Sağlık Sektörü Çalışanlarının İç Girişimcilik Düzeyleri

Bu çalışma bir kamu özel işbirliği modeli olan sağlık kuruluşunda yapılmıştır. Çalışmanın amacı Sağlık hizmeti sunan bireylerin iç girişimcilik algılarını ölçmek ve bu algıların cinsiyet, yaş, medeni durum ve çalışma statüsü (kamu veya özel) durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmanın yapılacağı sağlık kuruluşu yapı itibariyle bünyesinde hem kamu çalışanlarını hem de özel sektör çalışanlarını istihdam etmektedir. Dolayısıyla kamu ve özel statüde çalışanların iç girişimcilik seviyelerini de karşılaştırma olanağı doğmuştur. Araştırma sonucunda kamu özel işbirliği modeli olan sağlık kuruluşunda çalışan bireyler arasında iç girişimcilik düzeyi test edilmiş ve cinsiyet faktörüne göre erkek ve kadınlar arasında farklılık bulunamamıştır. Bunun yanında yaşı daha genç olanların daha yaşlı bireylere göre, bekar olanların evli olanlara göre iç girişimcilik düzeyinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Kamu özel karşılaştırmasında ise iç girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır.

___

  • Aloulou, W. ve Fayolle, A., (2005), “A Conceptual Approach of Entrepreneurial Orientation within Small Business Context”, Journal of Enterprising Culture, 13(1), s. 21-45
  • Altuntaş, G. ve Dönmez, D., (2010), “Girişimcilik Yönelimi ve Örgütsel Performans İlişkisi: Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), s. 50-74
  • Antoncic, B. ve Hisrich, R.D., (2001), ”Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-cultural Validation”, Journal of Business Venturing, Sayı: 16, s. 495-527
  • Antoncic, B. ve Hisrich, R.D., (2003) “Clarifying the Intrapreneurship Consept”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Cilt: 10 No: 1, s. 7-24
  • Basım, H. N., Korkmazyürek, H. ve Tokat, A. O., (2008), “Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, s. 121-130
  • Bernstein, N., (2013), “Intraprenuership” Can Big Business Pull It Off?, Workforce Solutions Rewiew, October/November 2013, s. 12-16
  • Bouchard, V. ve Basso, O., (2011) “Exploring the Links between Entrepreneurial Orientation and Intrapreneurship in SMEs”, Journal of Small Business and Enterprise Develoment, 18(2), s. 219-231
  • Bulut, Ç. ve Alpkan, L., (2006), “Behavioral Consequences of an Entrepreneurial Climate Within Large Organizations: An Integrative Proposed Model”, South East European Journal of Economics and Business, Cilt 2, s. 64-70
  • Cullhane, J., M. H., (2003), “The Entrepreneurial Orientation-Performanca Linkage in High Technology Firms: An International Corparative Study”, Doctoral Dissertation, Isenberg School of Management
  • Çetin, F., (2011), “Örgüt İçi Girişimcilikte Öz Yeterlilik Algısı ve Kontrol Odağının Rolü”, Business and Economics Research Journal, 2(3), s. 69-85
  • Çöl, G., (2008), “Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), s. 35-46
  • Dehghanzadeh, M. R., Kholasehzadeh, G., Birjandi, M., Antikchi, E., Sohban, M. R. ve Neamatzadeh, H., (2016), “Entrepreneurship Psychological Characteristics of Nurses”, Acta Med Iran, 54(9), s. 595-599
  • Demircan, N., (2000), “Girişimcilik ve Girişimcilerin Kişisel Özellikleri Konusunda Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Kocaeli
  • Dess, G. ve Lumpkin, G.T., (2005), “The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship”, The Academy of Management, Cilt: 19, Sayı: 1, s. 147-156
  • Dikmen Ç., (2016), A Field Application Measuring Healthcare Employees’ Perceptions Toward Corporate Entrepreneurship, Sanitas Magisterium, Sayı 2(1) s. 23-40
  • Eriksson N. ve Ujvari S., (2015), Fiery Spirits in the context of institutional entrepreneurship in Swedish healthcare, Journal of Health Organization and Management sayı 29(4), s. 515-531
  • Esposito C. L. ve Sollazzo L. C., (2019), Nurse Entrepreneurs: The Real Independent Practice of Nursing, Journal of the New York State Nurses Association, Volume 46(2), s. 26-39
  • Eyel C. S., (2019), Bireysel Değerlerin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: İstanbul’daki Devlet Ve Vakıf Üniversiteleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul
  • Felicio, J, A., Rodrigues, R. ve Caldeirinha, R. V., (2012), “The Effect of Intrapreneurship on Corporate Performance”, Management Decision, 50(10), s. 1717-1738
  • Gupta, V.K., Turban, D.B. ve Bhawe N. M. (2008). The effect of gender stereotypeactivation on entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 93(5), s. 1053-1061.
