Genç Odun ve Olgun Odunun Lif Morfolojisindeki Farklılıklar Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmada, genç odun ve olgun odun arasında lif morfolojisindeki farklılıklar sedir ve okaliptüs ağaçlarından elde edilen test örnekleri üzerinde araştırılmıştır. Bu amaç için, lif uzunluğu, lif genişliği, lümen çapı ve çeper kalınlığı ölçülmüştür. Ölçümler genç odun ve olgun odun örnekleri üzerinde ayrı ayrı yapılmıştır. Odun örneklerinin maserasyon işleminde klorit yöntemi kullanılmıştır. Genç odun ile olgun odun arasındaki farklılıklar T testi ile belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, sedir ve okaliptüsün genç odun ve olgun odunlarının lif uzunlukları istatistiksel olarak belirgin şekilde farklıdır. Sedirde genç odun ve olgun odunun lif genişliği ve çeper kalınlığı istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. Ancak aynı farklar okaliptüste önemsizdir.

A Study on Differences in Fiber Morphology between Juvenile Wood and Mature Wood

In this study, the differences between juvenile wood and mature wood in fiber morphology on the samples prepared from cedar and eucalyptus were investigated. For this aim, cell length, cell width, lumen width, wall thicknesses were measured. The measurements were made on juvenile and mature wood, separately. In the maceration process, chlorite method was used. The differences between juvenile and mature wood were determined with T test. According to obtained findings, cell length of juvenile wood and mature wood of the cedar and eucalyptus were different significantly. Cell width and wall thickness of juvenile and mature wood in cedar were different significantly. But, the same differences were insignificant in eucalyptus.

Kaynakça

Adalı F 1944. Sağlık Ağacı Okaliptüs, Ziraat Vekâleti Neşriyat Müdürlüğü Genel Sayı: 609, Pratik Kitaplar Sayı:3, İstanbul, S:146.

Aiello AS ve Dosmann MS 2007.The Quest for the Cedar of Lebanon, Arnoldia: The magazine of the Arnold Arboretum 65 (1): 26-35.

Akbulut T ve Ayrılmış N, 2001. MDF Üretiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar, İÜ, Orman Fakültesi Dergisi, Seri B 51 (2):25-42.

Alkan Ç, Eroğlu H ve Yaman B, 2003. Türkiye’de Bazı Odunsu Angiospermae Taksonlarının Lif Morfolojileri, ZKÜ, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 5 (5): 102-108.

Anonim, 2006. Orman Varlığımız, Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, S:55, Ankara,1984.

Anonim, 2011. Cedrus Libani Taxonomy, http //en.wikipedia.org/wiki/Cedruslibani. (Son erişim tarihi: 08.08.2012)

Avcıoğlu E, 1992. Okaliptüs Odununun Dünyada Selüloz Ve Kağıt Endüstrisindeki Önemi, Ülkemizdeki Potansiyeli, 1.Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi, II.cilt, S:313-329, Trabzon.

Berkel A, 1951. Lübnan Sedirinde Teknolojik Araştırmalar, İÜ, Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 1:182-211.

Bhat KM, Bhat KV and Dhamodaran TK,1990, Wood Density And Fiber Length of Eucalyptus Grandis Grown in Kerala, India, Wood And Fiber Science, 22 (1):54-61

Bozkurt AY, 1971. Doğu Ladini (Picea Orientalis Link Et Carr.) İle Toros Karaçamı (Pinus Nigra var. Caramanica (Loud) Rehd.)’dan Birer Ağaçta Lif Morfolojisi Üzerine Denemeler, İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 21 (1): 70-93.

Bozkurt Y ve Erdin N, 1995. İğne Yapraklı ve Yapraklı Ağaç Odunlarında Tanım Özellikleri, İÜ, Orman Fakültesi Yayınları, Üniversite Yayın No:3907. İstanbul.

Bozkurt Y ve Erdin N, 1997. Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı, İ.Ü. Orman Fakültesi, Yayın no: 445, S: 136 ve 336, İstanbul.

Erdin N, 1983. Toros Sediri (Cedrus libani A.Richard) Odununun Anatomik Yapısı ve Özgül Ağırlığı Üzerine Araştırmalar, İÜ, Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 33 (2): 231-290

Evcimen BS, 1962. Türkiye Sedir Ormanlarının Ekonomik Önemi Ve Amenajman Esasları, İÜ Orman Fakültesi Dergisi (A), 12 (1) :27-66.

