Korunan Alanlarda Rekreasyonel Kısıtlayıcılar İle Genel Memnuniyet Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Yedigöller Milli Parkı Örneği

Öz Son yıllarda dış mekânlarda rekreasyonel faaliyetlerde belirgin bir şekilde artış olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte rekreasyonel planlama ile ilgili birçok çalışma yapılmaya başlamıştır.Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bir korunan alan olan Yedigöller Milli Parkı’nda rekreasyonel faaliyetlere katılımı etkileyen kısıtlayıcıları belirlemek ve belirlenen bu kısıtlayıcıların genel memnuniyete olan etkilerini saptamaktır.Korunan alanlar ile ilgili yapılmış olan çalışmalara bakıldığında bu alanlarda yapılan rekreasyonel faaliyetlere daha çok genç yaş gruplarının katıldığı saptanmıştır. Bu nedenle Düzce Üniversitesi’nde okuyan öğrenci ve personel olmak üzere toplamda 70 kişiye hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Kısıtlayıcıların ölçülmesinde 5 noktalı Likert ölçeği kullanılmıştır. Ankette sorulan 29 adet kısıtlayıcının etki değerlerini ve alana ilişkin genel memnuniyeti ortaya koymak için SPSS 22 programı yardımıyla ortalama değer analizi uygulanmıştır. Daha sonra genel memnuniyeti etkileyen kısıtlayıcıları belirlemek için ise korelasyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, ulaşım faktörleri kullanıcıların alana katılımlarını kısıtlarken, yapısal ve bakım-yönetim faktörlerinin ise alanın genel memnuniyetini negatif yönde etkilediği saptanmıştır.

Kaynakça

Abbasi, A., Alalouch, C., Bramley, G. 2016. Open space quality in deprived urban areas: User perspective and use pattern procedia-social and behavioral sciences. 216: 194-205.

Alexandris, K., Carroll, B. 1997. Demographic differences in the perception of constraints on recreational sport participation: results from a study in Greece. Leisure Studies. 107-125.

Altan, T. 1984. Kırsal rekreasyon alan planlaması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:12.

Anonim. (Ekim 2017a). http:// www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2873.pdf.

Anonim. (Ekim 2017b). http://www.milliparklar.gov.tr/mp/yedigoller/harita.htm. Aşıkkutlu, S. 2013. Yedigöller milli parkı’nın rekreasyonel yönetim planının oluşturulması, Doktora Tezi, Düzce Üniversitesi.

Confer, J. J., Vogelsong, H., Graefe, A.R., Solan, D.S. and Kramp, J.K. 1996. Relationships between motivations and recreation activity preferences among Delaware State Park visitors: an exploratory analysis. Proceedings of the 1996 Northeastern Recreation Research Symposium. New York. 146-153.

Crawford, D. W., Jackson,, E. L. and Godbey G. 1991. A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences, 13: 309-320.

Crompton, J. L., Kim, S. S. 2004. Temporal changes in perceived constraints to visiting state parks. Journal of Leisure Research. 36(2): 160–182.

Çetinkaya, G., Yıldız, M., Özçelik, M.A. 2016., Açıkhava rekreasyon kapsamında milli park kullanım engelleri. Mediterranean Journal of Humanities. DOI: 10.13114/MJH.2016119292. 99-114.

Demirel, M., Harmandar, D. 2009. Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6(1). 838-846.

Doğaner, S. 1985. Turizmde doğanın önemi ve türkiye’de doğayı koruma çalışmaları. Cilt:2, Sayı:2. İstanbul.

Hawkins, B.A., Peng, J., Hsieh, C.M., Eklund, S.J., 1999. Leisure constraints: A replication and extension of construct development. Leisure Sciences, 179-192.

Johnson, C. Y., Bowker, J. M., Cordell, K. 2001. Outdoor recreation constraints: an examination of race, gender, and rural dwelling. Southern Rural Sociology. 12 (2001). 111-133.

Kalıpsız, A. 1981. İstatistik yöntemler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları. No: 2837, s:558.

Karaküçük, S. 2008. Rekreasyon boş zamanları değerlendirme. Gazi Kitabevi. ISBN: 9755810485, Ankara.

Karaküçük, S., Gürbüz, B. 2007. Rekreasyon ve kent(li)leşme. Gazi Kitabevi. ISBN: 978-9944-165-52-5.

Karaşah, B. 2017. Kentsel ve kırsal rekreasyon alanlarına yönelik kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi “Artvin kent örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 19(1). 58-69.

Kuvan, Y. 2012. Doğa koruma ve korunan alanlar. İstanbul Üniversitesi Yayınları. ISBN: 975-978-404-914-5.

Manning, R., Jacobi C., Valliere, W., Wang, B. 1998. Standards of quality in parks and recreation. Parks & Recreation. 33/7. 88-94.

Müderrisoğlu, H., Kutay, E. L., Eşen, S. 2005. Kırsal rekreasyonel faaliyetlerde kısıtlayıcılar. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt:11 Sayı:1, sf 40–44. Düzce.

Nayir, O. 2009. Isparta yöresi korunan doğal alanlarında ekoturizm talep ve eğilimlerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.

Sağlık, E., Morçin, İ, Morçin, S.E. 2014. Üniversite öğrencilerinin kırsal rekreasyonel faaliyetlere katılımı etkileyen kısıtlayıcılar: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges. 86-92.

Samdahl, D. M., Jekubovich, N. J. 1997. A critique of leisure constraints: Comparative analyses and understandings. Journal of Leisure Research, 29: 430-452.

Scott, D., Tian, S., Wang, P., Munson, W. 1995. Tourism satisfaction and the cumulative nature of tourists’experiences, Leisure Research Symposium, San Antanio Texas.

Uzun, G. 1987. Kentsel rekreasyon alan planlaması. Çukurova Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. No: 48:101, Adana.

Uzun, S., Müderrisoğlu, H. 2010. Kırsal rekreasyon alanlarında kullanıcı memnuniyeti: Bolu Gölcük ormaniçi dinlenme yeri örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 1, 67-82.

Vogelsong, H., Graefe, A. R., Confer, J. J., Solan, D. S. and Kramp, J. K. 1997. Relationships between motivations and recreation activity preferences among Delaware State Park visitors: an exploratory analysis. Proceedings of the 1997 Northeastern Recreation Research Symposium. New York. 124-127.

Walker, G. J.,Virden, R. J. 2005. Constraints on outdoor recreation. In E. L. Jackson (Ed.), Constraints to Leisure. 201–219. State College, PA: Venture Publishing.

Kaynak Göster

APA Kaya, S , Yılmaz, F , Özdemir Taş, Ö , Müderrisoğlu, H . (2017). Korunan Alanlarda Rekreasyonel Kısıtlayıcılar İle Genel Memnuniyet Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Yedigöller Milli Parkı Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 13 (2) , 20-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/33597/372856