Yenidoğanlarda pnömotoraks deneyimlerimiz

Amaç: Yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı yapan nedenlerden biri de pnömotoraks olup, mekanik ventilasyon tedavisi, mekonyum aspirasyonu sendromu, solunum güçlüğü sendromu ve perinatal asfiksi nedeniyle canlandırma işlemi uygulanan olgularda gelişme riski yüksektir. Hastanemiz yenidoğan bakım ünitesinde semptomatik pnömotoraks saptanarak tedavi edilen olgular geriye dönük olarak incelenmiştir. Gereç ve yöntem: Ocak 2003-Ocak 2006 tarihleri arasındaki 7 pnömotorakslı olguda gestasyonel yaş, ağırlık, aminon sıvısının mekonyumla boyalı olup olmadığı, primer akciğer patolojisi varlığı ve pnömotoraksın tarafı değerlendirildi. Tanıda akciğer grafisi ve bazı olgularda konjenital anomali varlığını araştırmak için bilgisayarlı tomografi yapıldı. Toraks drenaj işlemi için 10 F tüp kullanıldı. Bulgular: 7 olgunun değerlendirilmesinde; pnömotoraks insidansı %1,2 (7/570), erkek kız oranı 1,3, başvuru zamanı 10 saat ile 6 gün idi. 5 hasta (%71,4) prematürdü. Pnömotoraks sağda 3 (%42,9), bilateral 4 (%57,1) vakada mevcuttu. Serimizde mortalite % 57,1 olarak bulunmuştur. Vefat eden olguların büyük bir kısmı (%75) prematüre, solunum güçlüğü sendromlu ve iki taraflı pnömotoraksı olan olgulardı. Sonuç: Yenidoğan pnömotoraks olgularında mortalitenin prematürite, SGS ve iki taraflı pnömotoraks varlığında yüksek olması literatür ile uyumlu bulundu.

___

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

17.4b8.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The current status and factors affecting the level of knowledge regarding basic life support measured in resident physicians

Serkan ŞENER, Gürkan ERSOY, Murat ÖZSARAÇ, Ersin AKSAY, Nazmiye KOYUNCU

Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri

Elif AKALIN, Özlem EL, Çiğdem BİRCAN, Selmin GÜLBAHAR, Mustafa ÖZKAN, Kadir BACAKOĞLU, Selkin YILMAZ, Burcu KANER, Ebru ŞAHİN, Ahmet EKİN, Sema ÖNCEL

Parazitler canlıların davranışları üzerine etkili mi?

Leyla ÖVER, Ümit AKSOY

Yenidoğanlarda pnömotoraks deneyimlerimiz

Canan ALDIRMAZ AĞARTAN, Hakan UZUN, Gültekin MİNDAN, Dursun Ali ŞENSES, Kenan KOCABAY

Ani kalp durmasında ileri kardiyovasküler yaşam desteği ilaçlarının kullanımı

Pınar ÜNVERİR, Özgür KARCIOĞLU, Cüneyt AYRIK

Çocuklarda idrar yolu infeksiyonu etkenleri ile yaş ve cinsiyet ilişkisinin araştırılması

Aldırmaz Canan AĞARTAN, A. Demet KAYA, Muhterem YÜCEL

Case report: The formation variation of the median nerve

Çiğdem İÇKE, Kizanoğlu Hale TEMİZKAN

A rare cause of intrathorasic mass in an asymptomatic child

Duygu ÖLMEZ, Arzu BABAYİĞİT, Nevin UZUNER, ÖZLEM TÜFEKÇİ, Handan ÇAKMAKÇI, Dilek TEZCAN, Özkan KARAMAN

Benign childhood myositis: A disease that should be considered in the differential diagnosis of a child who acutely refused to walk

Orkide HÜDAOĞLU, Uluç YİŞ, Semra KURUL, Eray DİRİK

Çocukluk çağında anal fissür oluşumunu etkileyen faktörler

Banu COŞKUN, ÖZGE YILMAZ, Muzaffer POLAT, Erbay Pınar DÜNDAR, Erhun KASIRGA