Torakolomber vertebra kırıklarında spinal kanal daralması ile nörolojik yaralanma arasındaki ilişki

Amaç: Torakolomber vertebra kırıklı hastalarda travmadan sonra (3 ay içinde) ve geç postoperatif (6 ay içinde) dönemde Bilgisayarlı Tomografi (BT) tetkiki ile spinal kanal daralma oranını ve aynı dönemlerde nörolojik bakı ile nörolojik yaralanma düzeylerini belirleyerek; aralarındaki korelasyonu ve BT'niıı bu değerlendirmedeki yerini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Torakolomber vertebra kırığı tanısı almış ve cerrahi tedavi görmüş 28 hasta preoperatif ve geç postoperatif dönemde BT ile incelendi. Ayrıca her hastanın Frankel Sınıflamasına göre nörolojik değerlendirmeleri yapıldı. Her hastada kanal işgal yüzdeleri tek tek belirlenip istatistiksel hesaplaması yapıldı. Bulgular: Olguların %61'i yüksekten düşme, %39'u trafik kazasıydı. Ortalama yaş 34,6 olup hastaların %57'si erkek, %43'ü kadındı. 28 hastanın 18'inde (%64,3) nörolojik yaralanma mevcuttu. Frankel A'dan Frankel E'ye kadar beş ayrı nörolojik derecede ortalama kanal işgal oranı sırasıyla %66, %51, %37, %21 ve %27 idi. Kanal darlığının artması ile nörolojik yaralanmanın ağırlaşması arasında doğru orantılı ve anlamlı bir ilişki bulundu. Geç dönemde kanal işgal oranı ile nörolojik durum arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadı. Yaralanmanın seviyesinin de nörolojik yaralanma derecesini etkilediği görüldü. Sonuç: Torakolomber vertebra kırıklarında nörolojik yaralanma primer olarak ilk travmanın ağırlığı ile belirlenmektedir. Yaralanmanın seviyesiyle birlikte ilk travma anında oluşan kanaldaki darlığın miktarı nörolojik yaralanmanın ağırlığını belirleyici unsurlardandır. Spinal kanalın görüntülenmesinde, kanal işgal oranının tesbitinde, tedavi planlanması ve postoperatif komplikasyonların değerlendirilmesinde BT üstün ve değerli bir görüntüleme yöntemidir.

The relationship between the spinal canal diameter and the neurological deficit severity in spinal injuries

Objective: Patients with thoracolomber fractures were evaluated with c.t scan before and after operation in order to detect the degree of obliteration in the spinal canal. Also neurological evaluation was done. The relationship between spinal canal obliteration and the neurolojical deficit and the role of CT in this evaluation was . investigated. Material and method: Pre and postoperative CT scans were performed in 28 cases with vertebra fractures. Also they were evaluated neurologically according to the Frankel Classification. Results: 61% of the patients fell from a high place, 39% had a traffic accident. Avarage age was 34.6. 57% was male, 43% was female. Spinal canal obliteration per-cent was measured for each patient. 64.3% of the patients had neurological deficit. Spinal canal obliteration was classified neurologically as Frankel A, B, C, D, E and the ratios were as follows in the same order 66%, 51%, 37%, 21%and 27%. The spinal canal narrowing and neurological deficit severity was correlated well. But there wasn't such a correlation at the late stage. Also the level of trauma affected the neurological deficit severity. Conclusion: In thoracolomber vertebra fractures neurological deficit is primerally correlated with the severity of trauma at first. The spinal narrowing and the level of trauma verrifies the severity of neurological deficit. CT examination is a good guide for planning surgery, finding out the spinal narrowing ratio and detecting the postoperative complications.

___

1. Argenson C, Lovet J, De Perefli F et al. Instrumentation for the fixation of thoracic and lumbar vertebral fractures (110 Cases). Acts Orthop Traumatol Turc 1993; 27: 248-256.

2. Anderson AF, Green N. Residual functional deficit after partial fibulectomy for bone graft. Clin Ortpoh 1996; 260:137-140.

3. Altınmakas M, Aydoğdu N, Şehirlioğlu A, Yaman H, Molla G. Aplication of transpeduculer screw to the fractured vertebra in thoracolumbar burst fracture, 4 th International Congress on Spine Surgery, İzmir, Turkey, 1996.

4. Apple, DF. Spinal cord injury rehabilitation in spine. Ed RH. Rothman, FA Simeone. Third edition W.B. Saunders Company 1992; 1225-1246.

5. Harris, JM. Spinal imaging in skeletal trauma. Ed. BD Browner, JB Jupiter AM, Levine PG, Trafton WB. Saunders Company. Vol 1, 1992; 605-622.

6. Daffner RH. Thoracic and lumbar vertebral trauma. Orthop Clin North Am 1990; 21:463-482.

7. McGrory BJ, Vander Wilde RS, Currier BL, Eismont FJ. Diagnosis of subtle thoracolumbar burst fractures. A new radiographic sign. Spine 1993; 18:2282-2285.

8. Zjöström L, Karlström G, Peck P. Indirect spinal canal decompression in burst fractures treated with pedicle screw instrumentation. Spine, 1996;21: 113-123.

