Postmodernizm ve Kent Tasarımı

Tarihsel perspektif içinde modernizm sonrasında ortaya çıkan postmodernizm birçok bilimsel disiplinde tartışılmaya başlanmış ve özellikle mimaride kendine geniş bir yer bulmuştur. Postmodernizmin kentsel mekânın düzenlenmesinde oynağı rol çalışmanın temelini oluşturmuş, akımın kent tasarımı ve kent mimarisi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada, postmodernizmin tarihçesi, tanımı, gelişimi ve düşüncesel kaynaklarının kente bakışı ile postmodernizmde kent tasarımı anlayışı anlatılmak istenmiştir.

Postmodernism and Urban Design

Postmodernism has occurred after modernism in historical perspective started to be discussed within many scientific disciplines and has found itself in a wide range especially in architecture. The role of postmodernism that it played for urban recruitment is the basis of this research, the effects of above urban design and architecture examined. In this study, postmodernism’s history, definition, development and thought-resources with a view of the city in the urban design concept of postmodernism is described.

Kaynakça

Anonim, 2013a. Güncel Türkçe Sözlük, Postmodernizm, http://www.tdk.gov.tr/index.php? option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.52c5bc5f541af2.08433292,

Anonim, 2013b. Modernizim ve Postmodernizim Kavramları, http://erayem.blogspot.com/ 2010/09/modernizm-ve-postmodernizm-kavramlari.html,

Adams, D. J. 1998. Yazılı Görüşme, Postmodernizm, Çev: Yrd. Doç. Dr. Temel Yeşilyurt,

Anderson, P. 2002. Postmodernitenin Kökenleri, Çev: Elçin Gen, İletişim Yayınları, İstanbul,

Batı, U. 2007. İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Cilt:5, Sayı:4, İstanbul,

Bertens, H. and Fokkema, D.W. 1997. İnternational Postmodernism: Theory and Literary Practice, John Benjamins B.V, Amsterdam, Philadelphia,

Best, S. and Kellner, D. 2010. Postmodern Teori: Eleştirel Soruşturmalar, Çev: Mehmet Küçük, s.23, 24, 16, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,

Docherty, T. D. 1995. Postmodernizm: Bir Giriş, Çev: Yavuz Alogan, Sarmal Yayınevi, İstanbul,

Doltaş, D. 2003. Postmodernizm ve Eleştirisi Tartışmalar/Uygulamalar, s.33-34, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,

Drolet, M. 2004. The Postmodernism Reader: Foundational Texts, Routledge, New York,

Kaynak Göster

APA Bingöl, B . (2017). Postmodernizm ve Kent Tasarımı . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 10 (1) , 14-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27445/288647