Ortaöğretim Fizik Dersi "Yeryüzünde Hareket" Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Ünitenin Öğretim Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin mekanik konularındaki genel kavram yanılgılarının belirlenmesi ve ortaöğretim fizik dersi "Yeryüzünde Hareket" ünitesinin öğretim programı tasarısının hazırlanmasıdır. Öğrencilerin mekanik konularına ilişkin kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla; ikisi çoktan seçmeli, diğerleri açık uçlu yirmi beş soruluk bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçekte yeryüzünde hareket ünitesine ve özellikle dairesel hareket konusuna ilişkin sorulara ağırlık verilmiştir. Kavram yanılgılarının nedenlerini belirlemek amacıyla öğrencilerden sorulara verdikleri yanıtların nedenlerini de açıklamaları istenmiştir. Bu ölçek İzmir Kemalpaşa Lisesi 10/A sınıfından otuz öğrenciye uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen sonuçlar yorumlanarak, öneriler sunulmuştur. Bu öneriler doğrultusunda "Yeryüzünde Hareket" ünitesine ilişkin hedef ve hedef davranışlar belirlenmiş, belirtke çizelgeleri hazırlanmış, içerik analizi yapılmış ve ünite içinden seçilen "Düzgün Dairesel Hareket" konusuna ilişkin eğitim durumları yani günlük planlar yapılmıştır.

The aim of this study is to determine pupil's general misconceptions in mechanics and to develop curriculum design for the topics of "Motion on the Earth" for the 10th grade high school physics curriculum. Two multiple — choice tests and 23 essay — type tests have been prepared in order to determine pupil's general misconceptions in mechanics. In this test, questions on the subject of "Motion on the Earth" and especially "circular motion" are largely emphasized. Our aim in preparing essay — type questions is not only to determine general misconceptions but also to find out the reasons of these misconceptions as well. These tests had been applied to 30 students chosen from 10th grade of Kemalpaşa High School. Findings have been evaluated and our proposals have been introduced. From the aspect of these proposals, the curriculum design have been prepared. Curriculum design contains objectives, behavioral objectives, specification tables, content analysis, and the ranking chart. Lesson plans on the topic of "Circular Motion" have been prepared.

Kaynak Göster

APA İsen, İ , Kavcar, N . (2006). Ortaöğretim Fizik Dersi "Yeryüzünde Hareket" Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Ünitenin Öğretim Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268435