Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) tohumluklarına yapılan bazı uygulamaların bitki gelişimi ve tohum verimine etkisi

Amaç: Bu çalışma ayçiçeği (Helianthus annuus L.) tohumluklarına yapılan bazı uygulamaların verim ve bazı verim özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Materyal ve Yöntem: Araştırma 2015 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünün Bornova'daki deneme alanlarında tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada kontol, kaplama, priming NaCl, priming KNO3, priming GA3, GA3 + kaplama, priming NaCl + GA3 + kaplama ve priming KNO3 + GA3 + kaplama gibi bazı ekim öncesi tohumluk uygulamaları yapılmış ve ayçiçeğinde bitki boyu, tabla çapı, bitki başına tohum verimi, tohum verimi, bin tohum ağırlığı ve hasat indeksi gibi özellikler değerlendirilmiştir. Araştırma Bulguları: Uygulamaların bitki boyu, tabla çapı ve 1000-tohum ağırlığı üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur. Bitkide tohum veriminde en yüksek değerlere 113.7 ve 112.3 g ile sırasıyla priming KNO3+GA3 + kaplama ve Priming KNO3 uygulamalarında ulaşıldığı anlaşılmıştır. En yüksek tohum verimini 309.0 kg/da olarak priming KNO3+GA3 + kaplama uygulaması verirken, en düşük verim 269.3 kg/da ile kontrol ve kaplama uygulamalarından alınmıştır. Hasat indeksinde de yine en yüksek değerler % 51.7 ve 50.3 olarak sırasıyla priming KNO3+GA3 + kaplama ve Priming KNO3 uygulamalarından alınmıştır. Bu sonuçlar ışığında, ekonomik olup olmadığı da göz önünde tutularak, ekim öncesi tohumluk uygulamalarının yararlı olacağı söylenebilir. Sonuç: Ekim öncesi priming KNO3+GA3 +kaplama uygulaması ile bitkide tohum verimi, verim ve hasat indeksinin arttığı belirlenmiştir.

Effect of some seed treatments on plant growth and seed yield of sunflower (Helianthus annuus L.)

Objective: The aim of this study was to determine the effects of some seed treatments on yield and some yield characteristics of sunflower (Helianthus annuus L.). Material and Methods: The research was carried out at Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops in Bornova in 2015 as a randomized complete block experimental design with three replications. In the study, some pre-planting seed treatments such as control, coating , priming NaCl, priming KNO3, priming GA3, GA3 + coating, priming NaCl + GA3 + coating, and priming KNO3 + GA3 + coating were treated and plant height, head diameter, seed yield per plant, seed yield, thousand seed weight and harvest index were evaluated. Results: It was found that the treatments were not effective on plant height, table diameter and 1000-seed weight. It was found that the highest values in seed yield in the plant were reached with 113.7 and 112.3 g in priming KNO3 + GA3 + coating and Priming KNO3 applications, respectively. Priming KNO3 + GA3 + coating treatment gave the highest seed yield as 309.0 kg/da. Control and coating treatments gave the lowest yield with 269.3 kg/da. Priming KNO3 + GA3 + coating and priming KNO3 treatments gave the highest harvest index as 51.7 and 50.3 %, respectively. Conclusion: It was determined that priming KNO3 + GA3 + coating treatment increased the seed yield per plant, yield and harvest index.

Kaynakça

Açıkgöz, N., Akkaş, E., Moghaddam ve A., Özcan K., 1994. Tarımsal Araştırmaların Değerlendirilmesi İçin Bir PC Paketi. Tarist ''Tarla Bitkileri Kongresi (25-29 Nisan 1994) Tebliği-Bornova.

Ahmadvand, G., Soleimani, F., Saadatian, B. and Pouya, M., 2012. Effect of Seed Priming with Potassium Nitrate on Germination and Emergence Traits of Two Soybean Cultivars under Salinity Stress Conditions. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 12 (6): 769-774.

