Peyzaj Fonksiyonlarının Hendek İlçesi Örneğinde Değerlendirilmesi

Peyzaj fonksiyonu, peyzajı biçimlendiren ve dönüştüren, doğal, kültürel ve görsel süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçler, su, toprak koruma, habitat, biyoçeşitlilik, kültürel, vb. süreçler olarak sınıflandırılmakta ve tüm süreçler bütüncül olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, peyzaj fonksiyonlarının doğal süreçlerinden olan su, erozyon ve habitat süreçleri değerlendirilmiştir. Çalışma, Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde yer alan Sakarya iline bağlı, Hendek ilçesi mücavir alanında yürütülmüştür. Süreçlerin bütüncül olarak değerlendirildiği peyzaj fonksiyon analizi sonuçları, alanın %35,35’nin orta, %34,24’ünün yüksek, %18,64’ününnin düşük, %8,51’i çok düşük, %3,26’sının çok yüksek koruma niteliğine sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen veriler harita ortamına aktarılarak, mekânsal ve sektörel planlama, ve alan kullanım kararlarının geliştirilmesi kapsamında yorumlanmıştır.

Evaluation of Landscape Functions in the Sample of Hendek District

The landscape function is composed of the natural, cultural and visual components that shapes and transforms the landscape. These processes are classified as water, soil conservation, habitat, biodiversity, cultural, etc. and all these processes are evaluated integrally. In this study, water, erosion and habitat processes, which are natural processes of the landscape functions, are evaluated. The study was carried out in the adjacent area of Hendek district of Sakarya province located in the Çatalca-Kocaeli part of the Marmara Region. The results of landscape function analysis, in which the processes were evaluated integrally, showed that %35,35 of the area had middle conservation quality, %34,24 of it had high conservation quality, %18,64 of it had low conservation quality, %8,51 of it had very low conservation quality and %3,26 of it had very high conservation quality. The data were transferred to map environment and evaluated for spatial and sectoral planning and developing the land usage decisions.

Kaynakça

Anonymous, 2000. The European Landscape Convention. Council of European, 51 p,

Anonim, 2004a. 1: 25000 Ölçekli Sayısal Orman Amenajman Planı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye,

Anonim, 2004b. 1: 25000 Ölçekli Sayısal Jeoloji Haritası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye,

Anonim, 2004c. 1: 25000 Ölçekli Sayısal Toprak Haritası. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye,

Anonim, 2009. 1: 25000 Ölçekli Sayısal Topoğrafik Harita. Sakarya Belediyesi, Türkiye. Anonim, 2011a. Hendek Iklim Verileri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye,

Anonim, 2011b. Hendek Nüfus Verileri data. Türkiye istatistik Kurumu, Ankara, Türkiye,

Anonim, 2012a. Hendek İlçesi. http://www.hendek.gov.tr (Erişim tarihi 15/12/2012),

Anonim, 2012b. 1:25000 Ölçekli Sayısal Devlet Yolu Ağ Haritası. Sakarya Belediyesi, Sakarya, Türkiye,

Anonim 2013. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi. http://www.s2osb.org.tr (Erişim tarihi 15/02/2013),

Kaynak Göster

APA Karadağ, A , Yıldız, K . (2013). Peyzaj Fonksiyonlarının Hendek İlçesi Örneğinde Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 9 (1) , 77-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4820/289351