Orman Yangın İşçilerinde İşçi Sağlığı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Araştırma

Öz Ülkemizde ormancılık operasyonları fidanlık işleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrol işleri, odun hammaddesi üretim faaliyetleri, yol yapım faaliyetleri, orman koruma ile orman bakım işlerinden oluşmaktadır. Ormancılık operasyonlarında çalışan işçilerin iş veriminin iyileştirilebilmesi için mevcut durumun bilimsel veriler ve yöntemlerle tespit edilmesi gerekmektedir. Orman yangınlarıyla mücadele eden yangın işçileri çalışma koşulları, sağlık problemleri ve iş güvenliği bakımından tehlike içerisindedir.  Yangınla mücadele çalışmalarında iş kazaları ve sağlık problemleri meydana gelmesine rağmen bu konular hakkında yeteri kadar istatistikî veriler bulunmamaktadır.  Bu çalışmada orman yangın işçilerinin çalışma koşulları incelenmiş ve anket çalışması yapılarak başlıca sağlık ve iş güvenliği sorunları tespit edilmiştir. Anketlerde orman yangın işçilerinin güvenlik ve işçi sağlığı, mesleki memnuniyet, birikimsel yorgunluk belirtileri hakkında bilgiler sorulmuştur. Anketler Adana, Edremit ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlükleri’ndeki toplam 114 yangın işçisi üzerinde yapılmıştır. Ayrıca elde edilen bazı verilere istatistik analizler uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; ankete katılan işçilerin tamamının erkek, büyük bir çoğunluğunun tecrübeli ve sağlıklı bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir. Çalışmada, işçilerin ısıya dayanıklı koruyucu elbise ve ekipman kullanmadığı belirlenmiştir. Ayrıca işçilerin düşük bir oranı (%18,6) maaşlarından memnun olmadıklarını ve tamamına yakını işlerinin tehlikeli ve güç olduğunu belirtmişlerdir. 

Kaynakça

Acar, H.H. ve Şentürk N., 1999. Artvin Yöresi’ndeki Orman İşçilerinde İşçi Sağlığı Üzerine Bir Araştırma. İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A. Cilt 39. Sayı 1. s. 25-39.

Acar, H.H., 1999. Orman İşletmelerinde Yangın İşçiliği. 7. Ergonomi Kongresi. Milli Prodüktivite Merkezi Yayını. s. 12-22. Adana.

Acar, H.H. ve Eker, M., 2001. Orman Fidanlık ve Depo İşçilerinde Ergonomik Açıdan Antropometrik Özelliklerin Araştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi, 8. Ergonomi Kongresi, 25-26 Ekim 2001, İzmir, Bildiriler Kitabı, 229-238.

Akay, A.E. ve Yenilmez, N., 2007. Orman Yangınları ile Mücadelede Çalışan İşçilerin Sağlık ve İş Güvenliği Sorunlarının İncelenmesi: Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Örneği. 13. Ulusal Ergonomi Kongresi. 6-8 Aralık. Kayseri.

Akay, A.E., Acar, H. and Sessions, J., 2008. An Analysis of Utilizing Helicopter Logging in Turkish Forestry. Journal of Applied Sciences.

Enez, K., Acar, H.H. and Eker, M., 2003. Legal And Technical Perspective on Forest Harvesting Workmanship in Turkish Forestry, XXXI. International Forestry Students Symposium, 1-15 September 2003, Istanbul, 126-133.

Erdaş, O. ve Acar, HH., 1995. Doğu Karadeniz Bölgesi Orman İşçilerinde İşçi Sağlığı. 5. Ergonomi Kongresi. Milli Prodüktivite Merkezi Yayını. s. 312-332, İstanbul.

http://www.ogm.gov.tr (2010), Orman Genel Müdürlüğü, OGM.

ILO, 1998. Safety and Health in Forestry Work, ILO Publications, CH–1211 Geneva 22, Switzerland.

ÖĞKR, 2001, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara

Özdönmez, M., 1997. Türkiye’de Orman İşçiliği ve Sorunları. İÜ Orman Fakültesi Yayınları. Yayın No: 229. 64 s. İstanbul.

Kaynak Göster

APA Gümüş, S , Türk, Y . (2011). Orman Yangın İşçilerinde İşçi Sağlığı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Araştırma . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 7 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4823/290839