Case report: The formation variation of the median nerve

Literatürde plexus brachialis’in (PB) oluşumu, ilerleyişi ve dağılımı ile ilgili varyasyonlar bildirilmektedir. Bu varyasyonların anlaşılabilmesi için PB anatomisi iyi bilinmelidir. PB alt dört servikal spinal sinir (C5 – C8) ile birinci torakal spinal sinirin (T1) ön dallarının birleşmesi ile oluşur ve üst ekstremiteye giden motor, duyu, sempatik lifleri taşır. Dördüncü servikal spinal sinirin ön dalı sıklıkla beşinci servikal spinal sinire giden bir dal verirken; birinci torakal spinal sinir de ikinci torakal spinal sinirin ön dalından gelen bir dal alır. Klasik olarak, nervus medianus (NM) C6–C8 ve T1 spinal sinirlerin ön dallarından oluşan radix medialis ve radix lateralis’in arteria axillaris’in ikinci bölümüne uyan bölgede birleşmesi ile meydana gelir. Çalışmamızın amacı nervus medianus (NM) oluşum varyasyonu gösteren olgumuzu, anatomik landmarklar dikkate alınarak yapılanlineer ölçümlerin yardımı ile sunmaktır. Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarında gerçekleştirildi. Disseksiyonlar sırasında formaldehid ile fikse edilmiş bir erkek kadavranın sol axilla bölgesinde NM’nin oluşum varyasyonu gözlendi. NM, PB’nin radix lateralis’inden gelen iki, radix medialis’inden gelen bir olmak üzere toplam üç dalın birleşmesi ile oluşmuştu. Olgunun sağ axilla bölgesinde NM’nin oluşumu normal olarak gözlendi. NM’yi oluşturan dalların komşu yapılarla olan ilişkileri yapılan ölçümlerle değerlendirildi. NM formasyonundaki farklılıklar hem sinirin kendisi hem de çevre dokular ile olan ilişkisinde önem taşır. NM’nin yapısına katılan dallar yerleşimleri nedeniyle arteria axillaris’de bası bulgularının ortaya çıkmasına neden olabilirler. Ayrıca NM’a komşu bölgelerde yer alan yapılar da siniri oluşturan dallar üzerine bası yapabilir. NM’un oluşum varyasyonları cerrahi uygulamalar sırasında ve klinik bulguların değerlendirilmesi sürecinde hatırda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler:

Brakial pleksus, Kadavra, Erkek, Median sinir

Olgu sunumu: Nerves nedianus'un oluşum varyasyonu

SUMMARY Variations in the formation, course and distrubution of the brachial plexus (BP) have been reported in the literature. The anatomy of the BP should be known well for understanding of these variations. The BP is formed by union of the ventral rami of the lower four cervical (C5–C8) and first thoracic (T1) spinal nerves, and supplies motor, sensory, and sympathetic nerve fibers to the upper limb. The fourth cervical ventral ramus frequently gives a branch to the fifth and the first thoracic ventral ramus often receives a contribution from the second thoracic ventral ramus. Classically, the median nerve (MN) (6–C8 and T1) s formed by fusion of its medial and lateral roots, derived from the respective cords of the BP where they oppose the second part of the axillary artery. The objective of this study was the present the case, showing variation in the formation of the median nerve (MN), by the aid of the lineer measurements considering anatomic landmarks. This study was performed in the laboratory of the Department of Anatomy, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine. During the dissections we observed that a formation variation of the MN in the left axillary region of the formaldehid fixed adult male cadaver. The MN was formed by the fusion of three roots, two from the lateral and one from the medial cord of the BP. In the right axillary region of the cadaver formation of the MN was observed as normal. The relationship of the roots, constituting the MN, with the neighbourhood structures was determined by linear measurements. The variations in the formation of the MN is of great importance for the relationship of the nerve both itself and neighbourhood structures. The roots constituting the MN can be caused to pressure symptoms on axillary artery depending on their locations. Also the structures located in the neighbourhood area of the MN can make pressure to the roots of the MN. Variations in the formation of the MN should be remembered during the surgical approaches and evaluation of the clinical symptoms.

Kaynakça

1. Saeed M, Rufai AA. Median and Musculocutaneous nerves: Variant formation and distribution. Clinical Anatomy 2003; 16:453-457.

2. Williams PL, Bannister LH, Berry MM, Collins P, Dyson M, Dussek JE, Ferguson MWJ, editors. 1995. Gray’s anatomy. 38th Ed. Philadelphia: WB-Saunders. 1266-1272.

3. Sargon MF, Uslu SS, Celik HH, Aksit D. A variation of the median nerve at the level of brachial plexus. Bulletin de I' Association des Anatomistes 1995; 79:25-26.

4. Sarsilmaz M, Sendemir E, Celik HH, Gumusalan Y, Simsek C. Some variations of the brachial plexus in man. Turkish Journal of Medical Research 1993; 11: 161-165.

5. Roberts WH. Anomalous course of the median nerve medial to the trochlea and anterior to the medial epicondyle of the humerus. Annals of Anatomy 1992; 174:309-311.

6. Gacek RR. Neck dissection injury of a brachial plexus anatomical variant. Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery 1990; 116:356-358.

7. Partridge BL, Partridge BL, Katz J, Benirschke K. Functional anatomy of the brachial plexus sheath: Implications for anesthesia. Anesthesiology 1987;66:743-747.

8. Amr SM, Moharram AN. Repair of brachial plexus lesions by end-to-side side-to-side grafting neurorrhaphy: Experience based on 11 cases. Microsurgery 2005;25:126-46.

9. Sargon MF, Borman H. An anomalous formation of the median nerve. Gazi Medical Journal 1994; 1:51-53.

10. Benjamin A, Hirschowitz D, Arden GP, Blackburn N. Doppelosteotomie am Schultergelenk. Orthopade 1981; 10:245-249.

11. Seradge H, Orme G. Acute irreducible anterior dislocation of the shoulder. J Trauma 1982; 22:330-332.

Kaynak Göster