Özel Tüketim Vergisi Kanununda Tecil-Terkin Uygulamasının Vergisel Sonuçları ve Özellik Arz Eden Durumlar

Ülkemiz ekonomisi açısından bazı ilk madde ve malzemenin üretilmemesi ya da pahalıya mal olması sebebiyle üretim malları kıt bulunmaktadır. Bu tür malların uluslararası piyasalardan temini daha az maliyetle olmaktadır. Maliyetlerin düşürülmesi için çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. 4962 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8. Maddesine ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağlar ve madeni yağların temininde bir istisna olan tecil-terkin uygulaması buna bir örnek olarak verilebilir. Bu makalemizdeki amacımız, ÖTV Kanundaki tecil-terkin uygulamasının kapsamını, sürecini ve sonuçlarını anlatmaktır. Kanuna göre ithal-ihraç işlemi bir süreci ve süreyi gerektirmektedir. Makalede bu sürecin prosedürü vurgulanırken, aynı zamanda Muhasebe Bilgi Sisteminin önemini de Muhasebe teorisi açısından (Finansal Muhasebe-Maliyet Muhasebesi-Yönetim Muhasebesi) bu sürecin değerlendirmesini basite indirgeyerek açıklamaktır. Ayrıca, Vergi Hukuku ve İktisat bilimi açısından vergi maliyet ilişkisine değinmektir. Piyasada zor bulunan malların ikamesinin çoğu zaman yurt dışından temin edilmesi maliyet engeline takılmaktadır. Üretim işletmeleri, madeni yağlar ile baz yağların yurt dışından temininde üretim sürecinin zorlaşması ve kar oranının nerdeyse sıfıra inmesi nedeniyle bu tür ithalat-ihracat işlemlerine girmemektedir. Yukarıda anlatılan sebepler nedeniyle ÖTV Kanunu’nda getirilen tecil-terkin uygulamasının anlatılması, ÖTV’nin maliyetler açısından tek aşamalı bir vergi olması, Katma Değer Vergisi gibi yansımanın olmaması, bu uygulamanın öneminin çalışma boyunca anlatılması mali ve vergisel sonuçlarının tartışılması amaçlanmaktadır.

___

 • AKDAĞ, Y., (2015), "Özel Tüketim Vergisi’nin Muhasebeleştirilmesi ve e-Beyanı”, Vergi Müfettişleri Derneği Yayınları, Ankara.
 • AKDOĞAN, GEDİK, M., (2010), “Vergi Politikalarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Uygulaması”, Maliye Dergisi, Sayı:159.
 • AKDOĞAN N., GÜNDÜZ E. ve SEVİM A., (2013), Maliyet Muhasebesi, T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayını No: 2738, Açık öğretim Fakültesi Yayını No: 1699, Eskişehir.
 • BALCI, S., (2013) “Özel Tüketim Vergisinin Bilgi Sistemi İçerisinde Takip Edilmesi Madeni Yağ Üretim Sektöründe Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • BİLİCİ, N., (2013), Türk Vergi Sistemi ( Vergi Huk. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi ), T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayını No: 2612, Açık öğretim Fakültesi Yayını No: 1580, Eskişehir.
 • DİNÇER H., (2013). “Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi”, Vergi Dünyası, Sayı: 378, Şubat.
 • ERKAN, M., (2009), “ÖTV Mevzuatı Açısından Tecil-Terkin Uygulaması (I)”, Vergi Dünyası, Haziran. ((http://www.erkymm.com/resimler/yoTV_Aysndan_Tecil_Terkin_Uygulamas_1_VERGI_DUNYASI_2009_HAZIRAN.pdf) KARNIYARIK, Ç., ( 2012 ), “10 Numara Yağı Bitirme Çabaları ve ÖTV’de Yeni Sistem İade”, Ekim, Vergi Sorunları Dergisi. https://www.muhasebenet.net/haber.php?haber_id=361, (12.04.2018)
 • OKTAR, K., (2010), “Madeni Yağlar ve Solvent Türevlerinde ÖTV Uygulaması”, TÜRMOB Yayınları,391 Sirküler Rapor Serisi Seri No:2010-6.
 • ÖZER, M. ve Diğerleri, (2014), İktisada Giriş I, T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayını No: 2615, Açık öğretim Fakültesi Yayını No: 1583, Eskişehir, Nisan. (http://hedefaof.com/documents/Ders_kitaplari/ikt103u.pdf)
 • ÖTV’de Vergi İndirimi ve Özellik Arz Eden Hususlar, (www.ozdogrular.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/) (26.06.2018 )
 • Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, Kanun Numarası: 6183, Kabul Tarihi: 21.07.1953, Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 28/7/1953 Sayı: 8469
 • İdari Yargılama Usul Kanunu, Kanun Numarası: 2577, Kabul Tarihi: 06.01.1982, Yayım Tarih:20/01/1982, Sayı: 17580.
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü, Genel Tebliği, (Sıra No:15), Teminat Mektupları, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.8998&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=teminat ( 12.04.2018)
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kanun Numarası: 4760, Kabul Tarihi: 06.06.2002,Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 12.06.2002 Sayı: 24783
 • ÖTV 25 Özel Tüketim Vergisi Nolu Genel Tebliğ. (http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat)
 • Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ, (Tebliğ Seri Numarası:5) (http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat) ( 10.04.2018 )
 • Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği, (Tebliğ Seri Numarası:1) (http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat) ( 10.04.2018 )
 • Petrol Piyasa Kanunu, Kanun Numarası: 5015, Kabul Tarihi: 04.12.2013, Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 20.12.2013 Sayı: 25322.
 • Petrol Piyasa Lisans Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2004, Resmi Gazete Sayısı: 25495.
 • STOKLAR STANDARDI, Standart Numarası: (TMS:2), (http://kgk.gov.tr) ).( 10.04.2018 )
 • Van Vergi Mahkemesinin 29.11.2017 Tarih ve 2017/335 Esas ve 2017/751 Karar Sayılı Kararı.
 • Vergi Usul Kanunu, Kanun Numarası: 213, Kabul Tarihi: 04.01.1961, Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 10/1/1961 Sayı: 10703.
 • Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler, Standart Numarası: (TFRS:21) , (http://kgk.gov.tr). ( 10.04.2018 )