İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri-I

Bu çalışmada ilköğretim sınıf öğretmenlerinin yeni eğitim programıyla paralel olarak değişen ve gelişen alternatif değerlendirme yaklaşımları hakkındaki görüşleri ortaya konmaktadır. Çalışma 2005-2006 ve 2006-2007 eğitim-öğretim yıllarında Ankara, Eskişehir, Manisa ve Sivas illerinde, merkez ve köylerde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 70 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin alternatif değerlendirme yaklaşımları hakkındaki görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorular aracılığıyla toplanmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler kategorilere ayrılarak farklı boyutlar altında toplanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin alternatif değerlendirme yaklaşımların' farklı şekillerde ifade ettikleri tespit edilmiştir. Öğretmenler bu yaklaşımları sıklıkla miğfer derslerde kullandıklarını belirterek, bu yaklaşımları uygularken karşılaştıkları temel problemleri, yaklaşımın avantaj ve dezavantajlarını açıklamışlardır. Temel olarak öğretmenler alternatif değerlendirme yaklaşımı uygulamalarının çok fazla vakit aldığını ve eğitim programının yoğunluğundan dolayı değerlendirme etkinliklerine yeterince vakit ayıramadıklarını belirtmişlerdir.

The Opinions Of Classroom Teachers About Alternative Assessment Approaches-I

In this study, classroom teachers' alternative assessment approaches which have changed in accordance with the new education system are brought up. The study has been held with 70 classroom teachers who work in the centre and villages of Ankara, Eskişehir, Manisa and Sivas in 2005-2006 and 2006-2007 training and education years. In this research case study method has been used. The ideas about alternative assessment approaches which belong to the teachers who attended the study have been collected by researchers with the help of open ended qııestions. The answers that were giyen to "open ended questions" have been collected in different dimensions by categorizing and the results have been interpreted from the gathered data. At the end of this research it has been found that the teachers gaye different opinions about the alternative assessment approaches. The teachers have stated that they usually used these approaches in basic lessons and they have explained the main problems, advantages and disadvantages of the approach which they encountered in practice. Basically, the teachers have stated that the alternative assessment approach applications take too much time and because of intensive training process they can't spare enough time for the assessment activities.

Kaynak Göster

APA Ören, F , Tatar, N . (2007). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri-I . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268294