OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN BİRLİKTE OKUMA DAVRANIŞLARININ EBEVEYNLİK TUTUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı annelerinin çocukları ile birlikte evde hikâye kitabı okuma davranışlarının benimsedikleri ebeveynlik tutumları açısından incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinde desenlenen çalışmanın örneklemi İstanbul’da 4-5 yaş grubu çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 436 anneden oluşmuştur. Veriler Ebeveyn Tutum Ölçeği ve Çocuk-Ebeveyn Birlikte Okuma Etkinlikleri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistiklere ek olarak Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Kruskal-Wallis Varyans Analizi ve Sperman Korelasyon Analizi testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda annelerin evde çocukları ile birlikte hikâye kitabı okuma davranışları ile demokratik, otoriter ve aşırı koruyucu ebeveynlik tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğu, izin verici tutum ile arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak demokratik tutum alt boyutundan yüksek puan alan annelerin çocukları ile daha sık kitap okudukları, evlerinde çocuklarına okuyacak daha fazla kitabın bulunduğu, çocuklarına ilk kitaplarını daha erken yaşlarda aldıkları ve bu annelerin çocuklarının kendilerine daha fazla kitap okunmasını istedikleri, kitap okuma eyleminden daha fazla hoşlandıkları ve kendi başlarına kitaplarla daha fazla ilgilendikleri görülmüştür. 

AN EXAMINATION OF SHARED READING BEHAVIORS OF PRESCHOOLERS’ MOTHERS IN RELATION TO THEIR PARENTAL ATTITUDES

The purpose of the study is to examine mothers’ shared story book reading behaviors at home with their children in relation to their parental attitudes. A correlational survey design is used in the study and the sample is composed of 436 mothers of 4- and 5-year-old children attending preschools in İstanbul. The data were collected using the Parental Attitude Scale and Child-Parent Shared Reading Activities Scale. In addition to descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, one-way analysis of variance (ANOVA), Kruskal-Wallis Variance Analysis, and Sperman Correlation Analysis tests were used while analyzing the data. As a result of the study, a significant relationship was found between mothers’ shared book reading behaviors at home with their children and their democratic, authoritarian and overprotective parental attitudes whereas no relationship was observed with permissive parental attitude. In conclusion, it was found that the mothers receiving high scores from the sub-dimension of democratic attitude read books more frequently with their children, that they have more books for their children at home, and that they buy the first book for their children in the earlier ages of their children. In addition, the results show that their children want them to read more books, that they like the activity of reading books more, and that these children show more interest in books while on their own.

