MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Öz Rekabetin artması müşteri sadakati konusunu daha önemli hale getirmiştir. İşletmeye bağlı müşteri kitlesi oluşturmak ise müşteri memnuniyetinden geçmektedir. Satın aldığı üründen tatmin olan kişiler firmanın sadık birer müşterisi olacaktır. Ürün kalitesi, imaj, fiyat gibi faktörler müşteri memnuniyetini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı müşteri memnuniyetini sağlayan faktörlerin saptanarak müşteri sadakati ile memnuniyeti arasında nasıl bir ilişki olduğunun ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda sadakat ve memnuniyet kavramları açıklanmakta ve aralarında ki korelasyon ilişkisi gösterilmektedir. Çalışmada otomobil kullanıcıları üzerine bir anket uygulanmış, müşteri sadakati ve memnuniyetine ilişkin tüketicilerin algılarını belirleyen faktörler arasındaki ilişkiler ordinal değişkenli yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çıkan sonuçlara göre araştırma modelinde yer alan aracı ve bağımsız değişkenlerin yeterli olduğu, kalite, fiyat ve imaj gibi faktörlerin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi olduğu memnuniyetin müşteri sadakatine yol açtığı saptanmıştır. 

Kaynakça

Anderson, E. W., Fornell, C., and Lehmann, D., R. (1994). Customer Satisfaction, Market Share and Profitability: Findings From Sweden. The Journal of Marketing. 58 (3), 53-66.

Anderson R., E., and Srinivasan, S. (2011). Costumer Satisfaction and Loyalty in E-Markets: A Pls Path Modeling Approach. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2). 221-234.

Berne, C., Mgica, J. M. and Yagiie, M., J. (2001). The Effect of Variety-Seeking on Customer Retention In Services. Journal of Retailing and Consumer Services. 8 (6), 335-345.

Bloemer, J. and De R. K. (1998). On The Relationship Between Store Image, Store Satisfaction and Store Loyalty. European Journal of Marketing, 32(5/6), 499– 513.

Bolton, R. N. (1998). A Dynamic Model of The Duration of The Customer's Relationship With A Continuous Service Provider: The Role of Satisfaction. Marketing Science. 17 (1), 45-65.

Bowen, J., T. and Chen, S., L. (2001). The Relationship Between Customer Loyalty And Customer Satisfaction. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(5), 213-217.

Bruhn, M. and Grund, M., A. (2000). Theory, Development And Implementation of National Customer Satisfaction Indices: The Swiss Index of Customer Satisfaction, Total Quality Management, 11, 1017-1028.

Chao, Y., Lee G., and Ho, Y. (2009). Costumer Loyalty in Virtual Environmentals: An Emprical Study in E-Bank. Computation Methods in Science And Engineering. Advances in Computation Science, (2), 497-500.

Churchill, Gilbert A. Jr. and Surprenant C. (1982), An Investigation Into the Determinants of Customer Satisfaction. Journal of Marketing Research, 19, 491 -504.

Cronin, J. J., Brady, M. K. and Hult, G. T. M., (2000). Assessing The Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioural Intentions in Service Environments. Journal of Retailing, 76 (2), 193-218.

Çamlı, U. (2010). Yeniliğin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri; Turizm Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çatı, K. ve Koçoglu, C.M. (2008). Müşteri Sadakati ile Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19, 167-188.

Değermen, H., A. (2006). Hizmet Ürünlerinde Kalite, Müşteri Tatmini ve Sadakati. Türkmen Kitabevi. İstanbul.

Dick, A. S. and Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward An Integrated Conceptual Framework. Journal of The Academy Of Marketing Science, 22(2), 99-113.

Doğan, M. Şen, R. ve Yılmaz, V. (2015). İnternet Bankacılığına İlişkin Davranışların Planlanmış Davranış Teorisi Ve Teknoloji Kabul Modeli Kullanılarak Önerilen Bir Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/2.

Eriksson, K. and Vaghult, A. L. (2000). Customer Retention, Purchasing Behavior And Relationship Substance in Professional Services. Industrial Marketing Management. 29 (4), 363-372.

Fecikova, I. (2004). An Index Method for Measurement of Customer Satisfaction, The TQM Magazine; 16(1).

