Kafeinin su ve etil asetat/kloroform karışımı arasındaki dağılma katsayılarının ortam asitliğine bağlı olarak değişimi

Kafein, ülkemizde önemli bir tarımsal ürün olan ve büyük miktarlarda üretilen çayın en önemli bileşenidir. Kafein, çok yaygın ve farklı alanlardaki kullanımı nedeniyle büyük ticari değer taşımaktadır. Bu nedenle, ekonomik üretim proseslerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, kafeinin su ve etil asetat/kloroform karışımı arasındaki dağılma katsayılarının pH'a bağlı olarak değişiminin incelenmesidir. Çalışmada organik çözücü karışımı etil asetat/kloroformun beş farklı oranı kullanılmıştır. Bu oranlar %20, %40, %50, %60 ve %80 kloroform içerecek şekilde seçilmiştir. Ayrıca dağılma katsayısının pH'ya bağımlılığının incelenmesi için denemeler beş farklı pHda yapılmıştır. Bu pH değerleri 5.65, 5.90, 6.25, 7.10 ve 7.90'dır. Deneysel çalışmada hazırlanan % l'lik (hacimsel) kafein çözeltisinden belirli miktar alınarak çözücü karışımı ile ekstrakt edilmiş ve iyodometri yöntemiyle kafein analizi yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, pH değerinin yükselmesiyle dağılma katsayısının arttığı tespit edilmiştir.

Variation of distribution coefficient of caffeine between water and ethyl acetate/chloroform mixture depending on the medium acidity

Caffeine is a main component of tea, which is an important agricultural product in our country. It has a great economical value because of its different and extensive industrial applications. The aim of this study is to investigate the variation of the distribution coefficients of caffeine between water and ethyl acetate/chloroform mixture depending on pH. Ethyl acetate/chloroform mixture was used in five different ratios. These ratios were selected as to contain 20%, 40%, 50%, 60% and 80% chloroform. Also five different pH were selected to investigate the distribution coefficient depending on pH. These pH values were 5.65, 5.90, 6.25, 7.10 and 7.90. In experimental investigations, 1% aqueous solution of caffeine was used. Caffeine content was analysed by means oflodometry method. It was seen that the distribution coefficient of caffeine between water and solvent mixture was increased with increasing pH.

Kaynak Göster