___

 • Acat, B., Demiral, H. & Arın, A. (2008, Mayıs). Okuma alışkanlığı göstergelerine göre ilköğretim öğrencilerinin durumları. Türkçe Öğretimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Akyol, T. (2012). Resimli çocuk kitaplarında yer alan değerlerin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Alp, D. & Kardaş, C. (2016). Çocuk edebiyatı ve medya. Ankara: Eğiten.
 • Baş, B. (2010). Söz varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Makale Bilgi Sistemi, 8392, 137-159.
 • Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development, 37(4), 887-907.
 • Bolattekin, A. (2014). Anne-babanın bağlanma stilleri, anne baba tutumları veçocuklarındaki davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bus, A.G., van IJzendoorn, M.H. & Pellegrini, A.D. (1995). Joint book reading makes for success in learning to read: A meta-analysis on intergenerational transmission of literacy. Review of Educational Research, 65, 1-21.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem.
 • Çakmak-Güleç, H. & Geçgel, H. (2006). Çocuk edebiyatı. Ankara: Kök.
 • Dalboy, N. (2014). Çocuk edebiyatı eserlerinin okumaya yönelik tutuma etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Dönmezer, İ. (1999). Ailede iletişim ve etkileşim. İstanbul: Sistem.
 • Gonzalez, J. E., Taylor, A. B., Davis, M. J. & Kim, M. (2013). Exploring the underlying factor structure of the Parent Reading Belief Inventory (PRBI): Some caveats. Early Education and Development, 24(2), 123-137.
 • Günalp, A. (2007). Farklı anne baba tutumlarının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi (Aksaray ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Hindman, A. H., Skibbe, L. E. & Foster, T. D. (2014). Exploring the variety of parental talk during shared book reading and its contributions to preschool language and literacy: evidence from the Early Childhood Longitudinal Study-Birth Cohort. Reading And Writing, 2, 287.
 • Işıkoğlu-Erdoğan, N. (2016). Erken çocukluk döneminde çocuk-ebeveyn birlikte okuma etkinliklerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1071-1086.
 • Işıkoğlu-Erdoğan, N., Atan, A.,Asar, H., Mumcular, F., Yüce, A., Kiraç, M. & Kilimlioğlu, Ç. (2016). Ebeveyn ve öğretmenlerin birlikte hikâye okuma etkinliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 125-135. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.05211
 • Işıkoğlu Erdoğan, N., Şimşek, Z. C. & Canbeldek, M. (2017). Ev merkezli diyaloğa dayalı okumanın 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimine olan etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 789-809.
 • Işıtan, S. (2005). Resimli çocuk kitaplarının benlik kavramıyla ilgili konuları içermesi yönünden incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İnce-Samur, Ö. (2014). Türkiye’deki ve dünyadaki çalışmaların tanıklığında ‘okuma kültürü’. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 157-188.
 • Karabulut-Demir, E. & Şendil, G. (2008). Ebeveyn tutum ölçeği (ETÖ). Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 15-25.
 • Karakuş, I. Ş. (2006). Çocuk edebiyatı ürünlerinin okuma gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Morrow, L. & Gambrell, L. (2005). Using Children’s literature in preschool. United States: Reading.
 • Navaro, L. (1989). Aşırı koruyuculuğun çocuk eğitimine etkileri. Ya-Pa 6. Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, 12-13 Mayıs, İstanbul: Ya-Pa.
 • Okuyucu-Akdaş, E. & Deniz, Ü. (2015). Anasınıfına devam eden çocukların kitap ile birlikteliklerine ve ailelerinin özelliklerine göre okuma olgunluklarının incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 15-27.
 • Sertelin, Ç. (2003). Ebeveyn tutumlarının sosyokültürel yapı ve aile fonksiyonları ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sümer, N., Gündoğdu-Aktürk, E. & Helvacı, E. (2010). Anne-baba tutum ve davranışlarının psikolojik etkileri: Türkiye’de yapılan çalışmalara toplu bakış. Türk Psikoloji Yazıları, 13(25), 42-59.
 • Şahin, E.Y., Çelik, G. & Çelik, B. (2012). Anne-babaların çocuk edebiyatı kavramına ilişkin görüşleri (Çanakkale örneği). Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 10(112), 109-125.
 • Şahin-Zeteroğlu, E. (2014). Altı yaşındaki çocukların anne baba tutumları ile çoklu zekaalanları ve grup içi etkinlik düzeyleri arasındaki ilişki. Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Taner-Derman, M. & Başal, H. A. (2013). Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 115-144.
 • Tazebay, A. (1997). İlkokul öğrencilerinin okuma becerilerinin okuduğunu anlamaya etkisi. Ankara: MEB.
 • Tezel-Şahin, F. & Tutkun, C. (2016). Okul öncesi dönemde anne, baba, çocuk ve kitap. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2373-2390.
 • Tipton, L. A. (2014). The parent’s role: shared book reading and the child with asd. Doctor of Philosophy, Graduate Program in Education University of California, Riverside.
 • Tuzcuoğlu, N. (2004). Bir aile olmak, anne-baba olmanın altın kuralları. İstanbul: Morpa Kültür.
 • Veziroğlu, M. (2009). Resimli çocuk kitaplarının MEB okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Yavuzer, H. (1999a). Ana baba okulu. İstanbul: Remzi.
 • Yavuzer, H. (1999b). Ana-baba ve çocuk. İstanbul: Remzi.
 • Yurtseven, L. (2011). Annelerin çocuklarına hikâye okumasının çocukların sosyal beceri gelişimine etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Whitehurst, G. T. & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69(3), 848-872.

___

APA Arıcı, M. & Tüfekçi Akcan, A. (2018). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN BİRLİKTE OKUMA DAVRANIŞLARININ EBEVEYNLİK TUTUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ . Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 22-45 .
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUĞUN KORUNMA HAKKINA YÖNELİK BİLGİLERİ VE EĞİTİM İHTİYAÇLARI

Naciye AKSOY, Ülkü ÇOBAN SURAL

DÖRT İŞLEME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL OYUNUN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNDEN İŞLEM YAPMA BECERİSİNE ETKİSİ

Mine AKTAŞ, Gökçen Gülru BULUT, Bilge Kağan AKTAŞ

MODELLEMEYE DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN KAVRAMLARINI GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİRMELERİNE VE FEN KAYGILARINA ETKİSİ

Canser Gül GÜLDAL, Mustafa DOĞRU

ÇOKLU ORTAM KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARI VE MOTİVASYONA ETKİSİ

Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Merve YALÇINKAYA

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ)

Suna TARKOÇİN, Betül YILDIZHAN BORA

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN YAŞAM KALİTESİ İLE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Saide ÖZBEY, Merve MERCAN, Fatma ALİSİNANOĞLU

KISA KARANLIK ÜÇLÜ (SD3) ENVANTERİ’NİN TÜRK ÖRNEKLEMİNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Sermin AĞRALI ERMİŞ, Mustafa Yaşar ŞAHİN, Belgin DEMİRUS

1931-1977 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE OKUTULAN TARİH DERS KİTAPLARINDA HZ. MUHAMMED ANLATISI

Yusuf Ziya AKTAŞ, Uğur ÜNAL

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN BİRLİKTE OKUMA DAVRANIŞLARININ EBEVEYNLİK TUTUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Müberra ARICI, Aysel TÜFEKÇİ AKCAN

STEM ALANLARININ BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Esra KIZILAY