Göker Y ve Dündar T, 1999, Genç Odun Özelliklerinin Odun Kalitesi Ve Kullanım Yeri Üzerine Etkileri, İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri B, 49 (1,2,3,4): 31-41.

Green DW, Winandy JE ve Kretschmann DE, 1999. Mechanical Properties of Wood, Wood handbook, Wood as an Engineering Material. FPL-GTR-113, P:32, Madison.

Gürboy B ve Özden Ö, 1994, E.Camaldulensis ve E.Grandis Odununun Hacim-Ağırlık Değerleri ve Lif Morfolojisi, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 44 (1): 101,106

Göksel E, Gürboy B, Özden Ö. ve Atik C, 1995. Selüloz ve Kâğıt Endüstrisinde Eucalyptus Grandis, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt II, S: 166-167, Trabzon.

Gürses MK, 1990. Dünya'da ve Türkiye'de Okaliptüs, Kavak ve Hızlı G. Y. T. O. A. Araştırma Enstitisü Dergisi 1990/1, İZMİT, S. 1-19.

İstek A, Tutuş A ve Gülsoy SK, 2009, Sahil Çamı Odununun Lif Morfolojisi ve Kâğıt Özellikleri Üzerine Ağaç Yaşının Etkisi, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi 12 (1): 1-5.

Kojima M, Yamamoto H,Yoshid M, Ojio Y and Okumura K, 2009, Maturation Property Of Fast-Growing Hardwood Plantation Species: A View of Fiber Length, Forest Ecology and Management 257 (2009): 15–22.

Larson PR, Kretschmann DE, Clark III A and Isebrands JG, 2001. Formation and Properties of Juvenile wood in Southern Pines, A Synopsis, Forest Product Laboratory, General Technical Report, FPL-GTR-129, P:3.

Lima IL, Longuı LE, Junıor LS, Garcia NJ and Florsheim SMB, 2010. Effect of Fertılızatıon on Cell Sıze In Wood of Eucalyptus Grandis Hill Ex Maiden, Cerne, Lavras, 16 (4): 465-472

Örs Y ve Keskin H, 2001. Ağaç Malzeme Bilgisi, Gazi Üniversitesi Ders Kitabı, S:23, 54, Ankara.

Rocha FT, Florsheim SMB and Couto HTZ, 2004. Varıação Das Dımensões Dos Elementos Anatômıcos Da Madeıra De Árvores De Eucalyptus Grandis Hill Ex Maiden Aos Sete Anos, Revista,Instituto florestal, Sao paulo.

Sarıbaş M, 1993. Türkiyede Kültürü Yapılan ve Gelecekte Kültürü Düşünülen Okaliptüs Türlerinin Lif Morfolojisi ve Okaliptüs Odununun Kağıtçılıkta Kullanılma Olanakları, 2.Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi,S:133-142, TRABZON.

Sette Jr, CR, Filho MT, Dias CTS, Chagas MP, Laclau J P, 2009. Efeıto Da Aplıcação De Potássıo E Sódıo Nas Característıcas Do Lenho De Árvores De Eucalyptus Grandis W.Hıll, Aos 24 Meses De Idade, Floresta, Curitiba, PR, 39 (3): 535-546.

Silva CJ, Filho MT, Oliveria JTS, Castro VR, 2007, Influence of Age And Radıal Posıtıon On Fıber And Vessel Dımensıons Of Eucalyptus Grandis Hill Ex. Maiden Wood, Revista Árvore, Viçosa-MG, 31 (6): 1081-1090.

Spearing WE and Isenberg JH, 1947, The Maceration of Woody Tissue With Acetic Acid And Sodium Clorite, Science 105-2721, P:214.

Yaman B, 2007. Anatomy of Lebanon Cedar (Cedrus libani A.Rich.) Wood With İndented Growth Rings, Acta biologica Cracoviensia Series botanica 49 (1): 19-23.

Yıldızbakan A, Saraçoğlu Ö ve Özkurt A, 2007. Okaliptüs Baltalıklarında Hacim Ve Kuru Madde Hâsılat Araştırmaları, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 27, Tarsus.

Yılmaz E ve Gürses MK, 1997. Doğu Akdeniz Ormancılığında Sedir, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, DOA Dergisi, Sayı:3.

Wiedenhoelft AC and Miller RB, 2005. Structure and Function of Wood, Handbook of wood chemistry and wood composites, CRC Press, P: 30.

Kaynak Göster

APA Bal, B . (2012). Genç Odun ve Olgun Odunun Lif Morfolojisindeki Farklılıklar Üzerine Bir Araştırma . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 8 (2) , 29-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4821/290807