Hızlı Eskitme Testlerinde Emprenyeli Yongalevhaların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Değişimi

Çalışmanın amacı, emprenyeli yongalardan üretilen ve hızlı eskitme testlerine tabi tutulan yongalevhaların bazı fiziksel özelliklerindeki (ağırlık, kalınlık, rutubet yoğunluk) değişimleri incelemek ve bu değişimler üzerine emprenye işlemi değişkenlerinin (derişim, katılım oranı) etkilerini araştırmaktır. Laboratuvarda gerçekleştirilen yongalevha üretiminde, emprenye maddesi olarak, kolofan, alkid reçinesi, amonyum sülfat, borik asit, boraks, tanalith-CBC, borik asit+boraks ve tanalith-CBC+borik asit+boraks kullanılmıştır. Fiziksel özellikler, eskitme testlerinden önce ve sonra tayin edilmiştir. Bulgular, SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçta, hızlı eskitme testlerinde, yongalevhaların ağırlık, rutubet ve yoğunlukları azalma şeklinde bir davranış gösterirken, kalınlıkları ise artış şeklinde bir davranış sergilemiştir. Emprenye işlemi değişkenleri, rutubet hariç, diğer özelliklerin davranışlarını önemli derecede etkilemiştir. Ağırlık, rutubet ve yoğunluktaki kayıplarda, kontrole göre, kolofan ve alkid reçinesi için önemli derecede azalmalar olurken, borik asit+boraks ve tanalith-CBC+borik asit+boraks için önemli bir farklılık olmamıştır. Yoğunluk, ağırlık ve rutubet için, en düşük kayıp % 10.0 derişimdeki alkid reçinesinin, sırasıyla, % 1.0, % 1.5 ve % 3.0’lük katılım oranlarıyla olurken, en yüksek kayıp % 2.5 + % 2.5 derişimdeki borik asit+boraks karışımının % 1.5’lik katılım oranıyla olmuştur. Kalınlık için ise en az artış % 10.0 derişimdeki kolofanın % 1.5’lik katılım oranıyla gerçekleşirken, en fazla artış % 5.0+2.5+2.5 derişimdeki tanalith-CBC+borik asit+boraks karışımının % 0.6’lık katılım oranıyla bulunmuştur.

Changes in Some Physical Properties of Impregnated Particleboards of Accelerated Aging Tests

The aim of this study was to investigate effects of various wood impregnation substances on changes in weight, thickness, moisture and density of particleboards in accelerated aging tests. As wood impregnating agent, the following materials were used for production of experimental particleboards: colophony, alkyd resin, ammonium sulfate, boric acid, borax, tanalith-CBC, boric acid+borax, tanalith-CBC+boric acid+borax. The physical properties were measured before and after artificial aging tests. The results were analyzed by using SPSS statistical program by computer. In conclusion, the participation rates of wood impregnating agent affected significantly deteriorations in weight, thickness and density, except for moisture. Compared to controls, the deteriorations decreased significantly for colophony and alkyd resin, but no difference for boric acid+borax and tanalith-CBC+boric acid+borax. For weight, moisture and density, the lowest losses were obtained with 1.0%, 1.5% and 3.0% adding rates of alkyd resin (10%), respectively. The highest losses were found with 1.5% adding rate of boric acid+borax (2.5%+2.5%). For thickness, while minimum increase occurred with 1.5% adding rate of colophony (10%), maximum increase was obtained with 0.6% adding rate of tanalith-CBC+boric acid+borax (5.0%+2.5%+2.5%). 

Kaynakça

ASTM D–1037, 1996a, American Society for Testing and Materials: Standard Method of Evaluating the Properties of Wood-Based Fiber and Particle Panel Materials, Philadelphia, PA.

Berkel, A., 1972. Ağaç Malzeme Teknolojisi, 2. Cilt, İ.Ü. Yayınları No: 1745/183, İstanbul, 246-247 s.

Grigoriou, A., Passialis, C., 1990. Gum Rosin as Water Repellent Additive for Particleboard, Holzforschung und Holzverwertung, 5: 93–9 4.

Güntekin, E., 2009. Hızlı Yaşlandırma Testlerine Maruz Bırakılmış Çimentolu Lif Levhaların bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, SDÜ Orman Fak. Dergisi, A/2: 93–103.

Hall, J.H., 1982. Preservative Treatment Effects on Mechanical and Thickness Swelling Properties of Aspen Waferboard, FPJ., 32, 11/12: 19-26.

Hedley, M.E., 1976. Preservative requirements for exterior particleboard as from accelerated Laboratory evaluations, IR/GWP Eighth Annual Meeting, Document No: IRG/WP/265, 12-13 May, 1976.

