Pozitivist Yaklaşımın Eğitim Yönetimi Alanına Yansıması, Alana Getirdiği Katkı ve Sınırlılıkları

Bilinebilir olanın sadece olgular olduğunu varsayan bir felsefi akım olarak kısaca tanımlanan pozitivizm, başta doğa bilimleri olmak üzere tüm bilim alanlarını derinden etkilemiştir. Eğitim yönetimi alanı da, uzun süre bu akımın egemenliği altına girmiştir. Ancak son yıllarda bu akım, pozitivist ötesi akımların yoğun eleştirisine maruz kalmıştır. Bu bağlamda, bu çalışmada pozitivizm tanıtılmaya çalışılmakta, bu akımın eğitim yönetimi alanına nasıl yansıdığı üzerinde durulmakta, eğitim yönetimi alanına getirdiği katkıları ve sınırlılıkları irdelenmeye çalışılmaktadır.

Positivism, described as a philosophical movement supposing the idea that only phenomenon are knownable, have influenced alI disciplines especially natural sciences. Educational administration was under the influence of this movement too. However, in late years, this movement has been strictly criticized by post positivistic movements. In this context, in this study the writer tries to describe positivism, states how this movement has been reflected on educational administration, and tries to describe the contributions and limitations that this movement has taken on the field of educational administration.

Kaynak Göster

APA Fırat, N . (2006). Pozitivist Yaklaşımın Eğitim Yönetimi Alanına Yansıması, Alana Getirdiği Katkı ve Sınırlılıkları . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268419