Fornel C. and Larcker D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research 18(1), 50.

Haır, F. J., Anderson, E.R., Tatham, L.R., and Black, C.W. (1998). Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New Jersey.

Hallowell, R. (1996). The Relationships of Customer Satisfaction, Customer Loyalty, And Profitability: An Empirical Study. International Journal of Service Industry Management, 7(4), 27-42.

Joreskog, K., and Sörbom, D. (1996). Lisrel 8: User’s Reference Guide, Scientific Software International, Chicago.

Jones, T. S., and.Earl W. Jr.(1995), Why Satisfied Customers Defect, Harward Business Review. 73(6), 88-99.

Keller K. L. (1993). An Applicition of Keller’s Brand Equity Moden in a B2B Context, Qualitative Market Research: An Interneational Journal. 11(1).

Koçoğlu, C. M. (2009). Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi Ve Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Düzce.

Kotler, P. (2000). Kotler ve Pazarlama (Çeviren Ayse Özyagcılar), Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Lengler, J.F. & Moyano, C.M. (2011). Developing Strategic Planning Method for Tourism Companies Based on Customer Satisfaction. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, Bogaziçi University.

Lee, J., Lee, J. and Feick, L. (2001). The Impact of Switching Costs on The Customer Satisfaction-Loyalty Link: Mobile Phone Service in France. Journal of Services Marketing, 15(1), 35-48.

Martenson, R., (2007), Corporate Brand Image, Satisfaction And Store Loyalty: A Study of The Store As A Brand, Store Brands and Manufacturer Brands, International Journal of Retail & Distribution Management, 35(7), 544-555.

Markoviç, S. & Horvat, J. (1999). Customer Satisfaction Measurement. Ekonomiski Fakultet Osijek, Sveuçiliste, Bratislava.

Mittal, V. and Kamakura, W. (2001). Satisfaction, Repurchase Intent and Repurchase Behavior: Investigating The Moderating Effect of Customer Characteristics. Journal of Marketing Research, 38, 131–142.

Odabaşı, Y. (2000 ). Satış ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi. Eskişehir: Sistem Yayıncılık.

Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective on The Consumer. New York: McGraw-Hill, 40, 69-71.

Oliver , R. L. (1980). A Cognitive Model of The Antecedents And Consequences of Satisfaction Decisions. Journal of Marketing Research, 17 (4), 460-469.

Oliver, Richard L. (1999); Whence Consumer Loyalty, Journal of Marketing, 63,33-44.

Oruç, S. (2008). Dünyadaki Müşteri Memnuniyet Endeksleri Bağlamında Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksinin Yeniden İncelenmesi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.

Öçer, A ve Bayuk, N. (2001). Müşteri Memnuniyeti, Pazarlama Dünyası. Sayı 2.

Öz, Ö. (2006) Birebir Pazarlamada Müşterilerin Sadakat Göstergelerinin İncelenmesi: Örnek Bir Firmada Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Palacio, A. B., Meneses, G. D., and Perez, P. J. P. (2002). The Configuration of The University Image and Its Relationship With Satisfaction of Students. Journal of Education Administration, 40(5), 486– 505.

Raykov, T., and Marcoulides, G.A.(2006) A First Course in Structural Equation Modeling,

Shankar, V., Smith, A. K., and Rangaswamy, A. (2003). Customer Satisfaction and Loyalty In Online and Offline Environments. International Journal of Research in Marketing, 20(2), 153-175.

Szymanski , D. M. and Henard, D. H., (2001). Customer Satisfaction: A Meta-Analysis of The Empirical Evidence. Journal of The Academy of Marketing Science. 29 (1). 16-35.

Schumacher,E.R and Lomax,G.R., (2004), A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling, Lawrence Erlbaum Associates, 200-210.

Schermelleh-E. K. and Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models:Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.

Schermelleh-Engel, K. and Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Şimşek,Ö.F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları, Ekinoks. Ankara.

Shoemaker, S. and Lewis, R. C. (1999). Customer Loyalty: The Future of Hospitality Marketing. International Journal of Hospitality Management, 18(4), 345-370.