  • Hamel, Gary, (2006), “The Why, What and How of Management Innovation”, Harvard Business Review, February, s. 72-84
  • Hinz V. ve Ingerfurth S., (2013), Does Ownership Matter Under Challenging Conditions?: On the relationship between organizational entrepreneurship and performance in the healthcare sector, Public Management Review, Sayı 15(7), s. 969-991
  • Ireland, R. D., Covin, G. J. ve Kurato, F. D., (2009), “Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy”, Enstrepreneurship Theory and Practice, Januar 2009, s. 19-46
  • İbrahimoğlu, N. ve Uğurlu, Y. Ö., (2013), “KOBİ’lerde İç Girişimcilik ve Örgüt Kültürü İlişkisi: Sektörel Bir Araştırma”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), s. 103-126
  • Jacobson, P. D., Wassermann, J., Wu, H. W. ve Lauer, J. R., (2015), “Assesing Entrepreneurship in Governmental Public Health”, Am J Public Health, 105(2), s. 318-322
  • Kalaycı, S., (2014) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım
  • Kaygın, E., (2012), “Sürdürülebilir Bir Rekabet Avantajı Sağlamanın Yolu: İç Girişimcilik Anlayışı”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sayı: 4, s. 93-103
  • Kelley, D., (2011), “Sustainable Corporate Entrepreneurship: Evolving and Connecting With The Organization”, Business Horizons (54), s. 73-83
  • Keskin G., Yıldırım G. Ö., Aktekin E. ve Gümüşsoy S., (2017), Mobbıng in Healthcare Institutions: Is It An Obstacle to Entrepreneurship?, Global Business Research Congress, May 24-25, 2017, İstanbul, Türkiye
  • Kickul, J., Wilson, F., Marlino, D. ve Barbosa S. D., (2008), Are misalignments of perceptions and self-efficacy causing gender gaps in entrepreneurial intentions among our nation's teens? Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(2), s. 321- 335
  • Kidd, S. A, Kerman, N., Cole, Donald, Madan A., Muskat, E., Raja, S., Rallabandi, S. ve MsKenzie. K, (2015), “Social Entrepreneurship and Mental Health Intervention: a Literature Review and Scan of Expert Perspectives”, Int J Ment Health Addiction, Sayı: 13, s. 776-787
  • Kirkman A., Wilkinson J. ve Schaill S., (2018), Thinking about health care differently: nurse practitioners in primary health care as social entrepreneurs, Journal of Primary Health Care, Sayı 10(4), s. 331–337
  • Koelewijn W. T., Ehrenhard, M. L., Groen, A. J. ve Van Harten W. H., (2012), Intra-organizational dynamics as drivers of entrepreneurship among physicians and managers in hospitals of western countries, Social Science & Medicine, Sayı 75 s. 795-800
  • Kuada, J., (2009), Gender, Social Networks, and Entrepreneurship in Ghana. Journal of African Business, 10, s. 85-103.
  • Levesque, M. ve Minniti, M., (2006), The effect of aging on entrepreneurial behavior, J. Bus. Ventur, 21, s. 177–194.
