SELF-EFFICACY OF TEACHER TRAINEES TOWARD EDUCATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT

The aim of the study is to determine the self-efficacy perceptions of the teacher trainees, studying at the Computer Education and Instructional Technologies Departments of Education Faculties, about the development of educational software. This study was carried out with 296 teacher trainees. The "Education Software Development Self-Efficacy Perception Scale" was administered. The education software self-efficacies of the teacher trainees were generally at the middle level. While, no significant differences were observed in project management and instructional design, graphic design, programming dimensions of education software development self-efficacies of the teacher trainees with respect to gender, a significant difference was found in the dimension of animation and sound-video design. Difference was in favor of male teacher trainees. Compared to those who do not have a computer, the teacher trainees having a computer appeared to have higher self-efficacies in all of the education software development dimensions.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM YAZILIM GELİŞTİRMEDE ÖZ YETERLİLİĞİ

Araştırmanın amacı eğitim fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının eğitim yazılımı geliştirmeye yönelik öz-yeterliklerini belirlemektir. Araştırma 296 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara "Eğitim Yazılımı Geliştirme Öz-yeterlik Algısı Ölçeği" uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının eğitim yazılımı geliştirme öz-yeterlikleri genel olarak orta düzeydedir. Cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının eğitim yazılımı geliştirme öz-yeterliklerine bakıldığında proje yönetimi ve öğretim tasarımı, grafik tasarımı, programlama boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmezken, animasyon ve ses-video tasarımı boyutunda anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Farklılık erkek öğretmen adayları lehinedir. Bilgisayara sahip olmayanlar ile karşılaştırıldığında sahip olanların tüm eğitim yazılımı geliştirme boyutlarında eğitim yazılımı geliştirme yeterliklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.