Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri

Bu makalenin amacı uluslararası bankaların gerçekleştirmiş oldukları birtakım bankacılık işlemlerinde mortgage piyasasının yerini belirlemektir. Öte yandan, bu piyasada yer alan mortgage destekli finansal ürünlerin bankalar nezdinde nasıl kullanıldığının tespit edilerek, bu piyasasının gelişmesine yönelik stratejilerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle ABD, Avrupa ve Türkiye’deki mortgage piyasası analiz edilmiştir. Bunun ardından, uluslararası bankacılık alanında faaliyet gösteren 2 banka (HSBC, Citibank) inceleme kapsamına alınmıştır. İlgili çalışmanın analiz sürecinde mortgage sistemi ve uluslararası bankacılık alanlarına yönelik geniş çaplı literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, mortgage sistemine dayalı finansal ürünlerin sermaye piyasalarının mevcut durumuna göre şekil aldığı tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, mortgage sistemine dayalı finansal ürünlerin geliştirilebilmesi için öncelikle ülkelerin sermaye piyasalarını iyileştirici politikalar uygulamaları gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkelerin bu ürünleri geliştirebilmeleri oldukça zor olacaktır. Buna ek olarak, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı bankaların gelişmiş ülkelerde uyguladığı menkul kıymetleştirilmiş ürünleri ülkemize de entegre etmeleri bu ürünlerin gelişmelerine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, ülke yönetimi tarafından ilgili bankalara bu süreçte yasal anlamda kolaylık sağlamaları önem arz etmektedir.

Strategy Recommendations for The Development of Mortgage Market-Based Financial Products in International Banking Transactions

The purpose of this article is to determine the power of the mortgage market in banking transactions performed by international banks. Moreover, it is also aimed to generate strategies to improve this market by understanding how mortgage-backed financial products are used by banks. For this purpose, primarily, the mortgage markets in the US, Europe and Turkey are analyzed. After that, 2 banks (HSBC, Citibank) operating in the field of international banking are included in the scope of the review. In the analysis process, a wide-ranging literature review is conducted for the mortgage system and international banking areas. According to the results obtained, it is determined that the financial products based on the mortgage system took shape according to the current state of the capital markets. In the light of this information, in order to develop financial products based on the mortgage system, countries must first implement policies to improve their capital markets. Otherwise, it will be difficult for countries to improve these products. In addition, the integration of securitized products implemented by these banks in developed countries will contribute to the development of these products. In this context, it is important for the relevant banks to provide convenience to the relevant banks in this process.

Kaynakça

Abdioğlu, H. (2008). Gayrimenkul İpoteğine Dayalı Finansman Sistemi: Tersine Mortgage Ve Uygulaması. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 120,138-139.

Akın, M. (2010). Uluslararası Bankacılıkta Ticari Kredilerin Firma Analizi Açısından Etkinliği: Sektörde Bir Uygulama . Yüksek Lisans Tezi, s. 226.

Alp, A. (2000). Gayrimenkul Finansmanı ve değerlemesi. IMKB yayın, s. 134.

Altemur, N., Karaca, S. S., & Güvemli, B. (2018). Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların Camels Analizi İle Performanslarının Ölçülmesi. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives , s. 57,64.

Arrieta , G. (2005, April). Mortgage Loans And Access To Housing For Low-Income Households In Latin America. Cepal Review.

Aşıkoğlu, N. O. (2009). Konut Pazarlamasında Kullanılan Yöntemler Ve Konut Finanslama Tekniği Olarak Mortgage Sistemi . Yüksek Lisans Tezi, s. 94.

Atasever, G. (2016). Mortgage Krizi ve Yatırımcı Psikolojisi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, s. 68.

Baker, E. (2009). Alternatif Bir Konut Finansman Tekniği Olarak Mortgage'nin Türkiye'de uygulanabilirliği. Yüksek Lisans Tezi, s. 23.

Berbercuma, H. (2006). Mortgage Konut Finansman Sistemi ve Türkiye'deki Yapı. Yüksek Lisans Tezi.

Bozkır, Y. (2007). Konut Finansmanında Tutsat (Mortgage) Sistemi ve Türkiye Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, s. 84.

Can , İ. (2016). Yabancı Sermayeli Banka Girişlerinin Banka Karlılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, s. 99.

Cesur, S. (2019). Türkiye'de Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli Bankalarda Finansal Performansın Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz . Yüksek Lisans Tezi, s. 57.

Citibank. (2008). Citibank Turkey Annual Report https://www.citibank.com.tr/error/finansalraporlar

Citibank. (2015-2018). Citibank United States Annual Report. https://www.citibank.com.tr/assets/documents/637064130786507115_Citibank_AS_Faaliyet_Raporu_2018.pdf

Çapraz, H. (2013). Mortgage Kredileri ve Türkiye'de Mortgage Kredilerinin Büyüme Analizi. Yüksek Lisans Tezi.

Çelebi, S. (2015). 2008 Küresel Finans Krizinin ABD Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türkiye Bankacılık Sektörüne Yansımaları. Yüksek Lisans Tezi.

Dönmez, İ. (2008). Konut Finansmanında İpoteğe Dayalı ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ve Türkiye Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi.

Duramaz, S. (2016). Küresel Rekabet Ortamının Bankacılık Sistemine Yansıması: Yabancı Sermayeli Bankalar Ve Türk Bankacılık Sektörü. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, s. 24,42.

Dutçu, F. (2009). İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNDE MENKUL KIYMETLEŞTİRME. Yüksek Lisans Tezi, s. 94.

