YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Ülkemizde son yıllarda yüksek lisans eğitimine ilginin arttığı gözlenmektedir. Bu ilgi, kişilerin lisans eğitiminden umduklarını bulamamalarından mı, yoksa toplumun daha nitelikli eleman talebinden mi kaynaklanmaktadır? Lisans eğitiminde öğrencilere, analitik düşünme, bunu ifade etme ve meslek alanlarıyla ilgili temel bilgiler kazandırılır. Yük¬sek lisansta ise daha kapsamlı bilimsel araştırmalar yaparak üst düzeyde karmaşık sorunları çözebilme, bilgi ürete¬bilme ve meslek alanlarında uzmanlaşma becerileri kazandırılır. Bununla birlikte, bilgi çağı olarak isimlendirilen 21. yüzyılda, ülkemizde lisansüstü eğitimle ilgili birçok sorunun olduğu bilinmektedir. Çağa ayak uydurmaya çalışan Tür¬kiye'de, yüksek lisans eğitimine yönelik lisans düzeyindeki öğrenci görüşlerinin belirlenmesinin, lisansüstü eğitime yeni bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmada; yüksek lisans eğitimi almak isteyen Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi, Matematik ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf lisans öğrencileriyle yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle, aşağıdaki konularda yüksek lisans eğitimine ilginin artışı ve yüksek lisans eğitimine yönelik öğrencilerin beklentileri belirlenmeye çalışılmaktadır. 1. Yüksek lisans eğitimi ve öğretimi hakkındaki bilgileri, 2. Yüksek lisans eğitiminin öğrencilere kazandıracağı üst düzey bilimsel beceriler, 3. Yüksek lisans eğitiminin öğrencilere kazandıracağı sosyal ve ekonomik beklentiler.

It has been observed that the interest in master education has been increasing in recent years in our country. Does this interest arise from the demand for more qualifıed people or the students'disappointments conceming not having found their expectations about graduate education? Students are gained analytical thinking, expressing this and the basic knowledge about their career scope in university education. As for in master education, by making more extensive scientific investigations, the students are gained the ability of solving higher order level and more complicated problems, producing knowledge and being expertise in their career scope. However in 21 st century, named information age, it has been known that there are a lot of problems about master education in our country. It has been thought that determining the university students'views related to master education is going to acquire a new perspective about master education in Turkey. This study was conducted over Buca Faculty of Education students who are in senior class and want to get a master degree. In this investigation by using semi-structured method, it has been determined the subjects below of which concern on increasing the interest in master education and the students' expectations about master education. These are; 1. The students'knowledge about master education and instructions, 2. The higher order scientifically abilities which will be gained to students by master education, 3. The social and economic expectations which will be provided to students by master education.

Kaynak Göster

APA Yıldız, E , Akpınar, E , Aşkar, H , Ergin, Ö . (2005). YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268370

3150 3483

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ :(İNGİLTERE - FRANSA - NORVEÇ - YUNANİSTAN - TÜRKİYE YAKLAŞIMLARI)

Bülent Çavaş, Teoman Kesercioğlu

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAYGILARI ARAŞTIRMA ve İSTATİSTİĞE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ARAŞTIRMA YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Seda SARACALOĞLU, S. Rana VAROL, İlke EVİN ERCAN

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Gaye KIRAY

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ TALEP ETME GEREKÇELERİ

Behsat Savaş, Ebru Topak

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM ve GEÇİRGENLİĞİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEKİ YERİ

Metin İNCE

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GENEL BİYOLOJİ KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ BİR ARAÇ İLE BELİRLENMESİ

Musa DİKMENLİ, Lütfullah TÜRKMEN, Osman ÇARDAK, Hakan KURT

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ÜYESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap KAYA, Gamze SEZGİN, Nevzat KAVCAR

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Şüheda ÖZBEN

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Teoman KESERCİOĞLU, Oğuz SERİN

FEN BİLGİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ÖRNEK BİR DERS UYGULAMASI

Bülent ÇAVAŞ, Teoman KESERCİOĞLU