İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Gereksinimlerinin Kano Modeli ile Sınıflandırılması: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Uygulaması

Kalite kavramının birçok alanda önem kazanması ve eğitimin insan yaşamında geçmişten bugüne var olması, bu iki olgunun bir arada ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu amaçla, literatür ve uygulama alanında eğitimde kaliteyi ele alan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitim ile ilgili gereksinimlerini sınıflandırıp, önem düzeylerinin analiz edilmesiyle bu alana katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel ve nicel analiz bir arada uygulanmıştır. Öncelikle yapılan odak grup çalışmaları ile gereksinimler ortaya çıkartılmış ve 137 öğrenciye yapılan anketler sonucunda bu gereksinimler Kano Modeli ile sınıflandırılmıştır. Buna ek olarak, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılarak sınıflandırılan gereksinimlerin önem düzeyleri belirlenmiştir. Bu çalışma, işletme bölümünün daha kaliteli eğitim verme sürecinde öğrencilerin görüşlerine yer vermesine ve daha etkin stratejiler geliştirebilmesine katkıda bulunacaktır.

Classification of Business Administration Faculty's Students Expectation with Using Kano Model: Applying of DEU Faculty of Business

The fact that quality concept has gained importance in many areas and education has existed in human’s life from past to present required that these two concepts have been considered together. For this purpose, on the literature and applying areas are many studies examining quality concept in education. This article aims to contribute the research area through the use of the students’ of DEU Business Faculty’s Business Administration expectations related to their education. Qualitative and quantitative methods have been applied together in the article at issue. Firstly requirements have been found out with focus group studies and then determined expectations via questionnaires applied 137 students have been classified into Kano Model. Addition to these expectations’ importance degrees was determined through the use of AHP. This study can contribute that the students’ views can be taken place and more effective strategies can be found in the process of giving more qualified education in Dokuz Eylül University, Faculty of Business.

___

 • Akao, Y. (1988) Quality Function Deployment QFD Integrating Customer Requirement into Product Design . Portland Aregon : Productivity Press.
 • Aytaç A. & Deniz V. (2005). Quality Function Deployment in Education: A Curriculum Review,Quality and Quantity ,Springer Netherlands Publish.
 • Berger, C. (1993). Kano’s Methods for Understanding Customer – Defined Quality Center, Quality Management Journal, 2(4): 1-36.
 • Cheng, J., Lo C., Liu, S. & Tsay, L.L. (2006). Application of QFD to The Assessment of Aircraft Maintenance Education. Department of Air Aeronuitical Engineering, National Huwei University Science and Technology.
 • Cheng, W.L.E., Li, H. & Ho, C.K.D. (2002) Analytical Hierarchy Process (AHP) : A Defective Tool When Used Improperty Measuring Business Excellence: 33-37.
 • Crosby, P. (1980). Quality is Free: The Art of Making Quality Certain. New York , New American Library.
 • Dağdeviren, M. & Eren, T. (2001). Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yönteminin Kullanılması . Gazi Üniversitesi Müh – Mim. Fakültesi Dergisi, 16(2): 41-45
 • Erdem, S., Kavrukkoca, G. & Özdağoğlu, A. (2003). Kalite Kültüründe Kalite Fonksiyon Göçeriminin Rolü. 2. Ulusal Kalite Sempozyumu, DEÜ Bimer, İzmir .
 • Guinta , L.R. & Praizler, N. (1993). The QFD Book / The Team Approach to Solving Problems and Satisfying Customers Through Quality Function Deployment, Amacom, New York, NY.
 • Güllü, E. & Ulcay, Y. (2002) Kalite Fonksiyon Yayılımı ve Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi Müh – Mim. Fakültesi Dergisi, 7(1).
 • Hauser, J.R. & Katz, G.M. (1998). You Are What You Measure. European Management Journal, October (Reprint).
 • Ho, W. (2007). Integrated Analytic Hierarchy Process and Its Applications – A Literature Review. European Journal Of Operational Research.
 • İlter, B., Özgen, Ö. & Aykol, B. (2007). Lise Öğrencilerinin Alışveriş Merkezi Gereksinimlerinin Kano Modeli ile Sınıflandırılması: İzmir İli Uygulaması.12.Ulusal Pazarlama Kongresi, 18-20 Ekim 2007, 15-37.
 • Jones, T.O. & Sasser, W.E. (1995). Why Satisfied Customers Defect. Harvard Business Review Nov – Dec: 88-89.
 • King, B. (1995). Designing Products and Services That Customers Want . Portland, Productivity Press.
 • Kotler, P. & Arstrong, G. (2006). Principles of Marketing. Prentice Hall. USA .
 • Levıtt, T. (1983). The Marketing Imagination. New York, The Free Press
 • Matzler, K., Hınterhuber H.H. (1998). How to Make Product Development Projects More Succesful by Integrating Kano’s Model
 • Oraman, Y. & Erbay, E.R. (2002). Şarapta Müşteri Memnuniyeti Dinamikleri ve Markalararası Rekabet Gücü, International Conference in Economic VI, Metu Ankara.
 • Saaty, T.L. (2001). The Analytic Network Process : Decision Making With Dependence And Feedback. Pittsburg, Usa, Rws Publication.
 • Savaş, H. & Ay, M. (2005). Üniversite Kütüphanesi Tasarımında Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3).
 • Tütüncü, Ö. & Öter, Z. (2001). Turizm İşletmelerinde Kalite Fonksiyon Göçerimi: Seyahat İşletmelerine Yönelik Varsayımsal Bir Yaklaşım , Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3).
 • Vaidya O.S., Kumar S. (2006). Analytic Hierarchy Process: An Overview of Applications. European Journal of Operation Research, 169 (1): 1-29.
 • Yenginol, F. (2000). Yeni Ürün Geliştirmede Müşteri İstek ve İhtiyaçlarını Teknik Karakteristiklere Dönüştürmeyi Sağlayan Bir Yöntem: Kalite Fonksiyon Göçerimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Whıteley, R.C. (1991). The Customer Driven Company – Moving From Talk to Action, Addison Wesley.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü Web Sayfası, (WWW:Web: http://www.deu.edu.tr/isletme/?kod=30&idx=12528&lang). World Education Forum: The Dakar Framework, (2000 April 26- 28).
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1303-0027
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2001
 • Yayıncı: Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fak.