EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLARINDA BİYOLOJİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNDE VERİMLİLİK

Bir ülkenin gelişmesine paralel olarak eğitim-öğretim programları da aynı oranda yenilenmeli ve teknolojinin im¬kanlarından faydalanılmalıdır. Eğitim-öğretimde odak noktasını öğretmen oluşturduğuna göre, öğretmen eğitimi, en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde öğretmen eğitimi yeni bir yapılanma ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemede Ortaöğretim kurumlarına Biyoloji-Fizik-Kimya öğretiminde (Alan öğretmeni eğitimi) olan dersler bitirildikten sonra 3 yarıyıl formasyon dersleri şeklinde programlandı. Bu programlarda oluşturulan alan (Biyoloji) öğretimi yöntemi dersleri 2 yarıyıl sürmekte ve bu derslerden verimlilik yeterince sağlanabiliyor mu?. Bunu ortaya koymak için Buca Eğitim Fakültesi 4. ve 5. sınıflar ile Tezsiz yük¬sek lisans programında yer alan öğretmen adayları üzerinde araştırma yapıldı. Bu araştırmada dersin istenilen hedeflerine ulaşılmasını belirleyen bir tutum ölçeği geliştirilmeye çalışıldı. Hazırlanan 25 sorulu Likert tipi ölçek (14+10) = 24 Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ile (25+25) = 50 Eğitim Fakültesi öğrencisi üzerinde uygulandı. Elde edilen verilere göre SPSS 9. 00 hazır paket programıyla güvenirlik ve faktör analizleri yapılmıştır. Bu şekilde oluşturulan Biyoloji öğretiminde verimliliği belirlemeyi amaçlayan Verimlilik ölçeğimiz ile dersin amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenmeye çalışıldı. Ayrıca bu ölçek daha sonra bazı Eğitim Fakültelerinde uygulanılarak karşılaştırma olanağı oluşturulabilecektir.

Educationional and Instructional programs should be renewed in commensurate with the development level of the country, and technological facilities shoud be utilized. Teacher education is one of the focal points in Education and Instruction. Teacher education has been restructured in our country. According to this restructuring, students in Biology, Chemisrty, and Physics Programs take 3-semester pedagocical formation courses after finishing the course-work in their field. Biology Teaching Methods course lasts for two semesters. Our research questions is "What is the productivty level of this course?" This research involves fourth and fith year students, and masters students in Buca School of Education. We tried to develop a scale to determine whether the course achieved the desired goals. This scale is a Likert-type scale and contains 25 questions. 21 masters students and 55 School of Education students were surveyed. The data have been analyzed through SPSS 9. 00, and reliability and factor analysis have been done. This scale can be administered in other school of educations and those results can be compared with our results.

Kaynak Göster

APA Kete, R , Acar, N . (2005). EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLARINDA BİYOLOJİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNDE VERİMLİLİK . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268340