Neden Tarih Öğretiyoruz?

Tarih okul programlarının ve entelektüel yaşamın en önemli inceleme konuları arasında yer alır. Özellikle yirminci yüzyıl boyunca insanlığın yaşadığı deneyimler, bir bilimsel araştırma alanı ve eğitim-öğretim konusu olarak tarih alanında önemli gelişmelere neden olmuştur. Değişen bireysel ve toplumsal yaşam koşulları ve bunların üstesinden gelebilmeye yönelik arayışlar, insanlığın ilgisini Herodot' tan beri tarihe yönelttiği için, ondan beklenen yarar ve işlev dönemsel olarak farklılıklar göstermiştir. Tarihe yönelik bu bakış aynı zamanda tarih öğretimine yüklenen amaçlar üzerinde de etkili olmuştur. Kuşkusuz bu amaçların gerçekleşmesi, amaçlara uygun bir içerikle mümkün olabilir. Bu sınırlı incelemede okul öncesinden yükseköğretime dek değişik eğitim basamakları için kaleme alınmış az sayıdaki yayında belirlenmiş olan amaçlar sıralanacak, öne çıkan ortak noktalardan yola çıkarak belli başlı başlıklar altında genel bir değerlendirme yapılacaktır.

History takes place among the most important research subjects of school programs and of intellectual life. Especially during the twentieth century, the experiences of mankind led to important developments in the field of history as a school subject and a research area of science. The changing conditions in mankind's individual and social life and the quest to overcome them have directed man's interest towards history since Herodotos. That is why the expected benefits and functions were different in every period. The goals and aims of history teaching has also been affected by this viewpoint. There is no doubt that these aims can only be actualized by a course syllabus which fits the aims. In this research the aims of history teaching from pre-school level to tertiary level which are considered in a limited number of publications will be enumerated. The common points that strike out will be categorized and from these a general evaluation will be conducted.

Kaynak Göster

APA Aslan, E . (2006). Neden Tarih Öğretiyoruz? . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268427