ÖĞRETMEN ADAYI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON KAYNAKLARI

Günümüzde öğretmenlik, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme çalışmaları özenle sürdürülmelidir. Türkiye'de öğretmen yetiştirmeye yönelik yeni düzenlemeler yapılmış, ortaöğretim öğretmeni yetiştirmede yeni bir model uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, yeni düzenlemeyle hayata geçen ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğretmen adaylarının motivasyon sorunları ve kaynaklarının neler olduğunun, bunların bölümlere göre ne ölçüde farklılaştığının belirlenmesidir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Üç üniversitenin fen ve sosyal bilimler enstitülerine devam eden öğrenciler çalışma evrenini oluşturmuştur. Öğretmenlik programları küme kabul edilerek bu bölümleri temsilen rastlantısal olarak 231 öğrenci seçilerek örneklem oluşturulmuştur. Ulaşılan veriler, varyans analizi tekniğiyle analiz edilmiş olup, elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

Teaching is a profession that needs special knowledge and skill. Because of this, education of teachers is crucial process. In Turkey, new strategies to educate teachers put on the educational practice. This study was carried out to define the motivational problems and motivational supplies for candidate teachers of master programs without thesis and the differentiation among departments. The population of the research was selected from science and social science departments of three universities. The random sample consisted of 231 students. Data was collected and was statistically analycal.

Kaynak Göster

APA Yenilmez, K , Acat, M . (2005). ÖĞRETMEN ADAYI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON KAYNAKLARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268366

2042 1496

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DAYALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ve ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Sabahattin Deniz, İzzet Görgen, Nurettin Şahin

PDR LİSANS ve LİSANS ÜSTÜ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİ ve BENLİK SAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Rengin Akboy, Yasemin Argun, Ebru İkiz

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI GENEL BİYOLOJİ KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI ÇOKTAN SEÇMELİ BİR ARAÇ İLE BELİRLENMESİ

Musa DİKMENLİ, Lütfullah TÜRKMEN, Osman ÇARDAK, Hakan KURT

LİSANSÜSTÜ SANAT EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM ALANI OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ

Bekir İnce

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Gökmen ÖZMENTEŞ, Sabahat ÖZMENTEŞ

TOPLUMSAL BİLİM ARAŞTIRMALARI NİTEL OLMALIDIR

Ali GÜLER

ÜNİVERSİTELERİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA YER ALAN DERSLERİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Aygül Aykut

FİZİK ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE BİLİMSEL SORGULAMALI DERS TASARIMI ve YÖNETİMİ

M. Ali ÇORLU

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Eylem YILDIZ, Ercan AKPINAR, Hilal AŞKAR, Ömer ERGİN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE 35. MADDE ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE YANSIMALARI

Merih Tekin BENDER