EFFECTIVE CLASSROOM MANAGEMENT QUALIFICATIONS FOR TEACHERS OF GIFTED STUDENTS

Üstün yetenekli öğrenciler, normal gelişim gösteren öğrencilere kıyasla yüksek bilişsel beceriler, yüksek öğrenme motivasyonu ve yaratıcılık ile özellikleri göstermektedir. Ayrıca enerjik, mükemmeliyetçi ve duyarlı olma gibi üstün yetenekli öğrencilerde ortak olan bazı özellikler vardır. Ayrıca eş zamanlı olmayan şekilde gelişen üstün yetenekli öğrenciler, liderlik becerilerine, yüksek hafızaya ve uzun dikkat süresine sahiptir. Bu nedenle üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenleri üstün yetenekli öğrencilerin kendine özgü özelliklerinin farkında olmalı ve sınıf yönetiminde bunları dikkate almalıdır. Öğretmenler sınıfı etkili bir şekilde yönetemezlerse üstün yetenekli öğrenciler, otoriteye karşı çıkma, mükemmeliyetçilikten kaynaklanan kaygı, inatçılık, lider olma arzusu ve aşırı özgüven nedeniyle benmerkezcilik, sınıf arkadaşları arasında kıskançlık, hataları kabul etmede zorluk, hoş olmayan aktiviteler yapmamakta ısrar etmede ve aktiviteler sırasında hayal kurma gibi problem davranışları gösterebilirler. Bu bağlamda üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenleri gerekli niteliklere sahip olmalıdır. Bu çalışma, üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinde etkili sınıf yönetimi yeterliliklerini tartışmayı amaçlamaktadır.

EFFECTIVE CLASSROOM MANAGEMENT QUALIFICATIONS FOR TEACHERS OF GIFTED STUDENTS

Kaynakça

Alkan, A. (2015). Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri belirlemeleri üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 54-65.

Anderson, M. A., Tollefson, N. A., and Gilbert, E. C. (1985). Giftedness and reading: a cross-sectional view of differences in reading attitudes and behaviors. Gifted Child Quarterly, 29, 186–189. doi: 10.1177/00169862850290 0411

Ataman, A. (2004). Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar [Gifted and talented students]. Birinci Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı, No:63, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Bıçakçı, M., & Baloğlu, M. (2021). Üstün zekâlılarda beklenmedik düşük başarı (BDB): Özellikler, etken faktörler ve müdahale. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22(3), 771-798. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.607979

Clark, B. (2008). Growing up gifted (7th ed.) Columbus, OH: Charles E. Merrill.

Coleman, M. R. (2003). The identification of students who are gifted. Arlington, VA: ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education.

Coleman, L. J. (2014). " Being a Teacher": Emotions and Optimal Experience While Teaching Gifted Children. Journal for the Education of the Gifted, 37(1) 56–69.

Cropley, A. J. (1994). Creative intelligence: A concept of true giftedness. European Journal of High Ability, 5(1), 6-23.

Cross, T. L., & Coleman, L. J. (2005). A school-based conception of giftedness. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness ( pp. 52-63). London, England:Oxford University Press.

Cutts, N.E., & Moseley, N. (2004). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi. İ. Ersevim (Çev.). İstanbul: Özgür

Dąbrowski, K. (1967). Personality-shaping through positive disintegration. J. & A. Churchill.

Dağlıoğlu, H. E. (2014). Erken çocuklukta üstün zekâ/üstün yetenek. Ayşegül Ataman (Ed.), Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Konusunda Bilinmesi Gerekenler içinde (s. 46-81). Ankara: Vize.

Davis, G.A. (2006). Gifted children and gifted education: A practical guide for teacher and parents. Scottsdale, AZ: Great Potential Press, Inc.

Davis, G. A., & Rimm, S. B. (2004). Education of the gifted and talented (5th ed.). Pearson Education.

Delisle, J. & Galbraith, J. (2002). When gifted kids don’t have all the answers: How to meet their social and emotional needs. Minneapolis: Free Spirit Publishing

Eker, A., & Sarı, H. (2020). Özel Yeteneklilerin Eğitimi Alanı Öğretmen Eğitim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Turkish Special Education Journal: International, 2(1), 2-35.

Feldhusen, J. F. (1997). Educating teachers for work with talented youth. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (2nd ed., pp. 547–552). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Gross, M.U.M. (1993). Exceptionally Gifted Children. London: Routledge.

Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology: A Journal of Human Behavior, 15(1), 27–33.

