Cumhuriyetin Başlangıcından Günümüze Birleştirilmiş Sınıflar Uygulaması

İlköğretim 1-5 Sınıf Programları Tanıtım El Kitabında (2005), ilköğretim okullarının yarıya yakınının birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullar olduğu belirtilmekte ve bu okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenim gören öğrenci sayısının bağımsız sınıftakilerin yaklaşık %10'11 olduğunu vurgulanmaktadır. Cumhuriyetin başlangıcında süresi üç yıl olan köy okullarının, I. Milli Eğitim Şurasında beş yıla çıkarılması kararlaştırılmış, uygulamaya 1946 yılında geçilmiştir. Bu okulların büyük bir bölümü birleştirilmiş sınıflı okullardır. 1973 yılında 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile sekiz yıla çıkarılan ilköğretim okullarında, uygulama 1998 öğretim yılında yürürlüğe konabilmiştir. Ancak bu durum birleştirilmiş sınıflı okullara için bir çözüm getirmemiştir. 2004-2005 öğretim yılında İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 34.782 ilköğretim okulunun 16.379'u birleştirilmiş sınıflı okullardır. Yani İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların %47,09'u birleştirilmiş sınıflı okullar olup; bu okullarda 587.379 öğrenci öğrenim görmekte, 27.379 öğretmen görev yapmaktadır.

The Practice of Multi-grade Classrooms since the Beginning of the Turkish Republic

According to the Program Mantıal for the 1st-5th Grades of Primary Education (2005), half of all primary schools in Turkey maintain multigrade classrooms and the nıımber of the teachers and students in those schools is about 10 % of those in monograde classrooms. The primary schools in rural areas had three grades in the early years of the republic. The number of grades were increased to five at the end of the lst National Education Summit, and the decision was put into practice in 1946. Most of those schools had multigrade classrooms. Though primary education had been extended to eight years through the National Education Code No. 1739, the practice began only in 1998. However, the practice did not help solve the problems of multigrade classrooms. In the 2004-2005 academic year, 16,379 out of 34,782 primary schools administered by the Primary Education Department of the Ministry of Education stili had multigrade classrooms. In other words, 47.09 % of all primary schools have multigrade classrooms, and there are 587,379 students and 27,379 teachers in those schools.

Kaynak Göster

APA Öztürk, N . (2007). Cumhuriyetin Başlangıcından Günümüze Birleştirilmiş Sınıflar Uygulaması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268292