ANTİK YUNAN’DA SİYASAL YAPI VE ARİSTO İLE PLATON ÖZELİNDE SİYASAL DÜŞÜNÜŞ

Bu çalışma, Antik Yunan’daki siyasal yapıyı ile birlikte dönemin siyasal düşünüş biçimini Aristo ve Platon özelinde ele almaktadır. Antik Yunan’da kullanılan birçok siyasal kavram modern dünyada kullanılan kavramların kökenini oluşturmaktadır. Politika, demokrasi, oligarşi, tiranlık vb. kavramların kökeni antik Yunan’a dayanmaktadır. Sayılan kavramların Antik Yunan kökenli olması bu zaman aralığından önce siyaset veya siyasal düşüncenin olmadığı anlamına gelmez. Ancak belirtildiği gibi siyasi düşünce literatüründe kullanılan sözcüklerin kökeni baskın bir kültür ve medeniyete sahip olan Yunanlılara ait olduğu için siyasal düşünüş açısından Antik Yunan düşüncesi ön plana çıkmıştır. Antik Yunan siyaset düşüncesinin en önemli iki düşünürü olan Platon ve Aristoteles’in düşüncelerini incelerken bu çalışmada ilk olarak Antik Yunan’da siyasal yapı, Platon ve Aristoteles’in siyasi düşünceleri analiz edilmeye çalışılarak Antik Yunan siyaset düşüncesinin temel özelliklerine değinilecektir
Anahtar Kelimeler:

Antik Yunan, Aristoteles, Platon

___

 • Ağaoğullari, M. A. (2012), Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, 3. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul
 • Ağaoğullari, M.A. (2013), Kent Devletinden İmparatorluğa, 7. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara
 • Akkoç, A. (2014). Yunan Demokrasisinin Kavramsal Yönü Ve Toplumsal Arka Planı. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 16(1).
 • Aristoteles, 2010, Politika, Çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul
 • Arnhart, L., (2013), Platon’dan Rawls’a Siyasi Düşünceler Tarihi (5. Baskı), Adres Yayınları, Ankara
 • Cevizci, A. (2001). İlkçağ felsefesi tarihi. Asa Yayınları, Bursa
 • Çaha, Ö., (2010), Siyasi Düşüncelere Giriş (2. Basım), Dem Yayınları, İstanbul
 • Çeçen, A. (1993). Adalet kavramı, Gündoğan Yayınları, Ankara
 • Çetin, H. (2012), Siyaset Bilimi, 3. Baskı, Orion Kitabevi, Ankara
 • Çuhadar, C. (2007). Bazı Filozofların Düşüncesinde Devlet Kavramı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(2).
 • Ebenstein, W., (2003), Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri (3. Baskı), Şule Yayınları, İstanbul
 • Kranz, W. (1994). Antik Felsefe, çev: (Suad Y. Baydur), İstanbul: Sosyal Yayınlar, İstanbul
 • Kışlalı, Ahmet T., (1984), Eski Yunanda Demokrasi ve Demokratik Düşünce, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 63-77.
 • Sartori, G., (1996), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, çev. Tunçer Karamustafaoğlu ve Mehmet Turhan, Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Şenel, A., (2002), Siyasal Düşünceler Tarihi (10. Baskı), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara
 • Tannenbaum, D.& Schultz, D. (2006). Siyasi Düşünce Tarihi: filozoflar ve fikirleri (Çev. F. Demirci). Adres Yayınları, Ankara
 • Taşkın, Y., (2014), Siyaset (Kavramlar,Kurumlar,Süreçler), İletişim Yayınları,İstanbul
 • Toku, N., (2015), Siyaset Felsefesine Giriş, Çizgi Kitabevi, Konya
 • Tunçay, M., (2006), Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi Seçilmiş Yazılar Eski ve Orta Çağlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Türköne, M. (2010). Siyaset,,Opus Yayınları, İstanbul
 • Yetkin, Ç., (2008), Siyasal Düşünceler Tarihi 1, Salyangoz Yayınları, İstanbul

___

APA Sevinç, H. (2021). ANTİK YUNAN’DA SİYASAL YAPI VE ARİSTO İLE PLATON ÖZELİNDE SİYASAL DÜŞÜNÜŞ . Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi , 7 (2) , 209-223 .