Ekolojik Faktörlerin Odun Özelliklerine Etkisi

Ağaçların gelişimini etkileyen en önemli faktörler ağacın genetik yapısı ve ekolojik faktörlerdir. Ağaçlar yaşamları boyunca farklı ekolojik faktörlerin etkisi altında kalmaktadırlar. Bu ekolojik faktörler; fizyografik, klimatik, edafik ve biyotik faktörler olup ağacın büyümesini, oluşan yıllık halka yapısını, odunun mikroskobik, fiziksel ve mekanik özelliklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Ekolojik faktörlerin etkisi sonucunda değişen odun özellikleri, odunun kullanım alanlarını da etkilemektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin ve dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde yetişen farklı ağaç türlerinin ekolojik faktörlerden nasıl etkilendiği literatür taraması niteliğinde açıklanmıştır. Literatür araştırması; ekolojik odun anatomisi, yıllık halka yapısı, odunun fiziksel ve mekanik özellikleri olmak üzere üç bölümden oluşmuş ve elde edilen bilgiler doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Effect of Ecological Factors on Wood Properties

The most important factors that affect the growth of the trees are tree's genetic structure and ecological factors. Trees are subjected to the influence of different ecological factors throughout their lives. These ecological factors are physiographic, climatic, edaphic and biotic factors, and significantly affect the growth of the tree, ring structure, and it’s microscopic, physical and mechanical properties. In this review study, how ecological factors affect different tree species growing in different geographical regions of Turkey and all around the world was investigated. Review of the literature is composed of three parts including ecological wood anatomy, annual ring structure, physical and mechanical properties of wood. Suggestions have been made in accordance with the information obtained.

Kaynakça

Aguilar-Rodriguez S, Terrazas T and Lopez-Mata L. 2006. Anatomical Wood Variation of Buddleja cordata (Buddlejaceae) Along its Natural Range in Mexico. Trees 20: 253-261,

Alves E. S and Angyalossy-Alfonso V. 2000. Ecological Trends in the Wood Anatomy of Some Brazilian Species. 1. Growth Rings and Vessels. IAWA Journal 21(1): 3-30,

Baas P and Miller R. B. 1985. Functional and Ecological Wood Anatomy Some Introductory Comments. IAWA Bulletin n.s. 6(4): 281-282,

Barajas-Morales J 1987. Wood Specific Gravity in Species from Two Tropical Forests in Mexico. IAWA Bulletin n.s. 8(2): 143-148,

Kaynak Göster

APA Topaloglu, E , Ay, N , Altun, L . (2017). Ekolojik Faktörlerin Odun Özelliklerine Etkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 10 (1) , 84-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27445/288660