Dijital Bankacılık ile Şube ve Personel Sayısı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Toda-Yamamoto Yaklaşımı

Bu çalışma, artan dijital bankacılık uygulamaları ile bankaların şube ve personel sayıları arasında bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Türkiye Bankalar Birliği’nce sunulan 2007q3-2020q3 dönemine ait çeyreklik veri seti, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre en az bir kere login olmuş müşteri sayısı değişkeninden özel bankaların personel sayısı, kamu bankalarının personel sayısı ve kamu bankalarının şube sayısına doğru bir nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Son 1 yıl içerisinde en az bir kez login olmuş müşteri sayısı değişkeni ile kamu bankalarını şube sayısı değişkeni arasında çift yönlü bir nedensellik olduğu görülmüştür. Ayrıca mevduat bankalarının şube ve personel sayılarının aktif müşteri sayısının nedeni olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuçlar, kamu sermayeli bankaların, özel sermayeli bankalara nazaran dijitalleşme ile birlikte şubeleşmeye de önem verdiğini göstermektedir.

___

 • Armağan, E. ve Temel, E., (2016), “Türkiye'de İnternet Bankacılığı Kullanımında Demografik Faktörlerin Tüketici Algısına Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2, s. 411-436.
 • Bağrıyanık, N. T., (2020), “İnternet Bankacılığı Uygulamalarının Banka Performansı Üzerine Etkisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bakırtaş, T. ve Ustaömer, K., (2019), “Türkiye’nin Bankacılık Sektöründe Dijitalleşme Olgusu”, Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 1, s. 1-24
 • Bayrakdaroğlu, A. ve Nazlıoğlu, Ş., (2009), “Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar için Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi”, İktisat İşletme ve Finans, 24 (227), s. 85-109.
 • Bulut, E. ve Çizgici Akyüz, G., (2020), “Türkiye’de Dijital Bankacılık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 42(2), s. 223-246.
 • Demirel, A. C., (2017), “Dijital Bankacılık ve Türkiye’deki Mevcut Durumun Analizi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dinçer, İ., (2019), “Geleneksel Bankacılık ile Mobil Bankacılık Verimliliğinin Kıyaslanması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Erben Yavuz, A. ve Babuşcu, Ş., (2018), “Türk Bankacılık Sektöründe Penetrasyon; İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Ürünlerindeki Penetrasyonun Analizi”, Turkish JournalPark Academic, 2, s. 24-57.
 • Furst, K., Lang, W. W. ve Nolle, D. E., (2002), “Internet Banking”, Journal of Financial Services Research, 22, s. 95–117.
 • Gülmez, M. ve Kitapçı, O., (2006), “İnternet Bankacılığı ve Müşteri Davranışları: Cumhuriyet Üniversitesi Akademik ve İdari Personeline Yönelik Bir Uygulama”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2, s. 83-100.
 • Kaplan, M. ve Korkmaz, C. İ., (2020), “Dijital Bankacılık Kullanım Niyetine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Management and Political Sciences Review, 2(2), s. 69-85.
 • Keskin, S., (2019), “Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı Kullanmama Nedenlerinin Analizi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), Cilt 9, Sayı 1, s. 99-110.
 • Nazlioglu, S., (2021), TSPDLIB: GAUSS Time Series and Panel Data Methods (Version 2.0). Source Code. https://github.com/aptech/tspdlib.
 • Noyan, E. ve Gavcar, E., (2020), “Dijital Bankacılıkta Müşteri Memnuniyetinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), s. 2349- 2363.
 • Özkan, T. ve İpekten, O. B., (2017), “İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Atatürk Üniversitesi Personeli Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, s. 647-664.
 • Uzun, U. ve Berberoğlu, M., (2011), “İnternet Bankacılığı Hizmetlerinin Banka Performansı Üzerine Etkisi”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 20, s. 51-62.
 • Sullivian, R.. J. (2000), “How Has The Adoption of Internet Banking Affected Performance and Risk in Banks”, Federal Reserve Bank of Kansas City, Financial Industry Perspectives, s. 1- 16.
 • Toda, H. Y. ve Yamamoto, T., (1995), “Statistical Inference in Vector Auto‑regressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66, s. 225‑250.
 • Yurttadur, M. ve Süzen, E., (2016), “Türkiye’de Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına Yaklaşımlarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1, s. 93-120.
 • Zeybek, H., (2018), “Dijital Bankacılık”, Mali Çözüm Dergisi, 28, s. 79-107