Anonim, 2015. TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu

Basra, S.M.A., M.N. Zia T . Mehmood, I, Afzal and A. khaliq, 2003. Comparison of different invigoration techniques in wheat ( Triticum aestivum L.) seeds. Pakistan J. Arid Agric., 5: 11-6

Çavuşlar F. ve Eser, B., 2002. domates tohumlarında film kaplama tekniği uygulanması üzerine bir araştırma Türkiye 1.Tohumculuk kongeresi, İzmir , 197-200s.

Erdemli and M, D., Kaya.2015 Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nda Geberalik Asit Dozlarının Verim ve Abiyotik Stres Koşullarında Çimlenme üzerine Etkileri

Furkan, T., 2007. Ekim Öncesi Bazı Tohum Uygulamaları ile Bamya (Abelmoschus esculentus L.Moench)’ nın Çimlenme, Çıkış ve Veriminin İyileştirilmesi

Gökçöl, A. Ve İ. Duman (2018). Kapari Tohumlarının Çimlenmesinin İyileştirilmesinde Farklı Tohum Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 55 (4):433-440

Heydecker, W. and Coolbear, P. 1977. Seed Treatments for Improve PerformanceSurvey Prognosis. Seed Sci. and tech. 5: 353-425.

Hussain, M., Farooq, M., Basra, S.M.A and Ahmad, N. 2006. Influence of seed priming techniques on the seedling establishment, yield and quality of hybrid sunflower.Int. J. Agric. Biol. 8: 14-18.

Jafri, N., Mazid, M. and Mohammad, F., 2015, Responses of seed priming with gibberellic acid on yield and oil quality of sunflower (Helianthus annus L.). Indian J. Agric. Res., 49 (3) 2015: 235-240

Kavak, S., 006, Farklı polimer kaplama materyal ve uygulamalarının soğan tohumlarında depo ömrü ve yaşlanma üzerine etkileri, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kouchebagh, S. B., Farahvash, F., Mirshekari, B., Arbat, H. K. and Khoei, F. R., 2014. Seed priming techniques may improve grain and oil yields of sunflower (Helianthus annuus L.). J. Anim. Plant Sci. 24(6): 1863-1868

Mubshar H., , Muhhamed,F., Sh, M.A.B., N, A., 2006. İnfluence of Seed Priming Techniques on the Seedling Estabilishment, Yield and Quality of Hybrid Sunflower. International Journal of Agriculture and Biology, 8 (1): 14-18

Narayanareddy, A. B. and and Biradarpatil, N.K., 2012. Effect of pre-sowing invigouration seed treatments on seed quality and crop establishment in sunflower hybrid KBSH-1. Karnataka J. Agric. Sci.,25 (1) : 43-46

Ovalesha, MA, Yadav, B and Kumar Rai, P., 2017. Effects of polymer seed coating and seed treatment on plant growth, seed yield and quality of Cowpea (Vigna unguiculata). Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 6(4): 106-109

Shahzad, A., Mahmood, I.A., Khan, M. and Ali, A., 2008. Effect of halopriming on sunflower seed germination and seedling establishment under saline environment. National Agricultural Research Centre, Park Road, Islamabad-45500, Pakistan. 98-102

Shakuntala, N. M., Vyakaranahal, B.S., Shankergoud, I, Deshpande, V.K., Pujarı, B.T. and Nadaf, H.I., 2010. Effect of seed polymer coating on growth and yield of sunflower hybrid RSFH-130. Karnataka J. Agric. Sci.,23 (5) : 708-711

Sundstrom, F.J. and Edwards, R.L., 1989, Pepper seed respiretion, germination and seedling development following seed priming , Hort Science ,343-345p.

Şehirali, S., 2002. Tohumluk ve Teknolojisi. Filiz Yayınevi, İstanbul

William, K.D. and Hooper, N.M., 1998. Effect of polymer film-coationgs of cotton seed on dusting-off, İmbibition and Germinatin, Proceding of the Beltwide Cotton Conferance, (2),1380-1382 p.

Kaynak Göster

APA Kazemi Afshar, S , Çelen, A . (2021). Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) tohumluklarına yapılan bazı uygulamaların bitki gelişimi ve tohum verimine etkisi . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 58 (1) , 55-61 . DOI: 10.20289/zfdergi.631829