Henderson, B. B., Gold, S. R., & McCord, M. T. (1982). Daydreaming and curiosity in gifted and average children and adolescents. Developmental Psychology, 18(4), 576.

Hollingworth, L. S. (1942). Children above IQ 180: origin and development. New York.

İnci, G. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerin sınıf içi davranış sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Joffe, W. S. (2001). Investigating the acquisition of pedagogical knowledge: Interviews with a beginning teacher of the gifted. Roeper Review, 23(4), 219-226, DOI: 10.1080/02783190109554108

Karabulut, R. (2014). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Bir Model Önerisi: Bilim Evi Kulüp Çalışması. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(37), 61-69.

Kaya, N. G., & Ataman, A. (2017). Effectiveness of teacher education program developed for teachers of gifted students. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 5(4), 1-30. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/JEGYS.2017.67

Kontaş, H., & Yağcı, E. (2009). BİLSEM öğretmenlerinin program geliştirme ihtiyaçlarına ilişkin geliştirilen programın etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3).

Little, C. A. (2012). Curriculum as motivation for gifted students. Psychology in the Schools, 49(7), 695-705.

Maker, C.J., & Nielson, A.B. (1996). Curriculum development and teaching strategies for gifted learners. Austin, TX: Pro-Ed.

Martin, L. (2002). Using books to heal and enthuse gifted students. Gifted, (123), 34-35.

Mason, J., & Au, K. (1990). Reading instruction for today. HarperCollins

Metin, N.; & Dağlıoğlu, E. (2004). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmenin rolü. I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi seçilmiş makaleler kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı.

Milgram, R. M. (1989). Teaching gifted and talented learners in regular classrooms. Springfield: Charles C. Thomas Pub. Ltd.

Morelock, M. (1992). Giftedness: The view from within. Understanding Our Gifted, 4 (3), 1, 11-15.

NAGC (National Association of Gifted Children) http://www.nagc.org/resources-publications/resources/definitions-giftedness

Olszewski‐Kubilius, P., Subotnik, R. F., & Worrell, F. C. (2015). Conceptualizations of giftedness and the development of talent: Implications for counselors. Journal of counseling & development, 93(2), 143-152.

Öpengin, E. (2018). Özel yetenekli öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri. In Özel Yetenekli Öğrenciler ve Eğitimleri, Şahin F., Ed., (211-235). Ankara: Anı.

Özbay, Y. (2013). Üstünyetenekliçocuklarveaileleri.[Gifted children and their families]. Retrieved from http://www.aep.gov.tr/wpcontent/uploads/2012/10/ustunyteneklicocuklar.pdf.

Özyaprak, M., & Deringöl, Y. (2013). Üstün zekâlı olan ve olmayan çocukların depresyon puanlarının karşılaştırılması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1) 143- 154.

Park, S., & Oliver, J. S. (2009). The translation of teachers’ understanding of gifted students into instructional strategies for teaching science. Journal of Science Teacher Education, 20(4), 333-351.

Parker, W. D. (2000). Healthy perfectionism in the gifted. Journal of Secondary Gifted Education, 11(4), 173-182.

Reis, S. M., & Renzulli, J. S. (2003). Research related to the Schoolwide Enrichment Triad Model. Gifted Education International, 18(1), 15-39.

Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180.

Renzulli, J. (1986). The three ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In Conceptions of Giftedness (pp. 51-92), R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), New York: Cambridge University Press.

Renzulli, J. S. (1999). What is this thing called giftedness, and how do we develop it? A twenty-five year perspective. Journal for the Education of the Gifted, 23(1), 3-54.

Renzulli, J. S. (2012). Reexamining the role of gifted education and talent development for the 21st century: A four-part theoretical approach. Gifted Child Quarterly, 56(3), 150-159.

Roedell, W. C. (1984). Vulnerabilities of highly gifted children. Roeper Review, 6(3), 127-130.

Rogers, K. B. (1986). Do the gifted think and learn differently?: A review of recent research and its implications for instruction. Journal for the Education of the Gifted, X, (1), 17-39.

Runco, M. A. (1993). Divergent thinking, creativity, and giftedness. Gifted Child Quarterly, 37(1), 16-22.

Sak, U. (2010). Üstün zekalılar: özellikleri tanılanmaları eğitimleri. Ankara: Maya Akademi.

Sak, U. (2013). Üstün Zekâlılar: Özellikleri Tanılanmaları Eğitimleri. Ankara: Vize.

Samardzija, N., & Peterson, J. S. (2015). Learning and classroom preferences of gifted eighth graders: A qualitative study. Journal for the Education of the Gifted, 38(3), 233–256.

