Peyzaj tasarım öğrenimi sürecinde öğrencilerin çizim araçları kullanım tercihleri

Amaç: Araştırma hipotezi, ‘Peyzaj tasarımında geleneksel çizim araçları sürecin belli kısımlarında kullanılırken, bilgisayar destekli çizim araçlarının ise daha etkin ve sık olarak kullanıldığını’ öngörmektedir. Materyal ve Yöntem: Çalışma 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 73 kişiyle, Proje II dersinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin 3 farklı projedeki tasarım aşamaları hazırlanan gözlem formları eşliğinde takip edilmiş ve çizim araçlarına yaklaşımları gözlenmiştir. Sonuçta ortaya çıkan projeler çizim araçları kullanımları açısından değerlendirilmiştir. Araştırma Bulguları: Alan çalışmasında peyzaj tasarım sürecinde bilgisayar destekli çizim araçlarının geleneksel çizim araçlarına göre daha etkin olduğu saptanmıştır. Kullanılan çizim araçları analiz edildiğinde, 1.’ye göre 2.ve 3. projede bilgisayar destekli çizim araçları daha sık kullanılmıştır. Ayrıca 1. projenin tamamlama süresi 6 haftayken, 2. ve 3. projede 4 haftadır. 3 ayrı projede, final çalışmalarında sadece geleneksel çizim araçlarıyla çizilmiş proje teslim eden öğrenci sayısı yok denecek kadar azdır. Proje süresince haftaların ilerlemesiyle öğrencilerin çizim araçlarını kullanım tercihleri değişim göstermektedir. Sonuç: Tasarım sürecinde geleneksel çizim araçları kullanıldığı halde teslim projelerinin tamamen dijital ortamda olduğu gözlenmiştir. Alan çalışmasından elde edilen en önemli veri ise tüm tasarım süreci boyunca öğrencilerin bilgisayar destekli çizim araçlarına daha olumlu bakmaları ve daha çok tercih etmeleridir.

Drawing tool preferences of students in the landscape design education process

Objective: The research hypothesis states that ‘whilst traditional drawing tools are used in certain parts of the process, computer-aided drawing tools are used more effectively and frequently’. Material and Methods: The study was carried out by 73 third grade students in Project II. The design stages of the students in three different projects were followed using observation forms and their approach to drawing tools were observed. The resulting projects were evaluated in terms of their use of drawing tools. Results: In the field study, it was found that computer aided drawing tools were more effective than traditional drawing tools in the landscape design process. When the drawing tools used were analyzed, computer aided drawing tools were used more frequently in the 2nd and 3rd projects compared to the 1st. Additionally, the completion time of the first project was 6 weeks, while the second and third projects took 4 weeks. In the 3 different projects, in the final studies, the number of students who handed in projects drawn only with traditional drawing is almost negligible. It was also observed that throughout the project as the week’s progress, students' preferences of drawing tools change. Conclusion: Although traditional drawing tools were used in the design process, its observed that the projects handed in were completely digital. The most important data obtained from the field study is that during the whole design process students have a more positive view and prefer computer aided drawing tools.

Kaynakça

Archer, L.B. 1981. ‘A View of the Nature of the Design Research’ in Design: Science Method. eds. R. Jacques, J.A. Powell, 30-47. IPC Business Press Ltd. Guilford, Surrey.

Atılgan, D., 2006. Gelisen Tasarım Araç ve Teknolojilerinin Mimari Tasarım Ürünleri Üzerindeki Etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri, İzmir, 244s.

Balta, M., 1999. Mimari Tasarım Sürecinde Bilgisayar Desteği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 56s.

Bardak, S.D., Birişçi. T. 2017. Drawing Tools Used from Past to Present in the Architectural Design Process. J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 12(3): 230-237

Düzenli, T., Çiğdem, A., Yılmaz, S., 2018. Peyzaj Mimarlığında Bir Tasarım Yöntemi: Eskiz. Conference: 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, At Nevşehir,Türkiye,https://www.researchgate.net/publication/327691761_PEYZAJ_MIMARLIGINDA_BIR_TASARIM_YONTEMI_ESKIZ Erişim: Eylül, 2019.

