Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma

Bu çalışmanın temel amacı, eğitim sektöründe faaliyet gösteren çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri ile bireysel performansları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Alan araştırması kapsamında eğitim sektöründe faaliyet gösteren 150 çalışana üç bölümden oluşan anket formları elektronik ortamda dağıtılmıştır. Anketlerin birinci bölümünde demografik değişkenler, ikinci bölümünde örgütsel sinizm ölçeği ve üçüncü bölümünde bireysel performans ölçeği yer almaktadır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 21 ve Excel 2016 programları vasıtasıyla değerlendirilerek yorumlanmıştır. Uygulama aşamasında verilere öncelikle güvenilirlik, normallik ve faktör analizleri yapılmış ve son olarak korelasyon tablosu oluşturularak bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; örgütsel sinizmin ve tüm alt boyutlarının bireysel performans ile negatif yönlü ve anlamlı ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın, örgütlerde sıklıkla görülen örgütsel sinizm probleminin çözümüne ve örgütsel sinizmin bireysel performans üzerindeki negatif etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Relationship Between Organizational Cynicism and Individual Performance: A Research in The Educatıon Sector

The main purpose of this study is to investigate the relationship between organizational cynicism levels and individual performances of the employees working in the education sector. Within the scope of the field research, questionnaire forms consisting of three sections have been distributed electronically to 150 employees working in the education sector. There are demographic variables, organizational cynicism scale and the individual performance scale in the first, second and third part of the questionnaires. The data obtained from the surveys have been evaluated and interpreted through SPSS 21 and Excel 2016 programs. Reliability, normality and factor analyzes have been made to the data at the application stage, and finally, the correlation table has been created and the relationships between independent and dependent variables have been examined. According to the research findings; It has been determined that organizational cynicism and all its sub-dimensions have a negative and significant relationship with individual performance. The research is thought to contribute to the solution of the organizational cynicism problem frequently seen in organizations and to reduce the negative effects of organizational cynicism on individual performance.

Kaynakça

Abraham, J., Pane, M. & R. P. Chairiyani. “An Investigation on Cynicism and Environmental Self- Efficacy as Predictors of Pro-Environmental Behavior”. Psychology, 6, 2015, 234-242.

Abraham, R. “Organizational Cynicism: Bases and Consequences”. Generic, Social, And General, Psychology Monographs, 126:3, 2000, 269-292.

Alp, G. “Otel Çalışanlarının Stres Ve Bireysel Performans İlişkisinin İncelenmesi”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19:2, 2019. 475-496

Andersson L. M. & Bateman T. S. “Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects”. Journal of Organizational Behavior, 18:5, 1997, 449-469.

Balıkçıoğlu, S. Antalya Bölgesi Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Tutumları İle Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay, 2013.

Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S. & Walker, H. J. “Justice, Cynicism, and Commitment. A Study Of İmportant Organizational Change Variables”. The Journal Of Applied Behavioral Science, 43:3, 2007, 303-326.

Brandes, P., Dharwadkar, R. & Dean, W. J. Does Organizational Cynicism Matter? Employee and supervisor perspectives on work outcomes. Eastern Academy Of Management Proceedings, 1999, 150-153.

Büyüköztürk, Ş. “Factor Analysis: Basic Concepts and Using To Development Scale”. Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 2002, 470-483.

Cammann C.,Fichman, M., Jenkins, D. & Klesh, J. The Michigan Organizational Assessment Questionnaire. Ann Arbor: University of Michigan, 1979.

Candan, H. “Örgütsel Sinizm Ve İşgören Performansına Olası Etkileri”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3:1, 2016, 181-194.

Cartwright, S. & Holmes, N. “The Meaning of Work: The Challenge Of Regaining Employee Engagement And Reducing Cynicism”. Human Resource Management Review, 16:2, 2006, 199–208.

Çöl, G. “Algılanan Güçlendirmenin İş Gören Performansı Üzerine Etkileri”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9:1, 2008, 35-46.

