LİBERAL DÜŞÜNCENİN DEVLETE BAKIŞ AÇISI: ROBERT NOZİCK’İN SİYASİ FELSEFESİ

Siyaset bilimin en temel tartışma konularından birisi hiç şüphesiz devlettir. Devletin ortaya çıkışı varlığı ve gücü her zaman bir araştırma, tartışma konusu olmuştur. Devlet, farklı siyasi yaklaşımlarda farklı biçimlerde tanımlanmış ve konumlanmıştır. Liberal perspektifte hiç şüphesiz en etkin devlet tartışmaların var olduğu ve halihazırda da devam ettiği ve kendi içerisinde de farklı fraksiyonlara ayrılan geniş bir literatüre sahiptir. Liberal düşünce birey-devlet tartışmaları özelinde farklı yaklaşımlara sahne olmuştur. Liberal düşünce içerisinde devlete biçilen misyonu en radikal şekilde resmeden hiç şüphesiz Robert Nozick’tir. Nozick’in bilhassa Anarşi, Devlet ve Ütopya adlı eseri devlet tartışmasını farklı boyutlara taşımıştır. Eserde minimal devlet anlayışını savunan Nozick, aynı zamanda yeniden dağıtım ilkelerini, adil düzeni, bireysel hak ve özgürlükleri ele almıştır. Bu çalışmada da Nozick’in devlete bakış açısı temel inceleme noktası olmuştur. Nozick’in minimal devlet felsefesi, birey-devlet ilişkisi, hak ve özgürlükler üzerinden değerlendirilerek, liberal düşüncesi ve devlete bakış açısı çözümlenmeye çalışılmıştır.

THE PERSPECTIVE OF LIBERAL THOUGHT ON THE STATE: ROBERT NOZICK'S POLITICAL PHILOSOPHY

One of the most fundamental discussion issues in politics is undoubtedly the state. Theexistence and power of the emergence of the state have always been a matter of research,discussion. The state has been defined and positioned differently in different politicalapproaches. In the liberal perspective, there is no doubt that the most effective state debatesexist and continue, and it has extensive literature divided into different fractions withinitself. Liberal thought has witnessed different approaches in terms of individual-statedebates. Robert Nozick is undoubtedly the most radical picture of the mission to the state inliberal thinking. Nozick's work, Anarchy, State and Utopia, in particular, took the statedebate to different heights. Defending the minimal state of understanding in his book,Nozick discussed the principles of redistribution, fair order, individual rights, and freedoms.In this study, Nozick's view of the state was the main point of scrutiny. Nozick's minimalstate philosophy, individual state relationship, rights, and freedoms were evaluated andtried to analyze liberal thinking and state perspective.Keywords: Robert Nozick, Philosophy of Politics, Anarchy, State and Utopia, MinimalState, State-Individual

___

 • Bornovalı, M. (2015) Robert Nozick-Anarşi, Devlet ve Ütopya, Anarşi, Devlet ve Ütopya, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.9-18.
 • Epstein, R. (Yaz 2002). Özgürlüğe Adanmış Ömür: Robert Nozick, (Çev.) Mustafa Erdoğan, Liberal Düşünce, C.7, No:27, s.105-107. Erdoğan, M. (Yaz 2002). Robert Nozick’in Ardından ve Bireylerin Hakları Vardır, Liberal Düşünce, C.7, No:27, s. 99-103.
 • Freeman, S. (2011). lliberal Liberteryenler: Liberteryenizm Niçin Liberal Bir Görüş Değildir, (Çev.) Atilla Yayla, Liberal Düşünce, C.16, No:64, s. 5-39.
 • Friedman, M. ve Friedman, R. (1990). Free To Choose: A Personel Statement, New York: Houghton Mifflin Harcourt.
 • Karagöz, Y. (Yaz 2002). Robert Nozick Kimdir?, Liberal Düşünce, C.7, No:27, s.109-118.
 • Kocaoğlu, M. (2015). John Rawls Adalet Teorisi ve Temel Kavramları, Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Lieberson, J. (1978). Harvard's Nozick: Philosopher Of The New Right, https://www.nytimes.com/1978/12/17/archives/harvards-nozick-philosopher-of-the-new-right-nozick.html adresinden 14 Nisan 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Locke, J. (2012). Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, (Çev.) Fahri Bakırcı, Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Mack, E. (2011). Nozickian Arguments For The More Than Minimal State, https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-nozicks-anarchy-state-and-utopia/nozickian-arguments-for-the-morethanminimal-state/5A86AC8C562FCA34E16FD02FE6832287 adresinden 4 Nisan 2021 tarinde edinilmiştir.
 • Mack, E. (2018). Robert Nozick's Political Philosophy, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Ed.) By. Edward N. Zalta, https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/nozick-political/ adresinden 4 Nisan 2021 tarihinde edinilmiştir. Miller, D. (2002). The Justification of Political Authority, Robert Nozick (Ed.) David Schmidtz, Cambridge: Cambridge University Press. Nozick, R. (2006). Anarşi, Devlet ve Ütopya, (Çev.) Alişan Oktay, İstanbul: İstanbul Bilgi Yayınları.
 • Nozick, R. (2015). Anarşi, Devlet ve Ütopya, (Çev.) Alişan Oktay, İstanbul: İstanbul Bilgi Yayınları.
 • Paul, J. (1979). The Withering of Nozick’s Minimal State, https://www.pdcnet.org/pra/content/pra_1979_0005_0275_0285 adresinden 9 Nisan 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Rand, A. (2004). Kapitalizm: Blinmeyen İdeal, (Çev.) Nejdet Kandemir, İstanbul: Palto Film Yayınları.
 • Rawls, J. (1999). A Theory Of Justice Revised Edition, Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge.
 • Rothard, M. N. (2009). Özgürlüğün Etiği, (Çev.) Recep Tapramaz, İstanbul: Liberte Yayınları.
 • Smith, A. (1997). Ulusların Zenginliği, (Çev.) Ayşe Yunus, Mehmet Bakırcı, İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Wolff, J. (1991). Robert Nozick: Property, Justice And The Minimal State, California: Stanford University Press.
 • Young, F. C. (Winter 1986). Nozick And The Individualist Anarchist, The Journal of Libertarian Studies, Vol. 8, No:1, s. 43-49.