Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 9-13 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Uyumsal Davranışları, Benlik Kavramı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler

Amaç: Bu araştırmada, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan 9-13 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin uyumsal davranışları, benlik kavramı ve akademik başarıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yöntem: Araştırmada çocukların benlik kavramı Piers-Harris'in Çocuklarda Öz-Kavramı Ölçeği P.H (Piers-Harris Children's Self-Concept Scale) ile; uyumsal davranış ve sorun davranışları 4-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği CBCL/4-18 (Child Behavior Checklist For Ages 4-18) ve Öğretmen Bilgi Formu TRF (Teacher's Report Form) ile ölçülmüş, sosyo demografik özellikler Kişisel Bilgi Formu ile saptanmış ve akademik başarı ölçütü olarak çocukların 2004-2005 eğitim —öğretim yılı ikinci dönem sonu not ortalamaları alınmıştır. Bulgular: Bu araştırmadan elde edilen bulgular, DEHB tanısı alan 9-13 yaş grubu çocukların uyumsal davranışları, benlik kavramı ve akademik başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Sonuç: Sonuç olarak bulgularımız, DEI-1B olan çocukların uyumsal davranışları, benlik kavramı ve akademik başarıları arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir.

Analyzing the Relations between Adaptive Behaviors, Self Concept and Academic Achievements of Elementary School Students Ağed betvveen 9-13 Years Old with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Objective: In this research, the relations between adaptive behaviors, self concept and academic achievements of elementary school students aged between 9 -13 years old with Attention Deficit Hyperactivity Disorder have been investigated. Method: In this study self concept has been measured by Piers — Harris Children's Self- Concept Scale,PH ; adaptive behavior and problem bahaviors have been measured by Child Behavior Checklist for Ages 4-18, CBCU4-18 and Teacher's Report Form,TRF. Socio-demographic characteristics have been determined by Personal Information Form. The Grade Point Averages ( GPA's ) of children in the second term of 2004-2005 Educational Year have been used as academic achievement criteria. Results: The research findings have demonstrated that there are statistically significant relations between adaptive bahaviors, self concept and academic achievements of children aged between 9 - 13 years old with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Conclusion: We concluded that our findings indicate that there are significant relations between adaptive bahaviors, self concept and academic achievements of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Kaynak Göster

APA Kanay, A , Girli, A . (2008). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 9-13 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Uyumsal Davranışları, Benlik Kavramı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268284