Dean, W. J., Brandes, P. & Dharwadkar, R. “Organizational Cynicism”. The Academy Of Management Review, 23, 1998, 341–352.

Delken, M. Organizational Cynicism: A Study Among Call Centers. University of Maastricht, Faculty Of Economics And Business Administration. (Dissertation Of Master Of Economics), Maastricht, 2004.

Erbil, S. Otel İşletmelerinde Calışanların Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, 2013.

Ercan, İ. & Kan, İ. “Ölçeklerde Güvenirlik Ve Geçerlik”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 30:3, 2004, 211-216.

Erdost, H. E., Karacaooğlu, K. & Reyhanoğlu, M. Örgütsel Sinizm Kavramı Ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya, 2007, ss. 514-524.

Eşkin Bacaksız, F., Rujnan, T. & Harmancı Seren, A.K. “Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma”. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9:1, 2018, 52-58.

Fettahlıoğlu, Ö. O. “Günümüz İşletmelerinin Temel Hastalığı: Örgütsel Sinizme Yönelik Algılamaların Tükenmişlik Boyutları Üzerine Etkisi”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3:13, 2015, 178-191.

Fornell, C. & Larcker, D. F. “Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error”. Journal of Marketing Research, 18.1, 1981, 39-50.

Helvacı, M. A. & Çetin, A. “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği)”. Turkish Studies, 7:3, 2012, 1475-1497.

İraz, R., Eryeşil, K. & Fındık, M. Akademisyenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi örneği, 1. Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 24-25 Nisan 2012.

James, M. Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of the Potantial Positive and Negative Effects on School Systems (Yayımlanmamış Doktora Tezi). The Florida State University, Florida, 2005.

Johnson, J. L. & O'leary-Kelly A. M. “The Effects of Psychological Contract Breach and Organizational Cynicism: Not All Social Exchange Violations are Created Equal”. Journal of Organizational Behavior, 24, 2003, 627-647.

Kalağan, G. & Aksu, M. B. “Organizational Cynicism of the Research Assistants: A case of Akdeniz University”, Procedia Social And Behavioral Sciences, 2, 2010, 4820–4825.

Kanter, D. L. & Mirvis, P. H. The Cynical Americans: Living and Working in an Age of Discontent and Disillusionment, San Francisco: Jossey-Bass, 1989.

Kalağan, G. Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, 2009.

Karacaoğlu, K. & İnce, F. “Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği. Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği”. Business and Economics Research Journal, 3:3, 2012, 77 - 92.

Kirkman, B.L. & Rosen, B. “Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment”. Academy Of Management Journal, 42:1, 1999, 58-74.

Kökalan, Ö. & Anaş, K. “Çalışanların Örgütsel Sinizm Tutumlarının İşe Yabancılaşmaları Üzerine Etkisi: Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Çalışma”. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 11:1, 2016, 97-109

Kutaniş R. Ö. & Çetinel E. “Adaletsizlik Algısı Sinisizmi Tetikler Mi? Bir Örnek Olay”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1:26, 2010, 186-195.

Mantere, S. & Martinsuo, M. Adopting and Questioning Strategy: Exploring the Roles of Cynicism and Dissent. Paper To Be Presented At 17th EGOS. European Group for Organisation Studies, Colloquium, July 5-7, 2001 Lyon, France.

Mirvis, P. H.& Kanter, D. L. “Beyond Demography: A Psychographic Profile of the Workforce”. Human Resource Management, 30:1, 1991, 45-68.

Naus, A. Organizational Cynicism On The Nature, Antecedents, and Consequences Of Employee Cynicism Toward The Employing Organization, (Unpublished doctoral dissertation) Maastricht University, Maastricht, 2007.

Polat, M. & Meydan, C. “Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”. Savunma Bilimleri Dergisi, 9:1, 2010, 145-172.

Özdamar, K. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, 2. Basım, Eskişehir: Kaan Kitabevi, 1999.

