Aile planlamasında erkekler nerede?

Amaç:Çaoışmamızda, erkeklerin gebelikten korunma yöntemleri konusunda bilgi ve tutumlarını araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda bir ay boyunca bir aile planlaması kliniğine başvuran erkeklerden 79'una 32 soruluk bir anket uygulanmıştır. Ankette demografik bilgiler, kontrasepsiyon bilgileri ve öyküleri, kontrasepsiyon ile ilgili tutum ve davranışları, partnerlerinin gebelik öykülerine ilişkin sorular yer almıştır. Sonuçlar bilgisayarda SPSS 8.0 programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %97,5'unun eşleri bir veya daha fazla kez plansız gebelikle karşılaşmış, %57'sinin korundukları dönemde eşleri 1-3 kez gebe kalmıştır. Erkeklerin %97,6'sı en az bir etkin yöntemi bilmekte %77,2'si en az bir etkin yöntemi kullanmıştır. Sonuç:Erkekler aile planlaması konusunda sorumluluk üstlendikleri ve kontraseptif yöntemleri büyük oranda bildikleri halde yeterince kullanmamaktadırlar. Bunun nedenleri arasında yöntemlere ilişkin yanlış bilgiler kadar yöntemleri benimsememe başta gelmektedir. Erkeklere yönelik aile planlaması eğitiminin ve korunma yöntemleri konusunda seçeneklerin arttırılması önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

What is men's place in family planing?

Objective: Our study aims to investigate the contraceptive knowledge and attitude of men. Material and Method: 79 men who applied to a family planning clinic are included to the study. A questionnaire with 32 questions is given to theparticipants. The questions were about the knowledge of contraception and history of family planning of men and also about demographic information. The results were evaluated in the SPSS 8.0 program. Results: The partners of the participants had unplaned pregnancy with the 97,5% ratio. When men were using contraceptive methods, 57% of their partners had pregnancy 1-3 times. 97,6% of participants knew and 77,2% of them used at least one effective contraceptive method. Conclusion: According to the results of the study, evcnthough men are willing to share the responsibility of family planning and have knowledge of contraception, they don't use the effective methods as it is expected. Inappropriate knowledge and dislike from methods are the main reasons of this situation. To increase the usage of effective contraceptive methods, family planning education programs must focus on men besides women and the methods for men must be enriched.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.2b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Diz osteoartritinin cerrahi tedavisinde artroskopik debridmanın yeri

Uğur ÖZİÇ, Hüseyin Serhat VERCAN, Güvenir OKCU, Serkan ERKAN

Streptococcus pneumoniae suşlarının çeşitli antibakteriyel ajanlara duyarlılığı

Zeynep GÜLAY, Tuba ATAY, Meral BİÇMEN, Nuran YULUĞ

Endometrial karsinomlarda bcl-2, nm23 ve E-Cadherin ekspresyonlarının yaş, histolojik tür, derece, evre ve myometrial invazyon derinliği ile ilişkisi

Sermin ÖZKAL, Meral KOYUNCUOĞLU, Uğur SAYGILI, Emek ÖZEN, Turhan USLU, Oktay ERTEN

Çocukluk çağında intrakranial uzanım gösteren orbital malign fibröz histiositoma: Olgu sunumu

Nail ÖZDEMİR, Kemal YÜCESOY, Durgül ÖZDEMİR, Meral KOYUNCUOĞLU, Tansu MERTOL

Yenidoğanın geçici hiperürisemisine bağlı akut böbrek yetmezliği

Abdullah KUMRAL, Duygu ÖLMEZ, Nuray DUMAN, Hande GÜLCAN, Hasan ÖZKAN

Primer progresif afazi: Bir olgu sunumu

Kürşad KUTLUK, Serkan ÖZAKBAŞ, Çapa Gamze KAYA, Bülent ÜNLÜ, İhsan Şükrü ŞENGÜN, Berril DÖNMEZ

Servikal kanserlerde katepsin D1, siklin D1 ve nm23 ekspresyonunun immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi

Meral KOYUNCUOĞLU, İlknur Bilkay GÖRKEM, Uğur SAYGILI, Fadime AKMAN, Banu SİS, Selma ŞENGİZ, Turhan USLU, Hilmi ALANYALI, Emek ÖZEN, Oktay ERTEN

Sağlıklı yenidoğanların kalp fonksiyonlarında meydana gelen değişikliklerin Doppler ekokardiyografi ile takip edilmesi

Şenol COŞKUN, Yaşar BİLGE, Hasan YÜKSEL, Muzaffer POLAT, Ali ONAĞ

Oksipital enfarkt sonrası gelişen hemianopik hallüsinasyonlu bir olgu

Serkan ÖZAKBAŞ, Erdem YAKA, Görsev Gülmen YENER, Berril DÖNMEZ

Arteria poplitea dallanım varyasyonlarının anatomik incelenmesi

Çiğdem İÇKE, A. Orhan MAĞDEN, Alper BAĞRIYANIK