Hercai Karaağacı (Ulmus leavis Pall.) Odununun Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Öz Bu çalısmada Adapazarı-Süleymaniye Subasar ormanlarında lokal olarak yetisen Hercai karaağacı

Kaynakça

Anderson, E.L., Pawlak, Z., Owen, N.L., Feist, W.C., 1991. Infrared Studies of Wood Weathering, Applied Spectroscopy, 45, 641-647, USA.

Ansin R. ve Z.C.Özkan, 1997. Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) Odunsu Taksonlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları Fakülte Yayın no: 19, 256–261, Trabzon.

As, N. 1992. Pinus pinaster ait Değisik Irklarının Fiziksel, Mekanik ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Đstanbul.

Bektas, Đ. ve Güler C., 2001. Andırın Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Odununun Bazı Fiziksel özelliklerinin Belirlenmesi, Turk J. Agric For. 25: 209–215.

Bozkurt, A. Y. 1986. Ağaç Teknolojisi. Đstanbul Üniversitesi, III. Baskı, Yayın No: 3403, Orman Fakültesi Yayınları, No: 380, Đstanbul.

Bozkurt, A.Y. ve Erdin, N., 1990. Ticarette Kullanılan Ağaçlarda Fiziksel ve Mekanik Özellikler. Đ.Ü. Orman Fak. Dergisi Seri B, (40) 1: 7–24.

Bozkurt, A.Y. ve Göker, Y. 1996. “Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi” Đstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 436, Đstanbul.

Çiçek, E., 2002. Adapazarı-Süleymaniye Subasar Ormanında Mescere Kurulusları ve Gerekli Silvikültürel Önlemler, Đstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamıs Doktora Tezi, s. XI +137, Đstanbul.

Doğu, D., Koç, H., As, N., Atik, C., Aksu, B., ve Erdinler, S., 2001. Türkiye’de Yetisen Endüstriyel Öneme Sahip Ağaçların Temel Kimlik Bilgileri ve Kullanıma Yönelik Genel Değerlendirme, Đ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 51 (2): 69-84.

Geyer, W. A., Argent, R. M., Walawender, W. P. 1987. Biomass Properties and Gasification Behavior of 7-Year-old Siberian Elm, Wood and Fiber Science, 19 (2): 176-182.

Johnson, R., 1998. Properties and Uses of Iowa Hardwoods, Cooperative Extension Service, Iowa State University of Science and Technology, Ames, Iowa.

Örs, Y. ve H., Keskin, 2001. Ağaç Malzeme Bilgisi, Atlas Yayın Dağıtım I. Baskı,Yayın no: 2, Temmuz, sayfa 162, Đstanbul. 11

Pamay, B., 1967. Demirköy-Đğneada Longos Ormanlarının Silvikültürel Analizi ve Verimli Hale getirilmesi Đçin Alınması Gereken Silvikültürel Tedbirler Üzerine Arastırmalar. Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 451/43, Đstanbul.

Panshin, A.J. Ve De Zeuw C. 1980. Textbook Of Wood Technology. IV ed. New York: Mc Graw-Hill, p. 722.

Sönmez, A., M. Atar, M. Budakçı, 2002. Karaağaç (Ulmus campestris Spach.) Odununda Renk Açma Đsleminin Vernik Katmanının Yapısma Direncine Etkisi, Teknoloji Dergisi, Ankara, 1–2: 35–42.

Summitt, R. ve Sliker, A. 1980. CRC Handbook of Materials Science. Boca Raton, FL: CRC Press, Inc. Vol. 4.

TS 2470, 1976. Odunda Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler Đçin Numune Alma Metotları ve Genel Özellikler, T.S.E. Ankara.

TS 2472, 1976. Odunda, Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler Đçin Birim Hacim Ağırlığı Tayini, TSE. Ankara.

TS 4083, 1983. Odunda Radyal ve Teğet Doğrultuda Çekmenin Tayini, TSE. Ankara.

TS 4084, 1983. Odunda Radyal ve Teğet Doğrultuda Sismenin Tayini, TSE. Ankara.

TS 4085, 1983. Odunda Hacimsel Çekmenin Tayini, TSE. Ankara.

TS 4086, 1983. Odunda Hacimsel Sismenin Tayini, TSE. Ankara.

TS 4176 1984. Odunda Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Tayini Đçin Homojen Mescerelerden Numune Alma ve Laboratuar Numunesi Alınması, T.S.E., Ankara.

Türkyılmaz, E. ve Vurdu, H. 2005. Anadolu Simsir (Buxus sempervirens L.)’i Odununun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Gazi Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Kastamonu. (5) 2: 227–238,

U.S. Department of Agriculture. 1987. Wood handbook: wood as an Engineering material. Agric. Handbook, 72. (Rev.)Washington, DC: U.S. Department of Agriculture. 466 p.

Yaltırık, F., 1988. Dendroloji Ders Kitabı II Angiospermae. Đstanbul Üniversitesi Yayın No: 5509, 0. F, Yayın No: 390. Tas Matbaası, Đstanbul, 205–214 s.

Kaynak Göster

APA Güler, C , Şahin, H , Çiçek, E . (2010). Hercai Karaağacı (Ulmus leavis Pall.) Odununun Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 6 (1) , 3-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4826/320525