Fatih, P. (2012). Mortgage Krizinin Genel Bir Analizi ve Kriz Sonrası Alınan Önlemler. Yüksek Lisans Tezi.

Gülşen, E. (2008). İpotekli Konut Finansman Sistemi Mortgage. Yüksek Lisans Tezi.

Güngör, E. M. (2008). MORTGAGE SİSTEMİ VE HAYAT SİGORTALARINA ETKİLERİ . Yüksek Lisans Tezi, s. 124.

Gün, M. & Yiğit, F. (2016). Impacts of The Global Economic Crisis on Economic Structure: An Example of Turkey’s Economy. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2).

Gürçay, M. (2015). 2008 Küresel Krizinin Gelişmekte Olan ülkelerde Bankacılık Sektörüne Etkisi. Yüksek Lisans Tezi.

Gürler, S. (2004). Uluslararası Bankacılık ve Uluslararası Bankaların Türk Bankacılık Sistemine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, s. 3.

HSBC. (2008). Annual Report and Account. HSBC Holdings.

HSBC. (2015-2018). HSBC Endonezya. Indonesia. www.about.hsbc.co.id › hsbc-in-indonesia › ber-annual-reports-eng-id

HSBC. (2018). HSBC United States Annual Report.

HSBC, G. (2015-2018). HSBC Group; US, Canada, France, Indonesia, Suudi Arabia Annual Report. www.hsbc.com

Kaymaz, Ö. (2004). Küreselleşmenin Uluslararası Bankacılıkta Döviz Ticaret Riskinin Azaltılmasına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, s. 81.

KMPG. (2019). İnşaat Sektörel Bakış.

Kolev, I. (2004). Premier Mortgage Backed Securities. Financial Policy Forum, s. 4.

Köse, G. (2018). Türkiye’deki Bankacılık Sektörünün Dönüsüm Sürecine Yabancı Sermayeli Bankaların Etkisi . Yüksek Lisans Tezi, s. 64.

Öden, M. (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayeli Bankaların Finansal Sistem Üzerindeki Etkileri . Yüksek Lisans Tezi, s. 64.

Önal, S. (2010). Mortgage Sistemi, Mortgage Sigortaları ve 2008 Yılı Mortgage Krizine Genel Bir Bakış. Yüksek Lisans Tezi.

Özgün, B. (2010). Konut Piyasası, İpotekli Konut Kredileri Ve Türkiye Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, s. 157,168.

Polat, M. L. (2016). Türk Bankacılık Sektöründe 2008 Krizi ve Kriz Sonrası Alınan Önlemlerin Ekonomiye Etkisi. Yüksek Lisans Tezi.

Sönmez , E. (2010). Mortgage Krizinin Türkiye'deki Finansal Piyasalara Etkisi. Yüksek Lisans Tezi.

Süme, N. (2007). Gayrimenkul Finansmanında İpotek Kredileri ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme . Yüksek Lisans Tezi.

Sürler, S. (2004). Uluslararası Bankalar ve Uluslarararası Bankaların Türk Bankacılık Sistemine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi.

TBB. (2008). Konut Kredileri Uygulamaları Hakkında Yararlı Bilgiler. Türkiye Bankalar Birliği, 81.

Torun, N. K., & Özdemir, A. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Analizi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 129,139.

Tulgar, D. (2018). Türkiye’de Uluslararası Bankacılık Ve Dış Ticaret. Yüksek Lisans Tezi, s. 14-27.

Tunalı, H. (2011). Mortgage Sistemi: Temelleri, Gelişimi ve Krizi. s. 120.

Tunca, K. (1993). Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler. Yüksek Lisans Tezi.

Vural, C. (2009). Konut Finansmanında Mortgage Bankacılığının Yükselen Ekonomilerdeki Yeri. Doktora Tezi.

World Bank. (2018). https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd?end=2018&most_recent_value_desc=true&start=1960.

Yalçın, A., Dumanoğlu, S., & Alpaslan, H. İ. (2010). Uzun Vadeli Konut Finansmanı Sisteminin (Mortgage) Türk Konut Sektörü İçerisindeki Yeri ve Satınalma Eğiliminin Belirlenmesine Yönelik Uygulama . s. 74,79.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad684318, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {30 - 52}, doi = {10.38009/ekimad.684318}, title = {Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri}, key = {cite}, author = {Dinçer, Hasan and Karakuş, Hüsne} }
APA Dinçer, H , Karakuş, H . (2020). Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 30-52 . DOI: 10.38009/ekimad.684318
MLA Dinçer, H , Karakuş, H . "Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 30-52 <
Chicago Dinçer, H , Karakuş, H . "Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 30-52
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri AU - Hasan Dinçer , Hüsne Karakuş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38009/ekimad.684318 DO - 10.38009/ekimad.684318 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 52 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.684318 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri %A Hasan Dinçer , Hüsne Karakuş %T Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri %D 2020 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 2 %N 1 %R doi: 10.38009/ekimad.684318 %U 10.38009/ekimad.684318
ISNAD Dinçer, Hasan , Karakuş, Hüsne . "Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Nisan 2020): 30-52 .
AMA Dinçer H , Karakuş H . Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(1): 30-52.
Vancouver Dinçer H , Karakuş H . Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(1): 30-52.
IEEE H. Dinçer ve H. Karakuş , "Uluslararası Bankacılık İşlemlerinde Mortgage Piyasasına Dayalı Finansal Ürünlerin Geliştirilmesine Yönelik Strateji Önerileri", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 30-52, Nis. 2020, doi:10.38009/ekimad.684318