Sarıcam, H. & Ogurlu, Ü. (2015). Metacognitive awareness and math anxiety in gifted students. Cypriot Journal of Educational Science, 10(4), 338-348. doi: http://dx.doi.org/10.18844/cjes.v10i4.228

Saricam, H., & Sahin, S. H. (2015). The relationship between the environmental awareness, environmental attitude, curiosity and exploration in highly gifted students: Structural equation modelling. Educational Process: International Journal, 4(1), 1.

Sękowski, A. E., & Łubianka, B. (2015). Education of gifted students in Europe. Gifted Education International, 31(1), 73–90. DOI:10.1177/026142941 3486579

Shavinina, L. V. (2009). High intellectual and creative educational multimedia technologies for the gifted. In L. V. Shavinina (Eds.) International handbook on giftedness (pp. 1181-1202). Dordrecht: Springer.

Silverman, L. K. (1997). The construct of asynchronous development. Peabody Journal of Education, 72(3-4), 36-58.

Silverman, L. K. (1998). Through the lens of giftedness, Roeper Review, 20:3, 204-210, DOI: 10.1080/02783199809553892.

Silverman, L. K. (2012). Giftedness 101. Springer Publishing Company.

Sisk, D. (1987). Creative teaching of the gifted. New York: McGraw-Hill Book Company.

Smith, M. C. (1992, October). Differences in the everyday reading practices of gifted and non-gifted adolescents: Report from a pilot study. In annual meeting of the Midwestern Educational Research Association, Chicago, IL. Retrieved from http://www. cedu. niu. edu/∼ smith/unpubs/mwera92. pdf.

Smutny, J.F. (1998). The Young Gifted Child: Potential and Promise. An Anthology, Cresskill, NJ: Hampton Press.long

Sternberg, R. J. (1990). Metaphors of the mind: Conceptions of the nature of intelligence. Cambridge: Cambridge University Press.

Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995). Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity. New York, NY: Free Press.

Tannenbaum, A. J. (2003). The meaning and making of giftedness. Nicholas Colangelo & Gary A. Davis (Eds.). Handbook of gifted education içinde. (s. 45-59). Boston: Allyn & Bacon.

Tirri, K. (2017) Teacher Education Is the Key to Changing the Identification and Teaching of the Gifted, Roeper Review, 39:3, 210-212, DOI: 10.1080/02783193.2017.1318996

Tomlinson, C. A. (2001). Differentiated Instruction in the Regular Classroom: What Does It Mean? How Does It Look?. Understanding Our Gifted, 14(1), 3-6.

VanTassel-Baska, J. (2003). Differentiating the language arts for high ability learners. ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education. EC Digest E, 640.

VanTassel-Baska, J. (2012). Analyzing differentiation in the classroom: Using the COS-R. Gifted Child Today, 35(1), 42-48.

VanTassel-Baska, J., & Johnsen, S. K. (2007). Teacher education standards for the field of gifted education: A vision of coherence for personnel preparation in the 21st century. Gifted Child Quarterly. 51 (2), 182-205.

Vialle, W., Ashton, T., Carlon, G. & Rankin, F. (2001). Acceleration: A coat of many colours. Roeper Review, 24(1), 14–19.

Webb, J.T. (1993). Nurturing social-emotional development of gifted children. K. Heller, F.J. Mönks, A.H. Passow (Ed.), In International handbook of research and development of giftedness and talent (s. 525-538) Oxford, UK: Pergamon.

Whitmore, J. R. (1980). Giftedness, conflict and underachievement. Boston: Allyn & Bacon.

Wilson, H.E., Adelson, J.L. (2018). Perfectionism: helping gifted children learn healthy strategies and create realistic expectations. Parenting for High Potential, 7(3), 8-11.

Yakmacı-Güzel, B. (2002). Üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yardımcı yeni bir yaklaşım: Dabrowski’nin aşırı duyarlılık alanları. Unpublished doctoral dissertation. İstanbul University Institute of Educational Sciences, İstanbul.

Yurteri, E. & Mertol, H. (2018). Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Derslerinde Bir Farklılaştırma Örneği Olarak Resfebenin Kullanımı, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 37-49.

Zimlich, S. (2017). Technology to the rescue: Appropriate curriculum for gifted students. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 16(9), 1-12.

Kaynak Göster

APA Kaya, N. G. (2022). EFFECTIVE CLASSROOM MANAGEMENT QUALIFICATIONS FOR TEACHERS OF GIFTED STUDENTS . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (82) , 572-583 .
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1304-0278
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Cahit AYDEMİR

108.2b58.5b