Tassembedo A. (2016). Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarının Müşteri Memnuniyeti Ve Sadakatine Etkileri: Telekomünikasyon Sektöründe Bir Uygulama. T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İzmir.

Terzi M. U. (2017). The Relatıonshıp Between Brand Image, Satısfactıon And Loyalty Intentıon An Empırıcal Study on Cosmetıc Sector. Master Thesis. Yedıtepe Unıversıty.

Tüfekçi, Nezihe ve Ömer Kürşad Tüfekçi; (2006), Bankacılık Sektöründe Farklı Olma Üstünlüğünün ve Müşteri Sadakatinin Yarattığı Değer: Isparta İlinde bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 170-183.

Uyar A. (2018). Müşteri İlişkileri ve Geleceği. Efil Yayınları. Ankara.

Vazquez-Carrasco R. and Foxall G. R. (2006). Influence of Personality Traits on Satisfaction, Perception of Relational Benefits, And Loyalty In A Personal Services Context. Journal of Retailing and Consumer Services, 13(3), 205–219.

Yang, Z., and Peterson, R.T. (2004). Customer Perceived Value, Satisfaction, And Loyalty: The Role of Switching Costs. Psychology and Marketing, 21(10), 799–822.

Yılmaz V. (2005). Tüketici Memnuniyeti ve İhtiyaçların Marka Sadakatine Etkisi: Sigara Markasına Uygulanması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1) , 257-271.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { esosder416556, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Cahit AYDEMİR}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {41 - 57}, doi = {10.17755/esosder.416556}, title = {MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Uyar, Ahmet} }
APA Uyar, A . (2019). MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (69) , 41-57 . DOI: 10.17755/esosder.416556
MLA Uyar, A . "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 41-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/40918/416556>
Chicago Uyar, A . "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 41-57
RIS TY - JOUR T1 - MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Ahmet Uyar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.416556 DO - 10.17755/esosder.416556 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 57 VL - 18 IS - 69 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.416556 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.416556 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Ahmet Uyar %T MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 69 %R doi: 10.17755/esosder.416556 %U 10.17755/esosder.416556
ISNAD Uyar, Ahmet . "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 69 (Ocak 2019): 41-57 . https://doi.org/10.17755/esosder.416556
AMA Uyar A . MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. esosder. 2019; 18(69): 41-57.
Vancouver Uyar A . MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(69): 41-57.
IEEE A. Uyar , "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: OTOMOBİL KULLANICILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 18, sayı. 69, ss. 41-57, Oca. 2019, doi:10.17755/esosder.416556

27795 17790

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SOSYAL OLARAK İNŞA EDİLMİŞ MODERN ANNELİK SÖYLEMİ İÇERİSİNDE BİR ASMA KAT SÜTANNE GELENEĞİ

Hüseyin Nihat GÜNEŞ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNİN YORDANMASINDA KAYGININ ROLÜ

Mustafa KAHYAOGLU, Mehmet İkbal YETİŞİR, Fırat Kıyas BİREL

MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Merve SOYCAN, Ezgi BABACAN

REDUCTION OF LEAN IN THE HEALTH AND LEAN APPLICATION IN THE EMERGENCY OF X HOSPITAL

Menekşe KILIÇARSLAN

OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Serdar BOZAN, Abdurrahman EKİNCİ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE LİDERLİK DAVRANIŞLARININ FİLMLERDE ELE ALINAN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Fatma KÖYBAŞI, Celal Teyyar UĞURLU

GENİŞ ÖLÇEKLİ SINAVLARDA AÇIK UÇLU SORULARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Emre KOYUNCU, Yeşim ÖZER ÖZKAN

KAZ DAĞLARI’NIN TURİZMDEKİ EKONOMİK DEĞERİNİN SEYAHAT MALİYET YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Ferah ÖZKÖK, Şefik Okan MERCAN, Hacı Mehmet YILDIRIM, Halil KORKMAZ, Serdar SÜNNETÇİOĞLU, Çiğdem AYHAN

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRDİKLERİ MATEMATİKSEL ANALOJİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Melike ÇETİNKAYA, Mehmet TAŞPINAR, Mehmet Çağatay ÖZDEMİR

ŞÜKRAN ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ferhat KARDAŞ, İlhan YALÇIN