  • Lima K. F. R., Pinheiro A. S., Laurindo S. P., Cavalini A. F. M., Bispo A. S., Andrade A. C., Medeiros J. S. (2019), Nurse Entrepreneur Profile, Journal of Nursing, Sayı 13/4 s. 904
  • Lopez E., Cordo J. A., Fitzpatrick T. A., Gonzalez J. L., Janvier-Anglade M. (2019), EntrepreNurses: Nursing’s Evolving Role in Innovation Strategy, Nursing Economic$, The Journal for Healthcare Leaders, May/June 2019 Sayı 37/ 3
  • Lovelock, C. ve Wirtz J., (2011), Services Marketing -People, Technology, andStrategy, 7th Edition, PearsonPrenticeHall
  • Lumpkin, G. T. ve Dess, G. G., (1996), “Clarifying the entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance” Academy of Management Review, 21(2), s. 135-172
  • Maijala A. (2016), Corporate Entrepreneurship In Healthcare Organizations, Master´s Thesis in Entrepreneurship, Turku School of Economics, Turku, Finlandiya
  • Mccleary, K., Rivers, P. A. ve Schneller, E. S., (2006), “A Diagnostic Approach to Understanding Entrepreneurship in Health Care”, J Health Hum Serv Adm, 28(4), s. 550-577
  • Mohamad, O., Tamayah, T., Puspowarsito, H., Natalis, D. ve Saerang, P. E. D., (2011), “Corporate Entrepreneurship and Firm Performance: The Role of Business Environment as a Moderator” The IUP Journal of Management Research, X(3), s. 7-27
  • Monsen E. ve Boss R. W., (2009), The Impact of Strategic Entrepreneurship Inside the Organization: Examining Job Stress and Employee Retention, Entrepreneurship Theory and Practice (ET&P), Volume: 33(1), s. 71-104
  • Moriano, A. J., Molero, F., T., Gabriela, M., L. Jean-Pierre, (2014), “The Influence of Transformational Leadership and Organizational Identification on Intrapreneurship”, International Entrepreneurship and Management Journal, s. 103-119
  • Naktiyok, A., (2004), İç Girişimcilik, Beta Yayınları, İstanbul
  • Özşahin, M. ve Cemal, Z., (2011), “Yüksek Performanslı İşletmelerde Liderlik, Girişim Odaklılık ve Örgütsel Performansın İlişkisi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), s. 43-72
  • Parker, C. S., (2011), “Intrapreneurship or Entrepreneurship?”, Journal of Business Venturing, 26, s. 19-34
  • Phillips Frank S. ve Garman Andrew N., (2006), Barriers to entrepreneurship in healthcare organizations, Journal of health and human services administration Sayı 28/4 s. 472-484
  • Piron C., (2017), Key Conditions for Successful Serial Entrepreneurship in Healthcare, Healthcare Papers, Sayı 16(3) s. 52-57
  • Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T. ve Frese, M., (2009), “Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions fort he Future”, Entrepreneurship Theory and Practicek, s. 761-787
  • Ramanigopal, S. C., Palaniappan, G., Hemalatha, N. ve Murugesan, G., (2012), “Corporate Entrepreneurship- a Business Strategy”, International Journal of Research in Commerce, Economics and Management, 2(11), s. 51-54
  • Russel, R. ve Russel, C. J. (1992), “Examination of Effects of Organizational Norms, Organizational Structure and Enviromental Uncertanity on Entrepreneurial Strategy”, Journal of Management, Vol. 18, No. 4, s. 639-656
  • Sanchez, J. C., (2011), University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation. International Entrepreneurship Management Journal, 7, s. 239-254.
  • Singh I., (2014), Role of demographic variables in the formation of entrepreneurial intention. IOSR Journal of Business and Management, 16(12), s. 20-25
  • Salthouse, T. A., (2012), Consequences of age-related cognitive declines. Annu. Rev. Psychol., 63, s. 201–226
  • Şanal, M., (2011), “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana
  • Şeşen, H., (2010), Öncülleri ve Sonuçları ile Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara
  • Tabachnick, B. G, and Fidell, L.S., (2001), Using Multivariate Statistics (Fourth Edition), Boston: Ally and Bacon
  • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S., (2004), Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık
  • Zhao, H., Seibert, S. E. ve Hills, G. E. (2005), “The Mediating Role of Self-Efficacy in The Development of Entrepreneurial Intentions”, Journal of Applied Psychology, 90(6), s. 1265-1272