Erdem, S., 2014. Serbest El Perspektif Atölyesi. http://www.arkitera.com/haber/serbest-el-perspektif-atolyesi/ Erişim: Eylül, 2019.

Evren ve Bilim, 2011. http://www.evrenvebilim.com/tasarim_nedir.html, Erisim: Aralık, 2011.

Frederick, M., 2007. Mimarlık Okulunda Öğrendiğim 101 Şey. (Çev. V. Atmaca), Yapı Endüstri Merkezi YEM yayınları, İstanbul, 101s.

Gökmen, H., ve Süer, D., 2003. Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 160s.

Işık, B.Ö. 2017. Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarının Mimarlık Eğitimine Katkısı. University of Eurasia, DOI: 10.17719/jisr.2017.1814, https://www.researchgate.net/publication/319368114,

Ketizmen, G., 2002. Mimari Tasarım Stüdyosunun Biçimlenmesinde yöntemsel ve mekânsal etkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Stüdyosu Örnegi, 187s.

Kılıçaslan, Ç., Denerel, S.B., ve Birisçi, T., 2011. Bergama Kenti Kamusal Dıs Mekânlarının Donatı Elemanları Yönünden İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma; Çamlı Park Örneği. Uluslararası Bergama Sempozyumu Bildirileri, (7-9 Nisan 2011, Bergama), II, 559-574, 8s.

Küçük, A., 2007. Mimari Tasarım Sürecinde Geleneksel Mimari İfadeye Sanal Ortam İfade Araç ve Tekniklerinin Etkisi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü, İzmir, 205s.

Mitton, M., 2003. Interior Design Visual Presentation: A Guide to Graphics, Models, and Presentation Techniques. John Wiley & Sons Inc, New York, 320p.

Özkan, B., Küçükerbas, E., Kaplan, ve A., Aslan, N., 1993. Ülkemizde Peyzaj düzenleme çalısmalarında tasarım süreci açısından gözlenen sorunların bademler Mahmut Türkmenoglu parkı örneginde çözümü olanakları üzerine arastırmalar. Üniversiteliler ofset, İzmir, 29s.

The History Of Cad, 2011. (http://mbinfo.mbdesign.net/CAD-History.htm ) (http://mbinfo.mbdesign.net/CAD-History.htm (Erisim tarihi: 28 kasım 2011)

UĞUR, vd., 2003. İnternet Üzerinde Üç Boyut ve Mimarlıkta Web 3D, IX. Türkiye’ de İnternet Konferansı, Bildiri no:3,1-8.

Uzun, G., 2004. Temel Tasarım. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Genel Yayın, Adana, no:196, 214s.

UZUN, Türkan İrgin, ARIL, Berk 2016. İç Mekan Tasarımında Kullanılan Dijital Yöntemler :Örnek Bir Çalışma :Seramik Atölyesi ve Etkinlik Alanı. Akademik

Bilişim’2016 - XVIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Akademik Bilişim Konferansı, İnşaat Bilişim Oturumu.

YILDIRIM, T. Ö., YAVUZ, A., İNAN, N., 2010. “Mimari Tasarım Eğitiminde Geleneksel ve Dijital Görselleştirme Teknolojilerinin Karşılaştırılması”. Bilişim Teknolojileri

Dergisi, 3-3, 17-26.

YÖRÜK, İ., GÜLGÜN, B., SAYMAN, M., ÜNAL ANKAYA, F., 2006. Peyzaj Planlama Çalışmaları Kapsamında Ege Üniversitesi Kampüs Örneğindeki Peyzaj Donatı Elemanlarının Ergonomik-Antropometrik Açıdan İrdelenmesi, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):157-168

Kaynak Göster

APA Bardak Denerel, S , Birişçi, T . (2021). Peyzaj tasarım öğrenimi sürecinde öğrencilerin çizim araçları kullanım tercihleri . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 58 (1) , 33-46 . DOI: 10.20289/zfdergi.621615