Özgener, Ş., Öğüt, A. & Kaplan, M. İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm. Mahmut Özdevecioğlu Ve Himmet Kaplan (Ed.) Gazi Üniversitesi Vakfı İlke Yayınevi, Ankara, 2008.

Özler, D., Atalay, C. & Şahin, M. “Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle Mi Bulaşır?” Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2:2, 2010, 47-57.

Reichers, A. E, Wanous, J. P. & Austin, J. T. “Understanding and Managing Cynicism About Organizational Change”. Acadeny Of Management Executive, 11:1, 1997, 48-59.

Rubin, R. S., Dierdorff, E. C., Bommer, W. H. & Baldwin T. T. “Do Leaders Reap What They Sow? Leader And Employee Outcomes of Leader Organizational Cynicism About Change”. The Leadership Quarterly, 20, 2009, 680–688

Stanley, D.J. Employee Cynicism About Organizational Change: Development nnd Validation Of A Measure. (Unpublished Master Dissertation). The University Of Western Ontario, Ontario, 1998.

Şahin, E. T. Presenteizm (İşte Varolamama) İle İş Performansı (Görev Performansı Ve Bağlamsal Performans) Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu, 2018.

Tesluk, P.E., Vance, R.J. & Mathieu, J.E. “Examining Employee Involvement in the Context of Participative Work Environments”. Group Organization Management, 3:24, 1999, 271-299

Treadway, D. C., Hochwarter, W. A., Ferris, G.R., Kacmar, C.J., Douglas, C., Ammeter, A.P. & Buckley, M. R. “Leader Political Skill And Employee Reactions”. The Leadership Quarterly, 4:15, 2004. 493-513.

Trochim, W. M. ve Donnelly, J. P. What Is The Research Methods Knowledge Base, USA: Atomic Dog Publishing, 2001.

Vance. R.J.. Brooks, S. M. & Tesluk. P. E. ( 1997). Organizational Cynicism. Cvnical Cultures and Organizational Change, Workingpaper, Pennsylvania State University, University Park.

Yaşlıoğlu M. M., “Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 2017, 74-85.

Yavuz, A. & Bedük, A. “Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bir Kamu Bankasının Konya Şubelerinde Örnek Uygulama”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 2016, 301-313.

Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık, 2004.

Weaver, S. G. & Yancey, G. B. “The Impact Of Dark Leadership On Organizational Commitment snd Turnover”. Leadership Review, 10, 2010, 104-124.

Wanous, J. P. & Reichers, A. E. ve Austin, J. T. “Organizational Cynicism: An Initial Study”, Academy Of Management Best Papers Proceedings, 10, 1994, 269-273.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad701540, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {68 - 78}, doi = {10.38009/ekimad.701540}, title = {Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Doğan, Edip and Aktaş, Kadir and Kılınç, Erman} }
APA Doğan, E , Aktaş, K , Kılınç, E . (2020). Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 68-78 . DOI: 10.38009/ekimad.701540
MLA Doğan, E , Aktaş, K , Kılınç, E . "Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 68-78 <
Chicago Doğan, E , Aktaş, K , Kılınç, E . "Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 68-78
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma AU - Edip Doğan , Kadir Aktaş , Erman Kılınç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38009/ekimad.701540 DO - 10.38009/ekimad.701540 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 78 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.701540 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma %A Edip Doğan , Kadir Aktaş , Erman Kılınç %T Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma %D 2020 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 2 %N 1 %R doi: 10.38009/ekimad.701540 %U 10.38009/ekimad.701540
ISNAD Doğan, Edip , Aktaş, Kadir , Kılınç, Erman . "Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Nisan 2020): 68-78 .
AMA Doğan E , Aktaş K , Kılınç E . Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(1): 68-78.
Vancouver Doğan E , Aktaş K , Kılınç E . Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(1): 68-78.
IEEE E. Doğan , K. Aktaş ve E. Kılınç , "Örgütsel Sinizm ile Bireysel Performans İlişkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 68-78, Nis. 2020, doi:10.38009/ekimad.701540