Mobilya İşletmelerinde Üst Yönetim ile Alt Bölümler Arasindaki İlişki Düzeyinin Belirlenmesi

İşletmelerin verimli bir şekilde hedeflerine ulaşmalarında en önemli unsur etkili yönetimdir.  Yönetimin işletme içerisinde kullandığı önemli kaynaklardan bir tanesi de işgücüdür.    İşletmeler işgücünün malzemenin ve makinelerin daha iyi yönetilmesi için bölümlere ayrılmışlardır. Bu bölümler ile karşılıklı etkili iletişim planlanan işlerin takip edilmesi ve zamanında tamamlanmasını kolaylaşmaktadır. Ayrıca, üst yönetimler ile bölümler arasında iletişimin iyi olması uygun kararların alınmasına ve işletmenin etkili yönetilmesine de katkı sağlamaktadır.

Determination of Contact Level between Top Management Sub-Departments at Furniture Enterprises

Efficient management is the most important component to reach enterprises’ aims productively. One of the important sources which are used at enterprises is work force. The enterprises split up to departments for better managing work force, material, and machines. By means of the conjugate efficient communication with these departments, it will be easy to follow works planned and complete timely. Besides, right decisions are made and the enterprises are managed efficiently after it is going well communication between top managements and sub-departments.In this study, it has been researched that is mutual interaction among 302 numbers furniture top managements and sub-departments. These enterprises take place at 24 numbers industry regions (Bursa, İstanbul, Kayseri, etc.). The data was evaluated by using SPSS program. According to work items of the enterprise, it was calculated that were differences and percental distributions between top managements and sub-departments. It was determined that the top managements were mostly involved in an interaction with purchasing department. Also, it was determined that the purchasing department has communication with approximately 75,5% of sofa set producing enterprises and 76% of bed set, dining room set, and kitchen furniture producing enterprises were respectively high and very high.

Kaynakça

Acuner, T. ve Şebnem A. A. 2001. Toplam Hizmet Kalitesi Yönetimi ve Müşteri Memnuniyetini Sağlamadaki Rolü, Pazarlama Dünyası, 4, 61-64.

Akıncı, Z. B. 1998. Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, 1. Baskı, İletişim Yayınları, 160s. İstanbul.

Aşkun, İ. C. 1982. İşletmecilik ve İletişim, Eskişehir İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 18 (1): 1-19.

Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. 2004. “Örgütsel İletişim ile İş Tatmini Unsurları arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler için Bir Alan Araştırması”, Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi, 4(7): 1-30.

Berberoğlu, G. 1997. Yönetsel Başarıda İletişim Davranışının Önemi, A.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 13 (1–2):71–80.

Berberoğlu, G. N. 1990. Örgüt Kültürü ve Yönetsel Etkinliğe Katkısı, AÜ İİBF Dergisi, 8(1-2): 153-161.

Durgun, M., Serin, H., Şahin, Y. 2015. Strategic Management Process at Furniture Firms (A sample of Mersin province). Forthcoming, 3. Ulusal Mobilya Kongresi (UMK-2015) Konya, Turkey.

Ergun, T. 2004. Kamu Yönetimi Kuram/Siyasa/Uygulama, TODAİE, Ankara.

Geçikli F. 2004. Örgütsel İletişimin Yöneticiler Açısından Değerlendirilmesi ve Örgütsel İletişimin Yönetimi, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 20 (1): 107-116.

Gökçe, O. 2007. İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Kaynak Göster

APA Serin, H , Şahin, Y . (2016). Mobilya İşletmelerinde Üst Yönetim ile Alt Bölümler Arasindaki İlişki Düzeyinin Belirlenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 222-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/289508

1839 2234

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesi

Sertaç KAYA, Huriye BAŞAR, Tuğba CAN, Haldun MÜDERRİSOĞLU

Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü: Kıyıköy Örneği

Tuğba KİPER, Osman UZUN, Gülen ÖZDEMİR, Tuğba ÜSTÜN TOPAL

Yerli ve Yabancı Ağaç Türlerinin Külleri ile Emprenye Edilen Sarıçam Odunun Esmer Çürüklük Mantarlarından Coniophora puteana’ya Karşı Dayanımının Araştırılması

Çağlar AKÇAY, Ufuk TOPAL

Abant Tabiat Parkı Rekreasyonel Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Şerif SAYIN, Aybike Ayfer KARADAĞ

Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Kenti

Murat ÖZYAVUZ, Yasin DÖNMEZ

Hasanlar Barajı (Düzce-Yığılca) ve Çevresinin Ballı Bitkileri

Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Necmi AKSOY, Ahmet Salih DEĞERMENCİ

Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS ile Planlanması ve Mevcut Uygulamaların İncelenmesi (Denizli Yöresi Örneği)

Yılmaz TÜRK

Mobilya İşletmelerinde Üst Yönetim ile Alt Bölümler Arasindaki İlişki Düzeyinin Belirlenmesi

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN

Samandere Vadisi ve Uğur Köyü – Şimşirlik (Düzce) Mevkii Florası

Nihan KOÇER, Necmi AKSOY

Sinop Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinde Kalın Kök Biyokütlesi ile Yetişme Ortamı ve Meşcere Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Ali Kemal ÖZBAYRAM, Engin GÜVENDİ