Akçakoca (Batı Karadeniz) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi

Yapılan çalışma Karadeniz’in güneybatı sahilinde bulunan Düzce ili Akçakoca ilçesinin balıkçı barınağında avcılık yapan balıkçıların sosyo-ekonomik yapısını araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada büyük oranla S.S. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi’ne üye olan balıkçılar incelenmiştir. Balıkçı teknelerinin yaşlarının 2 ile 33 yıl arasında değişim gösterdiği, balıkçılar tarafından genel olarak uzatma ağı ve olta balıkçılığı yapıldığı çalışmada ortaya konmuştur. Balıkçıların yaşlarının 33-68 arasında değiştiği, balıkçıların (%67 ilköğretim, %31 lise, %2 üniversite) ve eşlerinin (%80 ilköğretim, %18 lise, %2 okuryazar), tümünün okuryazar olduğu, %33 ünün emekli %56’sının sadece balıkçı olduğu, %67’sinin sosyal güvencesi olduğu, %80’inin sahibi olduğu evde ikamet ettiği, %36’sının kendine ait bir arabası olduğu çalışmada tespit edilmiştir. Balıkçıların tümünün balıkçılıkla uğraşmaktan memnun olduğunu belirttiği yapılan çalışmada dikkati çekmektedir. Ayrıca balıkçıların büyük çoğunluğu (%87’si) balıkçıların balıkçılık konusunda eğitilmesi gerektiğini düşünmektedir. Çalışma sonucunda, Akçakoca balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı ortaya konmuştur. Buna ek olarak barınağın yapısından kaynaklı geçmişte balıkçıların %80’inin mal kaybı yaşadığı çalışmada tespit edilmiştir. Ayrıca, balıkçıların tümüne yakının balıkçı barınağının mevcut yapısından kaynaklı can kayıpları yaşandığını, yapılan çalışmada belirtmişlerdir. Barınağa yapılması planlanan ilave mendireğin balıkçıların hem can hem mal güvenliği için gerekli olduğu, bunun yanında balıkçıların %91’i tarafından belirtilen limanın küçük olduğu sorununun da bu sayede çözülebileceği düşüncesinde oldukları görülmektedir.

Fisheries of Akçakoca (West Black Sea) and Socio-Economic Analysis of Fishermen

The present study aims to investigate the socio-economic structure of the fishermen fishing at the fisher port of city of Düzce, district of Akçakoca located in the southwestern shore of the Black Sea. Primarily the fishermen, members of S.S. Akçakoca Fishery Cooperatives have been investigated. It is revealed in the study that the age of fishing boats vary 2 to 33 years and fishermen generally prefer extension net and hand-line fishing. It is revealed in the study that the age of the fishermen vary 33 to 68 years, all fishermen (67% primary school, 31% high school, 2% university) and their wives (80% primary school, 18% high school, 2% literate) are literate, 33% is retired and 56% is merely fishermen, 67% is covered by social security, 80% resides in their own homes and 36% owns personal cars. The fact that all fishermen stated that they are satisfied with being engaged in fishing stands out in the study. Moreover, the majority of the fishermen (87%) believe that the fishermen shall be educated on fishing. In conclusion, the present study reveals the socio-economic structure of the fishermen in Akçakoca. Furthermore, it is also found out in the study that 80% of the fishermen experience loss of property in the past due to the structure of the fishing port. Additionally, almost all fishermen stated in the study that mortality occurred due to the structure of the fishing port. It is believed that the additional breakwater planned to be built in the fishing port is a must for the security of both life and property of the fishermen, furthermore, the issue raised by 91% of the fishermen that the port is small would be solved.

Kaynakça

Aksoy, R., Koç, G. 2012. Küçük Ölçekli Balıkçılığın Genel Profili: Zonguldak İli Merkez İlçesinde Bir Saha Çalışması, International Journal of Economic and Administrative Studies. 4(8): 87–103,

Altınbaş, N., Menekşe, A. 2000. Marine resources. 28-30 Eylül 2000. “2. Denizcilik Şurası” Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, İstanbul, 2000,

Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Turkish fisheries sector, its potential, present status, problems and solution suggestions. İst. Tic.Od. Yayın No.:1999-2 İstanbul. 73: 89,

Dartay, M., Duman, E., Duman, M., Ateşşahin, T. 2009. Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences. 26(2): 135-138,

Doğan, K., Gönülal, O. 2011. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Science, 2(5): 57-69,

Yücel, Ş. 2006. Orta Karadeniz Bölgesi Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Durumu. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences. 23(1/3): 529-532,

Kaynak Göster

APA Yağlıoğlu, D . (2013). Akçakoca (Batı Karadeniz) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 9 (1) , 35-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4820/289188