Wildhaus, Switzerland. Kajita, H., 1991a. Improvement of Physical and Biological Properties of Particleboards by Impregnation with Phenolic Resin, Wood Science and Tech., 26: 63–70.

Kajita, H., 1991b. Durability Evaluation of Particleboards by Accelerated Aging Tests, Wood Sci. Technol. 25. 239–249.

Kartal, S.N., Clausen, C.A., 2001. Leachability and Decay Resistance of Particleboard Made From Acid Extracted and Bioremediated CCA-Treated Wood, International Biodeterioration and Biodegradation, 47/3, 183–191.

Karlsson, O.A., Mcnatt, J.D. and Verril, S.P., 1996. Vacuum-pressure Soak Plus Ovendry As An Accelerated-Aging Test For Wood-Based Panel Products, Forest Prod. J., 46/19: 8488.

Kılıç, A., Hafızoğlu, H., 2007. Açık Hava Koşullarının Ağaç Malzemenin Kimyasal Yapısında Meydana Getirdiği Değişmeler ve Alınacak Önlemler, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, A/2: 175-183.

Küreli, İ.; Yıldırım, K.; Söğütlü, C., 2003. Kalıp Preste Biçimlendirilmiş ve Kaplanmış Yongalevhanın (Werzalit) Sıcak Su Buharı Etkisinde Davranış Özellikleri, GÜ Fen Bilimleri Dergisi, 16/1: 225-2231.

Lee, P, 1989. Study on Combustion Properties of Some Wood Based Materials Treated with Fire Retarding Coating by Oxygen lndex Method, Seul National Univ. J. of Agricultural Sciences, Korea, pp. 205–210.

River, B.H., Gillespie, R.H., Baker, A.J., 1981. Accelerated Aging of Phenolic-Bonded Hardboards and Flakeboard, Forest Products Laboratory, Research Paper FPL 393.

Thomas, N., 1988. Fungal Resistance of Particle Boards Made from Various Types of Acetylated Chips, Holzforschung, 42/2: 123–126.

TS 642 ISO 554, 1997. Kondisyonlama ve/veya Deney İçin Standard Atmosferler-Özellikler, TSE, Ankara.

TS EN 317, 1999. Yonga Levhalar ve Lif Levhalar-Su İçerisine Daldırma İşleminden Sonra Kalınlığına Şişme Tayini, TSE, Ankara.

TS EN 322, 1999. Ahşap Esaslı Levhalar-Rutubet Miktarının Tayini, TSE, Ankara.

TS EN 323, 1999. Ahşap Esaslı Levhalar-Birim Hacim Ağırlığının Tayini, TSE, Ankara.

TS EN 325, 1999. Ahşap Esaslı Levhalar-Deney Numunelerinin Boyutlarının Tayini, TSE, Ankara.

TS EN 326–1, 1999. Ahşap Esaslı Levhalar-Numune Alma Kesme ve Muayene Bölüm 1:Deney Numunelerinin Seçimi, Kesimi ve Deney Sonuçlarının Gösterilmesi, TSE, Ankara.

Var, A. A., 2000. Emprenye Edilmiş Yongalardan Üretilen Yongalevhaların Bazı Teknolojik Özellikleri, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (Yayınlanmamıştır).

Var, A. A., 2006. Yapay Eskitmenin Bazı Odun Esaslı Levhaların Fiziksel Özelliklerine Etkisi, SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi, 10/2: 213–220.

Var, A. A., 2008. Farklı Katılım Oranlarında Uygulanan Çeşitli Emprenye Maddelerinin Yongalevhanın Yanma Özellikleri Üzerine Etkileri, Düzce Üniv. Ormancılık Dergisi, 4/1-2: 27-46.

Var, A. A., Yıldız, Ü.C., Kalaycıoğlu, H., 2002. Çeşitli Emprenye Maddelerinin Yongalevhanın Mekanik Özelliklerine Etkileri, SDÜ Orman Fak. Dergisi, A/1: 19–38.

Yıldız, Ü.C., Var, A.A., Kalaycıoğlu, H., Yıldız, S., 2005. Specific Gravity and Moisture Content of Particleboards Treated with Various Chemicals, IRGWP 36th Annual Meeting, IRG/WP 05-40310, 24-28 April, 2005, Bangalore, India

Var, A. A., 2010. Borlu Madde Katılım Oranının Yongalevhanın Fiziksel Özelliklerine Etkileri, SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi, 14/3: 235–245.

Kaynak Göster

APA Var, A . (2012). Hızlı Eskitme Testlerinde Emprenyeli Yongalevhaların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Değişimi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 8 (2) , 9-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4821/290291