selection. Journal Of Material Processing Technology 107.1-3: 330-337. Doi: https://doi.org/10.1016/S0924-0136(00)00679-8

Çetin, T. (2019). Yüksek hacimli ahşap ürünlerin depo yönetiminde RFID teknolojisinin uygulanabilirliği. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi. Erişim adresi: http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12462/6596

Dağdeviren, M., Diyar, A. ve Kurt, M. (2004). İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Uygulanması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(2). Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/76125

Dağdeviren, M. Dönmez, N. ve Kurt, M. (2006). Bir işletmede tedarikçi değerlendirme süreci için yeni bir model tasarımı ve uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(2): 247- 255. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/76438

d’Hont, S. (2004). The Cutting Edge of RFID technology And Applications for Manufacturing and Distribution. Texas Instrument TIRIS, 16. Erişim adresi: http://idc-online.com/technical_references/pdfs/instrumentation/The%20Cutting%20Edge%20of%20RFID%20Technology.pdf

Evren, R. ve Ülengin F. (1992). Yönetimde Karar Verme. İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını, Sayı: 1478, İstanbul.

Genç, T. (2013). PROMETHEE Yöntemi ve GAIA Düzlemi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 133-154. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/akuiibfd/issue/1619/20284.

Girginer, N., & Özkul, A. E. (2004). Technology Selection in Distance Education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3), 155-164. Erişim adresi: http://www.tojet.net/articles/v3i3/3319.pdf

Goumas, M., Lygerou, V. (2000). An Extension of The PROMETHEE Method for Decision Making in Fuzzy Environment: Ranking of Alternative Energy Exploitation Projects. European Journal of Operational Research, 123(3), 606-613. Doi: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(99)00093-4

Güneş, M. ve Umarusman, N. (2003). A Decision Support Tool Is Fuzzy Target Programming and Implementation of Tax Optimization in Local Governments. Review of Social, Economic & Business Studies, (2): 242-255.

Karaca, S. (2010). RFID Teknolojisi ile Anlık Personel Takip Sistemi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi. Erişim adresi: https://hdl.handle.net/20.500.12415/3998

Karsak, E. Sozer, S., Alptekin S. (2003). Product Planning in Quality Function Deployment Using a Combined Analytic Network Process and Goal Programming Approach. Computers & Industrial Engineering, 44(1): 171-190. Doi: https://doi.org/10.1016/S0360-8352(02)00191-2

Keleş, B., & Ova, G. (2020). Gıda Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 137-143. Doi: https://doi.org/10.25308/aduziraat.695732

Kharat, M. Murthy, S, Kamble, S., Raut, R. Kamble, S. (2019). Fuzzy Multi-Criteria Decision Analysis for The Selection of Environmentally Sensitive Solid Waste Processing and Disposal Technology. Technology In Society 57: 20-29. Doi: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.12.005

Kim, S. K., & Song, O. (2009). A MAUT Approach for Selecting a Dismantling Scenario for The Thermal Column In KRR-1. Annals of Nuclear Energy, 36(2), 145-150. Doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2008.11.034

Kütükçü, Z., Eren, T., (2017). “Acil Durum Haberleşmesinde Kullanılan El Telsizinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Seçilmesi.” Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 5.2: 183-203 Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/akuiibfd/issue/1619/20284.

Lee, H., & Özer, Ö. (2007). Unlocking The Value Of RFID. Production And Operations Management, 16(1), 40-64. Doi: https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2007.tb00165.x

Lin, B. and Jones, C. A. (2009). Digital Supply Chain Management and Implementation: A Research Review Swdsi. Org, 589-592. Erişim adresi: http://www.swdsi.org/swdsi2009/papers/9q02.pdf

Malkoç, E. (2006). Depo Yönetim Sistemlerinde Kullanılan Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Teknolojileri ile RFID Etiketleme.’’ Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi. Erişim adresi: http://hdl.handle.net/11527/9939 Maraşlı, F. & Çıbuk, M. (2015). RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 249-275. Doi: https://doi.org/10.17798/beufen.19847

Oral, N., Yumuşak, R. Eren, T., (2021). AHP ve ANP Yöntemleri Kullanılarak Tehlikeli Madde Depo Yeri Seçimi: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10 (1): 115- 124. Doi: https://doi.org/10.28948/ngumuh.744734

Oral, N., Yapıcı S. Yumuşak R. ve Eren T. (2021). Pandemi Sürecinde Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi için İlaç Deposu ve Aşı Dağıtım Merkezi Yeri Seçimi”, Politeknik Dergisi, (basımda), 1-1. Doi: https://doi.org/10.2339/politeknik.884835

Özcan, E.C., Danışan, T., Yumuşak, R., Gür, Ş., Eren, T., (2019). Goal Programming Approach for The Radiology Technician Scheduling Problem. Sigma Journal of Engineering and Natural Science, 37(4): 1411-1420.

