SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BOYUT KONUSUNDAKİ KAVRAM GÖRÜNTÜLERİ

Bu araştırmanın temel amacı sınıf öğretmeni adaylarının boyut kavramına yönelik kavram görüntülerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği programı 4. sınıfına devam eden 46 öğretmen adayı ile görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen adaylarına boyutla ilgili sorular sorulmuş ve verdikleri yanıtların nedenleri sorgulanmıştır. Veri kaybı olmaması için görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş, görüşme metinleri araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız olarak kodlanmıştır. Yapılan kodlamalar birbiriyle karşılaştırılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemeler sonucunda öğretmen adaylarının boyut kavramı hakkındaki kavram görüntüleri analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının boyut kavramına dair bilgilerinin yetersiz olduğu, boyut sayısına karar verirken köşe sayısı, kenar sayısı, köşegen sayısı, görünen yüz sayısı gibi farklı ölçütlere odaklandıkları gözlenmiştir.

PRESERVICE ELEMENTARY TEACHERS’ CONCEPT IMAGES ABOUT DIMENSION

Abstract The aim of this research is to determine preservice elementary teachers’ concept image about dimension. 46 senior preservice elementary teachers were interviewed in this qualitative study. Participants were asked questions related with the concept of dimension and their answers were questioned for their reasons. Interviews were audio-taped and transcripted data were coded by each researcher separately. Codes were compared and analyzed for the consensus. According to findings it can be concluded that preservice elementary teachers’ do not have necessary knowledge about dimension. Findings also indicated that they focused several criteria for determining number of dimension as number of vertices, sides, diagonals and faces.

Kaynakça

Cunningham, F. ve Roberts, A. (2010). Reducing the mismatch of geometry concept definitions and concept images held by pre-service teachers. IUMPS The Journal, 1, 1-17

Çetin, Ö. F. ve Dane, A. (2004). Sınıf öğretmenliği III. sınıf öğrencilerinin geometrik bilgilere erişi düzeyleri üzerine, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 427–436.

Çoker, D. ve Karaçay, T. (1983). Matematik Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara (Türk Dil Kurumu yayınları 508).

Duatepe, A. (2000). An investigation on the relationship between Van Hiele geometric level of thinking and demographic variables for preservice elemantary school teachers, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Ebersbach, M. (2009). Achieeving a new dimension: children integrate three stimulus dimension in volume estimations. Developmental Psychology, 45(3), 877-883.

Gökbulut, Y., Sidekli, S., ve Yangın, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarını Van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenlere(lise türü, lise alanı, lise ortalaması, ÖSS puanları, lisans ortalamaları ve cinsiyet) göre incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 375-396.

MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.

Van der Sandt, S. ve Nieuwoudt, H. D. (2003). Grade 7 teachers' and prospective teachers' content knowledge of geometry. South African Journal of Education, 23(3), 199-205.

Roberts, S. K. (1995). A study of the relationship between demographic variables andvan Hiele level of thinking for preservice elementary school teachers. Unpublished Doctoral Dessertation, Wayne State University.

Skordoulis, C., Vitsas, T., Dafermos, V., ve Koleza, E. (2009). The system of coordinates as an obstacle in understanding the concept of dimension. International Journal of Science and Mathematics Education, 7, 253-272.

Şahin, O. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Tall, D. and Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limit and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12, 151-169.

TDK (2011). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.org.tr/(erişim tarihi: 29.08.2011).

Ural, A. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Boyut Ölçütleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 13-25.

Werthessen, H. W. (1999). Instruction in spatial skills and its effect on self-efficacy and achievement in mental rotation and spatial visualization. Unpublished Doctoral Dessertation, Columbia University.

Yolcu, B. (2008). Altıncı sınıf öğrencilerinin uzamsal yeteneklerini somut modeller ve bilgisayar uygulamaları ile geliştirme çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Kaynak Göster

APA Paksu, A , Musan, M , İymen, E , Pakmak, G . (2012). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BOYUT KONUSUNDAKİ KAVRAM GÖRÜNTÜLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (34) , 52-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25115/265165