Okul Öncesi Öğretim Programında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Bilimsel Temel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi

Doğdukları andan itibaren çevrelerine meraklı gözle bakan çocuklar, okul öncesi dönemde meraklarını soru sorarak, gözlem yaparak gidermek için çaba sarfederler. Okul öncesi programının en önemli hedeflerinden biri gelişim alanlarına göre çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönlendirmektir. Bu noktada okul öncesi programının amaç ve kazanımları, temel bilimsel süreç becerileri ile ilişkili olması çocukların gelişimini ve öğrenmelerini destekleyici bir durumdur. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, okul öncesi programlarında yer alan amaç ve kazanımların temel süreç becerilerini karşılama durumlarını değerlendirmektir. Araştırma kapsamında 6 temel bilimsel süreç becerisi (gözlem yapma, sınıflandırma, bilimsel iletişim kurma, ölçüm yapma, tahmin etme ve çıkarım yapma) dikkate alınmıştır. Bilişsel alana hitap eden 21 amaç ve ??? kazanım 24 alanında uzman akademisyen tarafından değerlendirilerek hangi temel bilimsel süreç becerilerini kapsadığı ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçları incelendiğinde, bilişsel alana hitap eden 21 amaç içinde en fazla bilimsel süreç becerilerinden gözlem yapma ve ölçüm yapmaya yönelik amaçlar olduğu tespit edilmiştir.

EVALUATION OF OBJECTIVES AND ACHIEVEMENTS IN PRE-SCHOOL CURRİCULUM INTERMS OF SCIENTIFIC PROCESS SKILLS

Children live in curiosity since their birth and during pre-school period they continuously ask questions and observe their environment in order to satisfy their curiosity. One of the most significant objectives of pre-school curriculum is to encourage children to observe, make research and discoveries. In this respect, objectives and achievements of pre-school curriculum, their construction in relation with basic scientific processes support children’s development and learning. The aim of this study is to evaluate the sufficiency level of the objectives and achievements of pre-school curriculum to meet the basic process skills. In the scope of the research, 6 basic scientific process skills (making observation, classification, scientific communication, making measurement, making estimation and reasoning) have been considered. 21 objectives and 97 achievements that are related with cognitive development area have been evaluated and the basic scientific process skills that are covered by these objectives and achievements have been determined by 24 scholars who are expert in their fields. When the results of the research interpreted, it has been concluded that most of the 21 objectives related with cognitive development area are for observation and making measurement.

Kaynakça

) Davies, D., Howe, A. (2003). Teaching science and design and design and technology in the early years. London: David Fulton.

) Jackman, H. L. (2005). Early education curriculum a child’s connection to the world. Third edition. Thomson Delmar Learning, USA.

) Lind, K. K. (2005). Exploring science in early childhood education . Fourth edition, Thomson Delmar Learning, New York, USA.

) Harlan, J.D. and Rivkin, M.S. (2000). Science experiences for the early childhood years: An Integrated Approach (7th ed.), Prentice Hall, Ohio.

) Gagne, R. M.(1965). The Conditions of Learning, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

) Mayesky, M. (2006). Creative activities for young children. Eighth Edition. Thomson Delmar Learning, New York, USA.

) Brever, J. A. (2007). Introduction to early childhood education: Preschool through primary grades. Sixth edition. Pearson education, Inc., Boston-USA.

) Lind K. K. (1998). Science in early childhood developing and acquiring fundamental concepts and skills. National Science Foundation, Washington DC.

) Padilla J. M., Okey J. R. & Garrard, K. (1984). The effects of instruction on integrated science process skill achievement. Journal of Research in Science Teaching, 21 (3): 277-287.

) Lawson, A. E. (1995). Science Teaching and the Development of Thinking. USA; Wadsworth Inc.

) Howe, A.C. & Jones, L. (1998). Engaging children in science. Prentice Hall, Inc. New Jersey.

) Ayvacı, H.Ş., Devecioğlu, Y., Yiğit, N. (2002). Okulöncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara, Türkiye.

) Anonymous (2003). Assessment Frameworks and Specifications. USA: Boston College.

) Çepni, S., Ayas, A.P., Özmen, H., Yiğit, N., Akdeniz, A.R., Ayvacı, H.Ş. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

) Martin, R., Sexton, C. and Gerlovich, J. (2002)Teaching science for all children: methods for constructing understanding. Allyn and Bacon, Boston, U. S. A.

) Abruscato, J. (1996). Teaching Children Science: A Discovery Approach. Fourth Edition. Allyn and Bacon, Boston.

) Ünal, M. & Akman, B. (2006). Okulöncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı gösterdikleri tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 251-257.

) Arthur, C. (1993). Teaching Science Through Discovery. Toronto: Macmillan Publishing Company 3-17

) Ford, M. S. ve Crew, C. G. (1991). Table-top mathematics: A home study program for early childhood. Aritmetic teacher. 38 (8): 6-12.

) Kandır, A. ve Orçan, M. (2010). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Morpa Yayınları, İstanbul.

) Çepni, S., Ayas, A.P., Özmen, H., Yiğit, N., Akdeniz, A.R., Ayvacı, H.Ş. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

) Aktaş Arnas, Y. (2006). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Nobel Yayınları, Adana.

) MORPA Kültür Yayınlar (2003). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okulöncesi Eğitim Programı ve Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. İstanbul.

) Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.

) Usta, E. (2008). Gözlem becerisi ve öğretimi. İlköğretmen Dergisi, 17, 42-47.

) Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.

) Akman, B., Üstün, E., ve Güler, T.(2003). 6 Yaş Çocuklarının Bilim Süreçlerini Kullanma Yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.

Kaynak Göster

APA Nuhoğlu, H , Ceylan, R . (2012). Okul Öncesi Öğretim Programında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Bilimsel Temel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (34) , 112-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25115/265166