Isıtma İşleminin Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi

Bu çalışmada, Anamur ve Mersin yörelerinden seçilen 2 kesitteki 4’er yükselti kuşağından (0-400 m, 400-800 m, 800-1200 m ve ≥1200 m) toplanan kızılçam (Pinus brutia Ten.) tohumlarına ısıtma işlemi (1, 3, 5 ve 7 dakika) uygulanmış ve bu tohumların çimlenme özelliklerindeki değişim irdelenmiştir. Araştırmada, ısıtma işlemi uygulanan tohumların hangi sıcaklıkta çimlendirileceğini tespit etmek amacıyla 15, 20 ve 25oC ön çimlendirme testleri yapılmış ve sırasıyla %44,2, %68,1 ve %52,0 çimlenme yüzdeleri elde edilmiştir. Bu çimlendirmelerde en yüksek çimlenmeler her iki kesitte ve bütün yükselti kuşaklarında 20oC’de (%68,1) olmuş ve ısıtma işlemi uygulanan tohumlarda bu sıcaklıkta çimlendirilmiştir. Yapılan çimlendirme denemelerine göre, yükseltinin artmasıyla çimlenme performansları düşmüştür. Isıtılan tohumlarda çimlenme yüzdeleri, genel olarak alt yükselti kuşağından üst yükselti kuşağına doğru azalmıştır. 150oC’de ısıtılan tüm tohumlarda 1 dakika ısıtma süresinde (%62,9) kontrole (%66,4) yakın çimlenmeler hatta bazı yükselti kuşaklarında kontrolden daha fazla çimlenme elde edilmiştir. 3 dakika ısıtma süresindeki (%33,9) çimlenmelerde önemli oranda düşüşler olmuş ve 5 dakikalık ısıtma süresinde (%3,3) ise az miktarlarda çimlenme gözlenmiştir. 7 dakika ısıtma süresinde, bütün yükselti kuşaklarında tohumlar tamamen canlılığını kaybetmiş ve hiç çimlenme (%0,0) olmamıştır.

The Effect of Heating Process on Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Seeds

In this study, Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) seeds were collected from four altitudinal belts (0-400 m, 400-800 m, 800-1200 m and ≥1200 m) on 2 transects in Anamur and Mersin regions. Heating process (1, 3, 5 and 7 minutes) was applied to seedlings and changes in germination characteristics were investigated. In order to determine germination temperatures of seeds, pre-germination tests were done at 15, 20, 25oC and germination percentages of these temperatures were 44.2%, 68.1% and 52.0% respectively. The highest germination rates were observed in both transects on every altitudinal belt at a temperature of 20ºC (68.1%). According to the germination tests, the germination performances were decreased with increasing altitude. Germination ratios of the heated seeds were decreased from lower to higher altitudinal belts. The germination rates of the seeds which were heated at 150oC for 1 minute (62.9%) were close to the control (66.4%). In addition, even higher germinations were obtained at some altitudinal belts. However, germinations at the heating for 3 minutes were considerably decreased (33.9%) and for 5 minutes few germinations occured. Vitality of seeds were lost and no germinations were seen (0.0%) at the heating for 7 minutes.

Kaynakça

Akıncı, M. Y. 1963. Kızılçam ormanlarının Doğu Karadeniz mıntıkasındaki dağılış ve yayılışı. Orman Mühendisliği Dergisi, 28-35,

Anonim 2012. Türkiye Orman Varlığı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Orman İredesi ve Planlama Daire Başkanlığı Yayın No:85, 26, Ankara,

Atalay, İ. 1993. Ecological conditions and natural occurence areas of Pinus brutia in Turkey. International Symposium on Pinus brutia Ten. (18-23 October 1993, Marmaris), Publication of Ministry of Forestry, 57-66,

Atalay, İ, Sezer, L. İ., Çukur, H. 1998. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ormanlarının ekolojik özellikleri ve tohum nakli açısından bölgelere ayrılması. Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü, Yayın No: 6, Ege Üniversitesi Basım Evi, 108, İzmir,

Boydak, M. 1993. Kızılçamın silvikültürel özellikleri, uygulanabilecek gençleştirme yöntemleri ve uygulama esasları, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu (18-23 Ekim 1993, Marmaris), Orman Bakanlığı Yayını, 146-158, Ankara,

Boydak, M., Özhan, S. 1996. Orman yangını geçiren alanların havza amenajmanı ve ağaçlandırma açısından değerlendirilmesi: Kıbrıs örneği, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 46, Sayı 2, 37-57,

Boydak, M., Dirik, H., Çalıkoğlu, M. 2006a. Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) Biyolojisi ve Silvi kültürü. OGEM-Vakfı Yayınları, 364, Ankara,

Boydak, M., Dirik, H., Çalıkoğlu, M. 2006b. Biology and Silviculture of Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.), Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı, 253, Ankara,

Bozkurt, Y., Göker, Y. 1980. Orman Ürünlerinden Faydalanma. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul,

Bozkurt, Y., Göker, Y., Erdin, N., As, N. 1993. Datça kızılçamında anatomik ve teknolojik özellikler. Uluslararası Kızılçam Sempozyumu. (18-23 Ekim 1993, Marmaris), Orman Bakanlığı Yayını, 628-636. Ankara,

Kaynak Göster

APA Çetin, B , Boydak, M . (2013). Isıtma İşleminin Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 9 (1) , 43-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4820/289287