Mısır Saplarından Orta Yoğunlukta Lif Levha Üretimi

Öz Yenilenebilir hammadde kaynaklarından olan ormanların sınırlı olması ve yok olmakla karşı

Kaynakça

Akgül, M., Tozluoğlu, A., 2008. Utilizing peanut husk (Arachis hypogaea L.) in the manufacture of medium-density fiberboards, Bioresource Technology, 99: 5590– 5594

Akgül, M., Güler, C., 2002. Orman Artıkları, Yıllık Bitki, Tarımsal Ve Fabrikasyon Atıklarının Orman Ürünleri Endüstrisinde Değerlendirilmesi, Harran Üni. Müh. Fak. (Uluslar Arası Katılımlı) Gap Iv. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 6-8 Haziran 2002, Iı.Cilt, Sayfa:1613-1620, Şanlıurfa.

Alma, H.A., Kalaycıoğlu, H., Bektaş İ., Tutuş, A., 2005. Properties of cotton carpel-based particleboards. Ind. Crops and Prod. 22, 141-149.

Anonim, 1990. Orman Genel Müdürlüğü ve İtalyan Intersada-ELTA, Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi, Kavak: Fidanlık, Ağaçlandırma ve Mekanizasyon Teknikleri Semineri, Türkiye Kavakçılığını Geliştirme Projesi Yayınları Sayı 1, Ankara.

Anonim, 2007. http://www.FAO.Org. Web Sayfası. ASTM D-1037-78, 1994. Standard methods of evaluating the properties of wood-base fiber and particle panel materials. American Society For Testing and Materials,USA.

Atchison, J.E. 1989., New Developments in Non-Wood Plant Fiber Pulping-A Global Perspective, Wood and Pulping Chemistry Symposium, May 1989, New Orleans. Tappı Proceedings, 452-472.

Bektaş, I., Guler, C., Kalaycioglu, H., Mengeloglu, F., and Nacar, M., 2005. The Manufacture of Particleboards using Sunflower Stalks (helianthus annuus l.) And Poplar Wood (populus alba L.) Journal of Composite Materials, 39 (5): 467-473.

Çöpür, Y. Güler, C. Akgül, M. Taşçıoğlu, C., 2007. Some Chemical Properties of Hazelnut Husk and its Suitability for Particleboard Production, Building and Environment 42: 2568-2572.

Garay RM, Rallo M, Carmona R, Araya JE., 2009a,. Characterızatıon Of Anatomıcal, Chemıcal, And Bıodegradable Propertıes Of Fıbers From Corn, Wheat, And Rice Resıdues, Chilean J Agrıc. Res., 69(3) , 406-415.

Garay RM, MacDonald F, Acevedo ML, Calderón B., Araya JE., 2009b, Particleboard Made With Crop Residues Mixed With Wood From Pinus Radiata. Bıoresources 4(4), 1396-1408.

Güler, C. Copur, Y. Taşçıoğlu C. ve Ü. Büyüsarı, 2008. “The Manufacture of Particleboards using Mixture of Peanut Husk (Arachis hypoqaea L.) and European Black Pine (Pinus nigra Arnold.) Wood Chips,” Bioresource Technology, 8, 2893-

2897.

Güler, C., Özen, R., 2004. Some properties of particleboards made from cotton stalks (Gossypium hirsitum L.) Holz als Roh-und Werkstoff. 62, 40-43.

Kalaycioglu, H., 1992. Utilization of crops residues on particleboard production. In Proc. ORENKO 92, First Forest Products Symp. Karadeniz Technical Univ., Faculty of Forestry, Trabzon, Turkey, pp. 288-292.

Kırcı, H., 1996. Soda- Oksijen Yöntemiyle Göl Kamışından (Phragmites communis L.) Kağıt Hamuru Üretim Koşullarının Belirlenmesi, K.T.Ü araştırma Fonu, No: 95.113.002.6, Trabzon.

Kozlowski, R. and Piotrowski, R., 1987. Produkcja Plyt Pazdzierzowo-Trocinowych (Flax Shives Saw Dust Pr|duction) Prace Instytutu Krajowych Wlokien Naturalnych (Works of the Institute of Natural Fibers), 31: 132–142.

Nemli G, Kırcı H, Sedar B, Alp, H., 2003. Suitability of kiwi (Actinidia siensis Planch) prunings for particleboard manufacturing Ind. Crops Prod 17(8):39-46

TS-EN 317, 1999. Yonga ve lif levhalarda su absorbsiyonu ve kalnlık artımı standardı. Avrupa Standardizasyon Komitesi, Brüksel.

TS 64-5 EN 622, 1999. Fibreboards—Specifications—Part 5: requirements for dry process boards (MDF). TSE, Ankara, Turkey.

TS 642, 1968. Kondisyonlama ve /veya Deneye İçin Standart Atmosferler ve Standart Referans Atmosferi, TSE, Ankara.

TS-EN 310, 1999. Wood based panels, determination of modulus of elasticity in bending and bending strength. European Standardization Committee, Brussell.

TS-EN 319, 1999. Particleboards and fiberboards, determination of tensile strength perpendicular to plane of the board. European Standardization Committee, Brussell.

Kaynak Göster

APA Akgül, M . (2009). Mısır Saplarından Orta Yoğunlukta Lif Levha Üretimi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 5 (2) , 95-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4827/291166