MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞLIK İLİŞKİSİNDE FARKINDA OLMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞENLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ

:Bir toplumun başarıya ulaşabilmesinde en önemli parametreler etkin ilişki ve ilişkide farkındalıktır. Etkin ilişki bir topluluktaki bireylerin ilişkilerinin kalitesiyle belirlenir. İlişkilerde farkındalık, kişilerin iletişimlerini daha iyi kurmalarını, ilişkilerini güçlü bir şekilde yürütmelerini sağlar. Bu çalışma Kırklareli Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin ilişkide farkındalık düzeylerinin, bu öğrencilere ait demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kişilerarası ilişkide farkındalık ölçeği kullanılarak elde edilen veriler t-test ve Anova analizlerine tabi tutulmuştur. Söz konusu analizler sonucunda farkındalık düzeylerinin öğrencilere ait demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

DETERMINING RELATIONAL AWARENESS LEVELS IN FRIENDSHIP OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF THEIR DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

Effective relation and relational awareness are the most important parameters for a society’s success. Effective relation is established by the quality of relations among the individuals in a society. Relational awareness enables the individuals to better communicate and to continue their relations in a strong manner. This research has been conducted to determine whether the relational awareness levels vary due to the demographic characteristics of the students having education in vocational schools in Kirklareli University. Within the context of the research, the data obtained by use of relational awareness questionnaire have been subjected to t-test and one way ANOVA analyses. As a result of the research, it has been determined that the relational awareness levels of the students vary in terms of their demographic characteristics.

Kaynakça

Açıkgöz, K. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir, Kanyılmaz Matbaası.

Akkurt, A. (1989). İkili Gruplara Katılırken Yapılan Farklı Yönelimler Altında Kişilerarası Etkileşim. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Hacettepe Üniversitesi

Baltaş, Z., Baltaş, A. (2002). Bedenin Dili. İstanbul. Remzi Kitabevi.

Bozgeyikli, H.(2007). Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kişiler Arası İlişkilerde Farkında Olma Düzeyleri. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Cüceloğlu, D. (1997). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul, Remzi Kitapevi.

Demirel, Ö. (2000). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara, Pegema Yayıncılık.

Jersild A. (1978). Gençlik Psikolojisi. İstanbul, Takıloğlu matbaa.

Jones WH., F., JE and Goswick RA (1981). "The persistance of loneliness: Self and other determinants." Journal of Personality 49: 27-29.

Kasatura, I. (1991). Okul Başarısından Hayat Başarısına, İstanbul Altın Kitaplar Yayınevi.

Mısırlı, İ. (2008). Genel ve Teknik iletişim. Ankara, Detay Yayıncılık.

TDK (2008). İletişim. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü.

Üre, Ö. (1996). Psikolojik Danışmada ve Kişilerarası İlişkilerde Kendini Açmanın Yeri (İki kuramsal Açıklamanın test edilmesi). Konya.

Üre, Ö., Sünbül AM., Bozgeyikli, H., (2001). "Öğretmen Adayı Öğrencilerin Kişilerarası İlişkilerde Farkındalık Düzeyleri." Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 12.

Kaynak Göster

APA Dursun, B , Yılmaz, A , Çakır, G . (2012). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞLIK İLİŞKİSİNDE FARKINDA OLMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞENLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (34) , 42-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25115/265158