Bir Spekülatif Felsefenin Ana Hatları: çember ve Varolma(ma) Alanları

Bu çalışmada, ilkin Lacan, Badiou ve Hegel’in felsefi görüşlerinden yola çıkılarak ileri ve geri adımlamalı olarak adını verdiğimiz ontolojiler türetildi. Bu arada “Bir’in İki İle İlişkisi” biçimindeki kavramsallaştırmamızın ana fikri betimlenmeye çalışıldı. Aynı zamanda ileri ve geri adımlamalı ontolojilerin bu kavramsallaştırmamızın altında nasıl yer aldığı diğer deyişle bu kavramsallaştırmamızdan nasıl çıkarsanabildiği gösterilmeye çalışılmıştır. Bunların yanı sıra, ileri ve geri adımlamalı ontoloji örnekleri olarak Lacan, Badiou ve Hegel ontolojilerinin Kartezyen düzlemde gösterimi ve bu gösterim üzerinden karşılaştırılmaları da yapılmıştır. Böylece ilk defa ontolojiyi biçimleyen kurallar, soyut olarak Kartezyen düzlemde analiz edilebilir bir nitelik kazanmıştır. Çalışma ileride ortaya çıkabilecek spekülatif bir felsefenin ona hatlarını belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Son olarak, “Bir’in İki İle İlişkisi” adındaki kavramsallaştırmamızı da bu spekülatif düşüncenin belkemiğini oluşturan düşünce olarak anlayabiliriz ya da anlamalıyız

Outlines of A Speculative Philosophy: Circle and Ontology/Non-ontology

In this study, what we have called as the backward stepped and forward stepped ontologies are derived from the departure of philosophical views of Lacan, Badiou and Hegel. Meanwhile, it was tried to describe the main idea of our conceptualization of “the relationship of One with Two”. In addition, it was tried to be showed that how the backward stepped and forward stepped ontologies are under the effect of this conceptualization or are inferred from that in other words. Beside these, it is made the illustration of the ontologies of Lacan, Badiou and Hegel as the backward stepped and forward stepped ontologies in Cartesian plane and then they are compared in that plane. Thus, as first time, the rules that form an ontology had the property as abstractly analyzable in Cartesian plane. This study is a study that determines for the outlines of any future speculative philosophy. Finally, we can hereby understand or should understand this as our conceptualization or the idea of “the relationship of One with Two” is a thought in terms of the backbone of that speculative philosophy

Kaynakça

Aristotle (1908). Metaphysics (Çev. W. D. Ross), USA.

Badiou, Alain (2005). Being and Event (Çev. Oliver Feltham), Continuum, USA.

Badiou, Alain (2007, Feb 6), “Destruction, Negation, Subtraction” –on Pier Paolo Pasolini, Graduate Seminar - Art Center College of Design in Pasadena

Dursun Yücel (2009).“Lacan’ın Düşüncesindeki “Bir” Eksik Üzerine”, MonoKL, sayı: 6-7, İstanbul.

Dursun Yücel (2013). “Badiou’da İki’yi Dengeye Oturtmak ya da Bir’in Hesaba Katılışı”, FLSF, Sayı 15, Ankara

Dursun Yücel (2015). “Varlık Ağacı ve Türeyişi”, FLSF, Sayı 20, Ankara.

Dursun Yücel (2014). Oyunun Ontolojisi, Doğu Batı Yay. Ankara.

Hallward, Peter (2003). A Subject to Truth, Minneapolis & London: University of Minne- apolis Press.

Hegel (1969a). Wissenschaft der Logik I, Werke 5, Suhrkamp, Germany.

Hegel (1969b). Wissenschaft der Logik II, Werke 6, Suhrkamp, Germany.

Hegel,(1969c). Science of Logic (tr. A. V. Miller), Humanities, New York.

Hegel (1975). Logic, Encyclopaedia of the Philosophical Sciences (Çev. W. Wallace), Oxford Press, Malta.

Hegel (1830). Enzyklopadie Der Philosophischen Wissenschaften Im Grundrisse.

Plato (1925). Parmenid, Plato in Twelve Volumes (çev. Harold N. Fowler), Vol 9, Harvard University Press: London.

Plato (2013). Republic Books 6-10, tr. Chris Emlyn-Jones and William Preddy, Loeb clas- sical Library, London.

Werner Marx (1954). The Meaning of Aristotle’s ‘Ontology’, Martinus Nijhoff, Holland.

Kaynak Göster

APA Dursun, Y . (2017). Bir Spekülatif Felsefenin Ana Hatları: çember ve Varolma(ma) Alanları . Dört Öge , (12) , 15-38 .
  • ISSN: 2146-7064
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Nobel Akademik Yayıncılık

10.1b 6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bilimsellik Ölçütü olarak “Açıklamanın” Doğası

S Ertan TAĞMAN

David Lewis’in Karşıt-Olgusal Bağlılık Kavramında Zamansal Asimetri Meselesi

Emre Arda ERDENK

Toplumsal Cinsiyet ve Bilim İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Seda ÖZSOY, Ümit ÖZTÜRK, Yakup KAHRAMAN

Bilim Tarihinde Araştırma ve Yazma Yöntemi

Remzi DEMİR, İnan KALAYCIOĞULLARI

Nietzsche ve Benjamin’de Esrik Deneyim ya da ‘Rausch’ Üzerine

Zülfükar Emir ÖZER

Portekiz’de çağdaş Bilim Tarihiyle İlgili Görüşler

Melek Dosay GÖKDOĞAN, Yavuz Selim DOKUMACI

Editör Yardımcıları Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sibel Kibar Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü Arş. Gör. Tarık Tuna Gözütok Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Burak Can SERDAR, Tarık Tuna GÖZÜTOK, Şafak URAL, Yerel Süreli YAYIN, Nevzat ARGUN, Yazı İşleri MÜDÜRÜ, Hilal Süslü ARGUN, Ercan SALĞAR, Deniz KUNDAKÇI, Posta Çeki HESABI, İnan KALAYCIOĞULLARI, F Jamil RAGEP, Kenan GÜRSOY, İlber ORTAYLI, Melek Dosay GÖKDOĞAN, Feza GÜNERGUN, Sabri BÜYÜKDÜVENCİ, Hüseyin Gazi TOPDEMİR,

Michel Foucault’nun Magritte Yorumu ve Sözcük Nesne Kopukluğu

Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN

Adalet Doğal mı Yoksa Yapay mı Bir Erdemdir? Hume’un Adalet Üzerine Felsefesinden Deleuzeyen Çıkarımlar

Sibel KİBAR

Konya Örneği Bağlamında Tinsel Üretim ile Mekânın Karşılıklı Yapılandırıcı Etkilerinin İncelenmesi

Svitlana Nesterova COŞKUN