Açık Uçlu Deney Tekniğinin Öğrencilerin Laboratuvara Yönelik Tutumlarına Etkisinin Araştırılması

Bu çalışmanın amacı; açık uçlu deney tekniğinin öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmada, deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemin "ön test- son test tek gruplu deseni" araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Araştırma, "açık uçlu deney tekniğine dayalı" yürütülen biyoloji laboratuvar uygulamaları dersini alan Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıf ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya toplam 89 (40 Fen Bilgisi, 49 Matematik) öğrenci katılmıştır. Araştırmada, "açık uçlu deney tekniğinin" öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumlarına etkisini ortaya koymak için "laboratuvara yönelik tutum ölçeği" kullanılmıştır. 5'1i Likert (Tamamen katılıyorum, kısmen katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve hiç katılmıyorum) tipinde olan ölçek 4 faktörden (önem, hoşlanma, iletişim ve gereklilik) ve 14 maddeden oluşmaktadır. Faktörlerin güvenirlik katsayıları sırasıyla .75, .70, .71 ve .66 şeklindedir. Sonuç olarak, açık uçlu deney tekniğine dayalı öğretim yapıldığında, fen bilgisi öğrencilerinin laboratuvarın önem, laboratuvardan hoşlanma ve laboratuvarın gerekliliğine yönelik tutumlarının anlamlı bir şekilde olumlu yönde geliştiği, iletişim becerilerinde ise önemli düzeyde gelişmenin olmadığı, matematik öğrencilerinin ise iletişim becerilerinin gelişmesine anlamlı bir şekilde etki yaptığı, laboratuvarın önem, hoşlanma ve gerekliliğine yönelik tutumlarının ise anlamlı olmamasına rağmen olumlu şekilde geliştiği söylenebilir.

The purpose of this study is to examine the effects of open-ended experiments on students `attitudes toward Laboratory. In this study, pre-experimental method was used. One group pre-test and post-test design of the pre-experimental model was used to achieve the objectives of the study. 89 students (40 science and 49 mathematics) taking biology lab course\ which is based on the open-ended experimental technique participated in this study. As a data collection tool, a scale of attitude toward laboratory was used. The scale has been classifıed into fıve categories: Strongly Agree , Agree , Not Certain , Disagree , and Strongly Disagree .This scale consists of 14 items in four factors. The first factor labeled "significance", the second "enjoyment", the third "communication", and the fourth "necessity". The Cronbach alpha reliability coeffıcients for the factors were .75, .70, .71 and .66 respectively. The scale was administered to all students before and after instruction. As a result, it was found that there was a significant difference between the science students' pre and post test results concerning the significance of laboratory, enjoying laboratory, the necessity of laboratory. For mathematics students, there was a significant difference between the mathematics students' pre and post test results concerning communication factor. Additionally, when it was examined the mathematics students' attitudes toward the laboratory according to the other factors, the students showed the highest attitudes, however these results did not indicate a significant difference in terms of these three factors.

Kaynak Göster

APA Akpınar, E , Yıldız, E . (2006). Açık Uçlu Deney Tekniğinin Öğrencilerin Laboratuvara Yönelik Tutumlarına Etkisinin Araştırılması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268431