ULUSAL FİNANS SEMPOZYUMU’NUN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Bu çalışmanın amacı; Ulusal Finans Sempozyumu’nda 2007-2016 yılları arasında basılmış bildirilerin bibliyometrik analizinin yapılmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometri atıf tekniğinden yararlanılmıştır. Yayınlanan 352 bildirinin bibliyometrik analizi sonucunda; sempozyumda finansal piyasalar, finansal performans, bankacılık ve uluslar arası finans konularına ağırlık verildiği tespit edilmiştir. 120 kurumun katkıda bulunduğu ulusal finans sempozyumuna en fazla katkı sağlayan kurumlar arasında Afyon Kocatepe, Dokuz Eylül, Gazi ve İstanbul Üniversiteleri yer aldığı görülmüştür. Bununla birlikte sempozyumda en çok çift yazarlı bildirilerin yayınlandığı ve sempozyuma en çok yardımcı doçent unvanına sahip akademisyenlerin katıldığı tespit edilmiştir.

___

 • Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği Dergisi. 21(2), 142- 163.
 • Alkan, G. ve Özkaya, H. (2015). Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI’da 20 Yılı. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Sayı: 66, 175- 192.
 • Alparslan, A. M. ve Oktar, Ö.F. (2015). Türkiye’de Lider-Üye Etkileşim Kuramına Dair Makale Kapsamındaki Araştırmalar: Bibliyometrik Bir İçerik Analizi. Business and Economics Research Journal. 6 (1), 107-123.
 • Apak, S., Erol, M. ve Öztürk, S. (2016). Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi. Temmuz Sayısı, 111-124.
 • Bellis, De N. (2009). Bibliometrics and citation analysis: from the Science citation indeks to Cybermetrics: Scarecrow Press.
 • Borgman, C. L. ve Furner, J. (2002). Scholarly Communication and Bibliometrics, Blaise Cronin (der.), Annual Review of Information Science and Technology, Medford-NJ: Information Today, 3-72.
 • Esen, S., Tunahan, H. ve Takıl, D. (2016). A Comparative Bibliometric Analysis of Finance Papers Published in High Impact Journals and Developing Country: Addressed Journals The Case of Turkish Journals. Journal of Economics, Finance and Accounting. 3(1), 37- 49.
 • Hazarika, T. (2005). Information Use Pattern of Indian Forestry Scientists: A Bibliographic Study. Annals of Library and Information Studies. 52(2), 68- 75.
 • Hotamışlı, M. ve Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:63, 1-19.
 • Hsu, C.L. and Chiang, C.H. (2015). The Financial Crisis Research: A Bibliometric Analysis, Scientometrics. 105(1), 161–177.
 • Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö.A. ve Yurtsever, E. (2002). Turkey’Soutput In Social Science Publications: 1970- 1999. Scientometrics, 55, 103-121.
 • Gündoğdu, A. (2017). Türkiye’de Bankacılık Alanında Yayınlanmış Akademik Çalışmaların Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi BSPAD. 1(1), 1-11.
 • Kızıldağ, D. ve Özkara, B. (2016). Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi. 14(28), 611-631.
 • Kozak, N. (1994). Anatolia Dergisi’nde Yayımlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi. Cilt: 5, Aralık, 22-33.
 • Malathy, S. (2015). Journal of Spacecraft Technology: A Bibliometric Study. Srels Journal of Information Management. 52(2), 141-151.
 • Osareh, F. (1996). Bibliometrics, citation analysis and co-citation analysis: A review of literature I. Libri, 46(3), 149-158.
 • Özel, Ç.H. ve Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000-2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması. Türk Kütüphaneciliği Dergisi. 26(4), 715- 733.
 • Phene, A. and Stephen, G. (1998). The Stature of the Journal of International Business Studies. Journal of International Business Studies. 29(3), 621- 631.
 • Polat, Ç., Sağlam, M. ve Sarı, T. (2013). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 27(2), 273- 288.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation. 25(4), 348-349.
 • Samiee, S. and Chabowski, B.R. (2012). Knowledge Structure in International Marketing: A Multi-Method Bibliometric Analysis. Journal of the Academy of Marketing Science. 40(2), 364- 386.
 • Sankar, P. and Kavitha, E. S. (2015). Bibliometric Analysis Of Journal Of Emerging Market Finance: A Single Journal Study. Library Philosophy and Practice (e-journal). 1383. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1383
 • Strydom, N. and Els, G. (2016). A Bibliometric Analysis of the Journal of Economic and Financial Sciences (2007-2016). Journal of Economic and Financial Sciences. 9(3), 951-974.
 • Şakar, G. D. ve Cerit, A.G. (2013). Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 27(4), 37- 62.
 • Şen, İ. K., Hatunoğlu, Z. ve Terzi, S. (2017). Muhasebe Araştırmalarında Muhasebe Eğitiminin Yeri Ve Önemi: Muhasebe Dergileri Üzerinde Bibliyometrik Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 19 (1), 247- 291.
 • Ulu, S. ve Akdağ, M. (2015). Dergilerde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili: Selçuk İletişim Örneği. Selçuk İletişim Dergisi. 9(1), 5- 21.
 • Wang, C.C. and Hu, W.C. (2011). Bibliometric Analysis of Advertising Endorser Research in Marketing. International Proceedings of Economics Development and Research, Cilt: 3, 102-106, http://www.ipedr.com/vol3/22-M00029.pdf.
 • Yücel, S., Öncü, M.A. ve Kartal, O. (2015). Türkiye’de Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konularında Yayınlanmış Akademik Çalışmalar (2007-2014 Arası Literatür Taraması). Muhasebe ve Finansman Dergisi. Sayı: 68, 39

___

APA Doğan, M. (2021). ULUSAL FİNANS SEMPOZYUMU’NUN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ . Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi , 7 (2) , 419-440 .