Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düşünceleri (Düzce Üniversitesi Örneği)

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, orman ürünleri endüstrisi ve odun dışı orman ürünleri ile ilgili alanlarda çağdaş eğitim ve öğretim yaparak nitelikli, araştırıcı ve analitik düşünebilen, sosyo-kültürel donanımlı, çevre ve toplum bilinci yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci Orman Endüstri Mühendisleri yetiştirmek amacıyla yüksek öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Gelişen teknolojiler, güncelleşen yasalar ve istihdam olanakları çerçevesinde Orman Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin aldıkları eğitimin niteliğinin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı ve mesleki gelecekleri hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu bağlamda; çalışmada 1995 yılında eğitim ve öğretime başlamış olan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin düşünceleri ve geleceğe ilişkin görüşleri incelenerek, bölümleri ile ilgili memnuniyet düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla oluşturulan anket formu 2009-2010 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören öğrencilerden 98’ine Mayıs-Haziran 2010 tarihlerinde uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin %79.6’sının bölümlerinde aldıkları eğitimin niteliğinden memnun oldukları, %20.4’ünün ise memnun olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin %53’ünün mezun olduklarında kendilerini özel sektörde çalışmak için yeterli görmedikleri, %71.4’ünün ise mezun olduklarında iş bulma kaygısı yaşayacaklarını düşündükleri belirlenmiştir.

The Perception of Forest Industry Engineering Students on Their Education and Professional Future (Düzce University Case)

The Department of Forest Industry Engineering is carrying out higher education activities by practicing contemporary education and training in the fields related to industry of forest products and non-wood forest products with the aim of raising Forest Industry Engineers who are searching and analytically thinking, socio-culturally equipped, environmentally and socially conscious, creative, innovative and enterprising. Within the frame of developing technologies, updated laws and employment opportunities, it is considered as important that whether or not the quality of the education received by the students of Forest Industry Engineering meets the need of the students and the perception of the students about their occupational future should be defined. In this sense; this study explores satisfaction status of Forest Industry Engineering students who started receiving education and training in 1995 in Düzce University, Faculty of Forestry about their department by analyzing their perception of education and future. The questionnaire form made for that purpose was conducted in May-June 2010 to 98 of the students who was receiving education in the education period of 2009-2010. Analysis of collected data reveals that %79.6 of the students was contented with the education in their department, %20.4 of them, however, was not contented. Also, %53 of the students did not consider themselves as qualified for employment in private sector when they graduated, %71.4 of them thought that they would experience anxiety of finding a job when they graduated.

Kaynakça

Ağaoğlu, E., 1997. Toplam Kalite Yönetimi-Okul ve Sınıf Yönetimi İle İlişkisi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1-2) 33-40, Eskişehir.

Akyüz, İ., Duran, A., Karakuş, B. ve Alıcı, Y., 2004. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Öğretim Üzerine Düşünceleri, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildiriler Kitabı, 2. cilt, ss. 48-52

Akyüz, K.C., Gedik, T., Aydın, A., Yıldırım, İ., ve Akyüz, İ., 2009. Orman Fakülteleri Son Sınıf Öğrencilerinin Meslek Tercihleri ve Girişimcilik Yetenekleri, KTU Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 2, Cilt: 1, Sayı: 3, 139-158, Trabzon.

Anonim, 2010. Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıtları.

Aytekin, A., 2005. Meslek Seçimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Faktörler Isparta Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 220 s., Isparta.

Bal, J., Gundry, J., 1999. Virtual Teaming in the Automotive Supply Chain Team Performance Management: An International Journal, 5 (6), 174-193.

Durmuş, Ç., 1996. Değerlerin Meslek Grupları Açısından İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 163 s. İstanbul.

Gedik, T., Akyüz, K.C., Aydın, A., Yıldırım, İ. ve Akyüz, İ., 2008, Orman Endüstri Mühendis Adaylarının Bölüm Tercihi ve İş Bulma Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran, Çanakkale.

Gedik, T., Batu, C. ve Akyüz, K.C., 2006. Orman Endüstri Mühendislerine Lisans Düzeyinde Verilen Eğitimin Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma (Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Aralık 2006, Düzce.

Hum, S.H., ve Leow, L.H., 1996. Strategic Manufacturing Effectiveness; An Emprical Study Based on The Hayes-Wheelwright Framework, International Journal of Opertions and Production Managements, 16 (4), 4-18.

Koç, K.H., Kurtoğlu, A. ve Erdinler, E.S. (2009), Orman Endüstri Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde Yeniden Yapılanma Modeli, I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı Bartın Orman Fakültesi Dergisi Özel Sayı 1:71-81.

Uzun, O., Çınar, H., 1999. Educational Satisfaction And Expectation of Future Careers of The Students in The Furniture And Design Education, Social and Behavioral Sciences, Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 129–135

Yıldız, Ü.C., 2010. Orman Endüstri Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programında Yenilik Gereksinimi ve Akreditasyon Olanakları, III. Ulusal Karadeniz ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, Cilt: V, s. 1899-1915

Kaynak Göster

APA Sevim Korkut, D , Gedik, T , Uzun, O . (2011). Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düşünceleri (Düzce Üniversitesi Örneği) . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 7 (1) , 46-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4823/290863