Özcan, E.C., Yumuşak, R., Eren, T., (2019). Risk Based Maintenance in the Hydroelectric Power Plants. Energies, 12 (8): 1502-1523. Doi: https://doi.org/10.3390/en12081502

Özcan, E.C., Danışan, T., Yumuşak, R., Eren, T., (2020). An Artificial Neural Network Model Supported with Multi Criteria Decision Making Approaches for Maintenance Planning in Hydroelectric Power Plants. Eksploatacja I Niezawodność - Maintenance and Reliability, 21 (3), 400-418. Doi:10.17531/ein.2020.3.3

Özcan, E.C., Yumuşak, R., Eren, T., (2021). A Novel Approach to Optimize the Maintenance Strategies: A Case in the Hydroelectric Power Plant. Eksploatacja I Niezawodność - Maintenance and Reliability, 23 (2), 324-337. Doi: http://dx.doi.org/10.17531/ein.2021.2.12

Özdemir, A. İ., & Doğan, N. Ö. (2010). Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Bilgi Teknolojileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(28), 19-41. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/219534

Özmen, G. A., & Birgün, S. (2011). Radyo Frekansı ile Tanımlama Sistemi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması.” Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 5(1), 81-88.

Saaty, T. L. (1999). Fundamentals Of The Analytic Network Process. Proceedings Of Isahp, Kobe, Japan, 48-63. Erişim adresi: http://shaghool.ir/Files/1999-200.pdf

Sari, K., (2006). Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal Yönteminin Tedarik Zinciri Performansına Etkileri. Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Erişim adresi: http://hdl.handle.net/11527/5930

Sari, K. (2013). RFID Çözüm Sağlayıcısının Seçimi: Monte Carlo Simülasyonlu Bulanık Çok Kriterli Karar Modeli.” Kybernetes, 42 (3), sayfa 448-465. Doi: http://dx.doi.org/10.1108/03684921311323680

Shehabuddeen, N., Probert, D., & Phaal, R. (2006). From Theory to Practice: Challenges in Operationalising a Technology Selection Framework. Technovation, 26(3), 324-335. Doi: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2004.10.017

Shen, Y., Chang, S., Lin, G, Yu, H. (2010). A Hybrid Selection Model for Emerging Technology.Technological forecasting and Social Change 77.1: 151-166. Doi: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2009.05.001

Şenyiğit, E., Ünal, Z., (2019). BWM-MOPA Yöntemi ile En İyi RFID Sisteminin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi: 9-14. Doi: https://doi.org/10.31590/ejosat.636169

Torkkeli, M. ve Tuominen, M. (2002). Contribution Of Technology Selection to Core Competencies. International Manufacturing Economics 77.3 271-284. Doi: https://doi.org/10.1016/S0925-5273(01)00227-4 Ullah, M. and Sarkar, B. (2020). Recovery Channel Selection in Hybrid Production-Reproduction Production Model With RFID And Product Qualit. International Journal of Production Economics 219: 360-374. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.07.017

Yapıcı, S., Yumuşak, R., Eren, T., (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Medikal Depo Yeri Seçimi. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2): 203-221. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf/issue/58472/746821

Yenigün, R., Yıldız, A. ve Levent, U. (2020). RFID Kütüphane Sistemi İçin En Uygun RFID Etiketin AHP ve ANP Yöntemleriyle Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9.4: 1596-1608. Doi: https://doi.org/10.17798/bitlisfen.589677

Yurdoğlu, H., & Kundakcı, N. (2017). SWARA ve WASPAS Yöntemleri ile Sunucu Seçimi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 253-270. Doi: https://doi.org/10.31795/baunsobed.645105

Yüksel, M. E., Durukan-Odabaşı, Ş. (2009). Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Erişim adresi: https://ab.org.tr/ab09/kitap/yuksel_odabasi_AB09.pdf

Kaynak Göster

APA Taşkın, E. , Gezik, N. , Yumuşak, R. & Eren, T. (2022). DEPO YÖNETİMİNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMASI: BİR İŞLETME İÇİN RFID TEKNOLOJİ SEÇİMİ . Endüstri Mühendisliği , 33 (1) , 194-211 .
Endüstri Mühendisliği
  • ISSN: 1300-3410
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası

7.8b4.7b