Çocukluk çağında anal fissür oluşumunu etkileyen faktörler

Amaç: Anodermal yırtık ya da kesik olarak tanımlanan anal fissür oluşumunda konstipasyon başta olmak üzere birçok faktör etkilidir. Bu çalışmanın amacı anne sütüyle beslenmenin, defekasyonun, anal bölge temizliği ve bakımının anal fissür gelişimine etkisinin belirlenmesidir. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya İzmir Bornova Atatürk Sağlık Ocağı ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Polikliniğine Ocak-Mart 2006 arasında başvuran yaşları 1-17 ay arası (ortalama  standart sapma 6,6  4,0 ay) 72 bebek (40 erkek 32 kız) alındı. Bunlar anal fissür saptanan ve saptanmayan bebekler olarak iki gruba ayrıldı. Bebeğin yaşı, beslenmesi, defekasyon ritmi, gaita kıvamı, doğumdan sonraki gaita çıkış zamanı, konstipasyon için tedavi görüp görmediği, önceki anal fissür öyküsü ve yıkanma sıklığı kaydedildi. Hazır bez kullanımı, anal bölge bakımı ve temizliğinde kullanılan ajanlar soruldu. Bebeklerin tümüne ayrıntılı anal bakı yapıldı. Bulgular: Anal fissürü olan grupta 29, olmayan grupta 43 bebek vardı. Anne sütü ile beslenme anal fissür gelişiminden koruyucu bulundu (eksponensiyel B = 0,11, %95 CI = 0,02 – 0,76). Defekasyon ritmi ve gaita kıvamı iki grup arasında anlamlı farklı olmasına karşın regresyon analizinde anlamlı farklı bulunmadı (sırası ile p=0,09 ve 0,29). Anal bölge temizliğinde ıslak mendil kullanımının anal fissür riskini anlamlı arttırdığı saptandı (eksponensiyel B= 11,0, %95 CI= 2,13 – 57,6). Önceki anal fissür öyküsü regresyon analizinde anlamlılığını yitirdi (eksponensiyel B= 4,34, %95 güven aralığı= 0,89 – 20,99). Regresyon analizi modeline alındığında yaştaki her 1 aylık artışın fissür riskini 1,4 kat arttırdığı bulundu. Doğumdan sonra ilk defekasyon zamanı, konstipasyon tedavisi, yıkanma sıklığı ve anal bölge bakımının her iki grup arasında anlamlı farklılık göstermedi. Sonuç: Anne sütü alımının anal fissür gelişimi riskini azalttığı, ıslak mendil kullanımının ise arttırdığı düşünülmüştür.

The factors that affect developing anal fissure in childhood

SUMMARY Objective: Many factors especially constipation play a role in the development of anal fissure that is defined as anodermal tear or cut. The aim of this study was to evaluate the influence of breast feeding, defecation, anal hygiene and care on development of anal fissure. Material and method: The study included 72 children (40 males 32 females) aged 1-17 months (mean  standard deviation 6.6  4.0 months) who presented to Izmir Bornova Ataturk Health Center and Celal Bayar University Pediatric Gastroenterology

Kaynakça

1. Pfenninger JL, Zainea GG. Common anorectal conditions: Part II. Lesions. Am Fam Physician 2001;64:77-88.

2. Johnson S, Jaksic T. Benign perianal lesions. In: Pediatric Gastrointestinal Disease Eds: Walker WA, Goulet O, Kleinman RE, Sherman PM, Schneider BL, Senderson IR. B.C. Decker Inc, Hamilton Ontario, 2004; 597-599.

3. Billingham RP, Isler JT, Kimmins MH, Nelson JM, Schweitzer J, Murphy MM. The diagnosis and management of common anorectal disorders. Curr Probl Surg 2004;41:586-645.

4. Yılmazlar T. Benign anorektal hastalıklar. In: Memik F, editor. Klinik Gastroenteroloji. Bursa: Nobel ve Güneş Tıp Kıtapevi, 2004; 498.

5. Garrido R, Lagos N, Lattes K et al. Gonyautoxin: new treatment for healing acute and chronic anal fissures. Dis Colon Rectum 2005;48:335-340.

6. Pfenninger JL, Zainea GG. Common anorectal conditions: Part I. Symptoms and complaints. Am Fam Physician 2001;63:2391-2398.

7. Di Lorenzo C. Approach to the child with constipation and encopresis. In: Rudolph CD, Rudolph MR, editors: Rudolph’s Pediatrics. United States of America: McGraw- Hill, 2002; 1368-1370.

8. Simpson J, Lund JN, Thompson RJ, Kapila L, Scholefield JH. The use of glyceryl trinitrate (GTN) in the treatment of chronic anal fissure in children. Med Sci Monit 2003; 9:123-126.

9. Alarcon PA, Tressler RL, Mulvaney A, Lam W, Comer GM. Gastrointestinal tolerance of a new infant milk formula in healthy babies: an international study conducted in 17 countries. Nutrition 2002;18:484-489.

10. Lonnerdal B. Nutritional and physiologic significance of human milk proteins. Am J Clin Nutr 2003;77:1537-1543.

11. Andiran F, Dayi S, Mete E. Cows milk consumption in constipation and anal fissure in infants and young children. Paediatr Child Health 2003;39:329-331.

12. Levy J. Immunonutrition: The pediatric experience. Nutrition 1998;14: 641-647.

13. http://www.madehow.com/Volume-6/Baby-Wipes.html

Kaynak Göster