9. Keene JS, Fischer SP, Vanderby R Jr. Significance of acute post traumatic bony encroachment of the neural canal Spine, 1989;14: 799-802.

10. Chapman JR, Anderson PA. Thoracolumbar spine fractures with neurolojic deficit. Orthop Clin North Am, 1994;25:595-612.

11. Davies, LA, Warren, SA, Reid, DC. Incomplete neural deficit in thoracolumbar and lumbar spine fractures, reliability of Frankel and Sunnybrook Scales Spine, 1993;18:257-263.

12. El Masry, WS, Tsubo M, Katoh S. Validation of the American Spinal Injury Association (ASIA) Motor Score and the National Acute Spinal Injury Study (NA SCIS) Motor Score Spine, 1996;21: 614-619.

13. Vaccaro AR, Nachwalter RS, Klein GR, Sewards JM, Albert TJ, Garfin SR. The significance of thoracolumbar spinal canal size in spinal cord injury patients. Spine 2001; 26:371-376.

14. Knop C, Blauth M, Buhren V et al. Surgical treatment of injuries of the thoracolumbar transition. 2: Operation and roentgenologic findings. Unfallchirurg 2000; 103: 1032-1047.

15. Kim NH, Lee HM, Chun IM. Neurologic injury and recovery in patients with burst fracture of the thoracolumbar spine. Spine 1999; 24:290-293; discussion 294.

16. Hashimato T, Kaneda K, Abumi K. Relationship between traumatic spinal canal stenosis and neurologic deficits in thoracolumbar burst fractures. Spine 1988; 13: 1268-1272.

17. Denis F. Spinal instability as defined by the threecolumn spine concept in acute spinal trauma Clin Orthop 1984; 189: 65-76.

18. Kılıçkap C, Eren AH, Zayim E. Assesment of plain radiograph and CT scanning of thoracic and lumbar spine fractures. Represented in third International Congress of Spine Surgery in Turkey. 2-6 October 1994.

19. Eren AH, Kılıçalp C, Zaim E. Omurga burst kırıklarında spinal kanal daralması ile nörolojik yaralanmanın ağırlığı. Acta Ortop Et Traumatologica Turcica, 1995; 29: 189-191.

20. Wessberg Z, Wang Y, Irstam L, Nordwall A. The effect of surgery and remodelling on spinal canal measurements after thoracolumbar burst fractures. Eur Spine J 2001; 10:55-63.

21. Daily Z. Remodeling of the spinal canal after thoracolumbar burst fractures. Clin Orthop 2001; 382: 119- 123.

___

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

17.3b8.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tip 1 diabetes mellitus ve çölyak hastalığı birlikteliği: Olgu sunumu

Neşe ÖGER, Yılmaz Özge İKİZOĞLU, Erhun KASIRGA, Betül ERSOY

Yüksek doz interferon-alfa 2b ile tedavi edilen delta hepatiti tanılı hastada retinopati gelişmesi

Tülay TÜZEL, Nilüfer KOÇAK, Mesut AKARSU, Müjde SOYTÜRK, İlkay ŞİMŞEK

Torakolomber vertebra kırıklarında spinal kanal daralması ile nörolojik yaralanma arasındaki ilişki

Sezer UÇAR, Makbule VARER, BERNA DİRİM METE, Melda APAYDIN, Mehmet DİRİK, Engin ULUÇ

Acil serviste erişkin paroksismal supraventriküler taşikardi olgularının analizi: Olgu serisi

Özgür KARCIOĞLU, Suna SOYSAL, Hakan TOPAÇOĞLU, DOĞAÇ NİYAZİ ÖZÜÇELİK, Özgür ASLAN, Ali TAŞAR, Pınar ÜNVERİR

Alt ekstremitede epidermoid karsinom ve piyojenik granülomu taklit eden amelanotik malign melanom

Haluk VAYVADA, Fahri MOLA, Adnan MENDERES, Alpaslan TOPÇU, Mustafa YILMAZ

Karpal tünel sendromu tanısında subjektif yakınmaların kantitatif olarak kullanılabilirliği

Fatoş KÜRŞAD, İbrahim ÖZTURA, Ahmet GENÇ

İkiz eşinin intrauterin ölümü

Semih MUN, Cüneyt Eftal TANER, Murat ÖZTEKİN, Fatma Horasan ÇELİMLİ

Larinks kanserlerinde bilgisayarlı tomografik ve histopatolojik tümör (T) evrelemenin karşılaştırılması

Engin BABA, Melda APAYDIN, Nezahat ERDOĞAN, Makbule VARER, Mehmet DİRİK, Ayşegül SARSILMAZ, Engin ULUÇ

Omurga stabilizasyonu

Suna SOYSAL, Hakan TOPAÇOĞLU

Bir hepatit A infeksiyonu olgusunda EDTA'ya bağlı pseudotrombositopeni

Barış AKINCI, Mesut AKARSU, Serkan YENER, Fatih SAYGILI, Mehmet Ali ÖZCAN, Hale AKPINAR